همه خبر ها 2010 از غور

کشته شدن چهارتن در ولایت غور

Friday 11 June 2010

Jame Ghor

  یکشنبه 22 حمل 1389 برابر با 11 اپریل 2010 جام غور   عبدالحی خطیی  سخنکوی وا…