همه خبر ها 2006 از غور

دفاتر مؤسسۀ مدیرا در ولایت غــــــور مسدود میگردد

Friday 9 June 2006

Jame Ghor

دفاتر مؤسسۀ مدیرا در ولایت غور مسدود میگردد. مؤسسه مدیرا اعلان نموده اس…