01-07-2019

Jame Ghor

ادغام مجدد به محلات اصلی؛ ۱۰ هزار افغانی برای بیجاشدگان که به محلات اصلی شان برمیگردند
01-07-2019

Jame Ghor

ادغام مجدد به محلات اصلی؛ ۱۰ هزار افغانی برای بیجاشدگان که به محلات اصلی شان برمیگردند
مسوولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان می گویند که بر بنیاد طرح جدید آن وزارت برای بیجا شدگان داخلی که داوطلبانه به زادگاه خود بر می گردند، سهولت های مادی را برای شان فراهم کرده است.
عبدالروف غفوری، رییس مهاجرین و عودت کنندگان غور گفت، بر بنیاد این طرح برای هر خانواده که بگونه داوطلبانه به زادگاهش برگردد مبلغ ۱۰ هزار افغانی پرداخته میشود.
آقای غفوری گفت، از جمله ۴۵۰ خانواده سروی شده ۲۳۵ خانواده حاضر اند تا مرحله وار به مناطق اصلی شان برگشت نمایند.
در همین حال، والی غور از طرح وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در قبال بیجا شدگان قدردانی نمود و نخستین چک بانکی این پروسه را به یک تن از بازگشت کننده گان سپرد.
 
دوشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۸ برابر است با اول جولای ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی