مجلات و کتب

رسول پویان

rpoyan@jame-ghor.com

003135858520

 • 2019-08-20جهل خونین

  جشـن شـادی را برای خلق درد و غم کنند دامـن دل هـای مـردم را پـر از مـاتـم کنند خشم افراطی چه می آردغیرکُشت و خون از خشـونـت انتحـاری را صفـیـر بـم کنند امنیـت را از د

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-10عید جنگ و خون

  طالبان در عید جنگ و خون شـادمانی کنند قـوچ و گاو نر نـه؛ بل، انسـان قربانی کنند جای نقل وکلچه برما بمب وراکت می دهند عـیـدگاه کـــودکان را خـــون افـشــانی کنند عقل

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-06قلب افراطیت

  صفـای حسـن نبیند دـیدۀ بـدبـین بگـوش خـر مخوانید آیت یاسین ز سـرچـشمه بیایـد آب گل آلـود زلال تر نشودآب چشمۀ چرکین به آب دیدۀ دریا مشوسیه دل را سفید کی بشود نقش قال

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-29ریشۀ جنگ

  ریـشۀ جنگ وطن در خاک پاکسـتان بُوَد خـاک پـاکــستـان مأوای تـرورسـتان بود غـدۀ بـدخیم بحـرانست در جسـم و روان گویی ازروز نخستین درد بی درمان بود دولت و اردو بُوَد

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-24عاملان جنگ

  چوب چوپان رابدست خشم گرگان می دهند امـنـیــت را در هـمــه ابعـاد پـایــان می دهند طالـب از جنگل هـوای ارگ شـاهی می کـند گرگ و کفتار وروبه را تاج سلطان می دهند جهل اف

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-14بزم عشق و دوستی

  عشق اگر از دل برآیـد زندگی در کار نیست مهر اگر خامـوش گـردد حـرکت اقمار نیست لحظه یی باعشق وشادی بهترازعمری به غم عمـر طـولانی بـرای عـاشـقـان معیـار نیست گـر عـزی

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-12صلح واقعی

  سنگپای روی طالب صـورت مه پاره نیست حلـقۀ گـوش غـلامی زینت گـوشـواره نیست از رباط خشک جنگی صلح خواهی تا بکی غیر کشتن کار تیغ و مـوشک خمپاره نیست صد هزاران بار اگـر آز

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-06افراطیت ابزار اشغالگران

  طالـب که ضد خـامـه و خـط و نگاره است خصم سواد و مکتب و درس و اشاره است نظم و ثبات و عصر نـویـن را دهـد بـه باد چـون بی خبـر ز عـلـم نهــاد و اداره اسـت شــهـرونــد ممـ

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-29عشق؛ یا جنگ

  عشـق را بازیگران سـرچپه تذیین می کنند رنگ گل راجلوه گاه بوی سرگین می کنند دوسـتی را می کـشند و دشـمنی می آورنـد مهربـانی را فـدای وحـشـت کـیـن می کنند از صـفـای دل ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-18کتاب دل

  اســبـاب طـرب هـمــه مهــیـا سازی گـر صبر کنی ز غـوره حلوا سازی صبرتلخ است ولی میوۀ شیرین دارد انگـور بــه خُمِ صبر صهـبـا سـازی گـویـنــد که ذره ذره جمـع می گردد ا

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-13نغمۀ نگاه

  عشـق را از نغـمـۀ تـار نگاهی نـوش کن از سکوت حالت دل بوی مستی گوش کن واژگان را بـال پــرواز خـیــال انگـیـز ده بلبـل مسـت غـزل را چـهچـۀ گلـپـوش کن رنگ تصویر خیالش ر

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-04سفرۀ خونین عید

  دست و پای عید را از خون رنگین کرده اند فـتـنـۀ افـراطیـت را چـون تـبرزیـن کرده اند تـلـخـی سـوگ عـزیـزان کام دل را پـر کـنـد تـا دهـان تـیغ خـون آلـوده شـیـریـن کرد

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-02جیغ منار جام

  جهل طالب گرگ خون آشام غور میخورد گوشت و خونِ اندام غور جهل طالب خشم داعش باهم است مرگ بـر هـر دو بُـوَد پیغام غـور رنگ هـردو نقش فاشـیزم غنیست هست روشـن تا که در ایه

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-01عاشق عشق

  عشق باشـد عاشق بی چون عشق عاشق و معشوقه شد مفتون عشق از زمـان و از مکان بیرون شـود حــرکــت پـایـنــدۀ بـالــون عـشـق بـی زمان و بـی مکان و بی رقــم شش‏جهت یک جلوۀ ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-27خیال آرزو

  باز ناز و غمزه یی با زلف پرچین می رسد بـوی جـوی مولیان از لعـل نوشین می رسد جوشش عشق ووفا از چشم شوخی می جهد گویی شورتازه یی از ویس و رامین میرسد بـا نـگاهی بــادۀ وح

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-19آیین وفاداری

  ز شوق گردش چشم خماری مست و مدهوشم به یاد بـاغ انگـور وطـن در کـوزه می جوشم ز خـون لاله تا پـر می کند پیمانـه را گـردون چو گلبرگ شقایق خون دل مستانـه می نوشم به چشم د

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-14زهر قاتل

    تا بکی آزموده را دوبـاره آزمــون می کنید خلق را دردست طالب غرقۀ خون می کنید گفـته انـد خـو و خـوازه بـا جـنازه می رود بـا سلاح فتنه طالب را دیگرگون می کنید؟ از در

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-11درس زندگی

  نیست عیبی گرکنی هردم سوال گـر نـدانی مطلـبی بـاشـد محال تـا تــوانی بــادۀ دانـش بـنــوش آدمی از عـلـم می گـیـرد کمـال از سـفــر آمــوز درس زنـدگی آب از جـریان م

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-07عشق مصنوعی

  عشق راافسونگران دربند افسون می کنند با سیاسـت در حریـم دل شبیخون می کنند قفل سنگینی به ظاهرمیزنند بردرب؛ لیک خانۀ محفوظ دل ها را چو هامون می کنند از بـــرای کــشـ

  بیشتر ببینید
 • 2019-05-02سیاه بازی

  خدا خسته وفرمان به دست شیطان است فـرشته غـایب و دجّال دون نمایـان است به هرطرف نگری نقش پوچ ایوان است ز ریـشـه خـانـۀ امـن بـشـر ویـران است زمـان مهـر پـریـان و خشـ

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-28مهر عشق

  گهر ز بطن صـدف از ضمیر دریا گیر به گوشه ای منشین راه باغ وصحراگیر زهـرچمـن سمنی چین؛ پای گل منشـین نه عشق جنت غلمان نه شوق حوراگیر به سان ذره به پـرواز آی و مسـتی کـن

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-18عاملان مرگ

  غنی وداعش و طالب اجیر اند بـه دام فــتــنــۀ دالـر اسـیر اند نـدارد آرد شــان بـا هـم فـرقی سه قالب پرکن یکنوع خمیراند کلوچ سوخـته می سـازند ما را تغـار پر سـم صـد م

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-11سرود تمدن

  پیام دل ز هریوا وطرف جیحون است بیاد عشـق دل نسـل پاک سیحون است خـجـسـته بـاد ســــرود تـمـــدن دل هـا چوشعر رابعه زیبا ونغزوگلگون است هـنـوز زمـزمـۀ رودکی بـه گـوش

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-08جهان خالی

  جهان ز جوشش افکار می شود خالی ز هـوش مـردم هشیار می شود خالی شعـور و فلسفه و فهم را به گور کنند ز خـلــق تـازۀ آثـار مـی شــود خـالی سـرود مـردۀ تاریک را بـه دل گویند

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-04شتر دزدی و خم خم

  کار امریکا و طالب گـپ مبهـم گفتن است با شتر دزدی بروی بام خم خم رفتن است سرنـوشـت خلق را از خلق پنهان می کنند زیر کاسه عالمی نیم کاسه قائم کردن است جنگ طالـب بـوده از

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-29مجموع شعر دیار خورشید

  زندگینامۀ مختصر رسول پويان رسول پويان در زمستان 1335 خورشیدی در ناحیۀ اول شهر هرات متولد شد. درس و تعلیم را از مسجد خانگی آغاز کرد و دورۀ ابتدايی و متوسطه را در مکتب

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-23پاسخ عقل و عرفان

  خـانـه ام اشـغال و من در قـید زندانم هنوز می خورم سیلی زهر سوزار ونالانم هنوز می شـود هـردم تجـاوز بـر حریـم پاک دل چونکه سرشاراز فروغ عشق انسانم هنوز کـس نـیـابـد

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-20جشن نوروز

  نوروز باستان (سال نو 1398 خورشیدی) بر همگان خجسته باد. بـاز آمــد جـشـن نـوروز وطـن یـادگاری از خــراســـان کهــن قصه کن ازباغ وراغ وبوستان از نبات و سبزه و سروو چمن

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-14جنگ لعنتی

  چوب چوپان را بدست کین گرگان می دهند دشـمـنان آدمی را گـوشــت بـریان می دهند شــه کلـیــد خـانـۀ ویــرانـه را اشـغـالگـران با همه ظلم و ستم در دست دزدان می دهند جن

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-11امتحان گردون

  تا بکی گردون به سختی امتحانم می کند نـه نفـس گـیرد؛ لیکن نیمه جـانـم می کند میفشارد بینهایت جسم وجان هست و بود زره زره در ســیه چــالـه نهـانـم می کند ماه وخورشید وف

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-05حماسۀ زنان

  طالب چراسـت دشمن عز و وقار زن مـادر نـدیـده تا که کـند جـان نـثاز زن شاید به سینه دل نبُوَدسنگ بسته است با خـشم وکینه بسکه کند سنگسار زن شلاق و چوب و درّه زند بر تن ز

  بیشتر ببینید
 • 2019-03-02شمشیر در غلاف

  درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد چـرا که گردن و پهلو و سـینۀ انـسان بریـده کـوفته زخم و شکاف باید کرد بـه نـام دیـن و خـدا کـشتن بش

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-26بازی با خون

  تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند امـن و آرامـش نـدارد خلــق از کـردار شــان هرطرف چون گرگ گشنه دستدرازی میکنند حـق اس

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-23دیار خورشید

  هنوز خاک خراسان دیار خورشید است پر از ستارۀ رخشان و ماه و ناهید است کهن خـزانـۀ تاریـخ و دانـش و فـرهنگ به طرز تازه یی در عصر نو تأیید است شـراب جام جـم از تاک دل بـود

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-10گرگ را چوپان کنند

  گرگ را درگله ها دوباره چوپان می کنند نرخ گـوشـت آدمی را باز ارزان می کنند آنچـه زیـر نـام آزادی کاذب ســاخـتـه انـد در قـدوم طالبان از ریـشه ویران می کنند نه فقـط عف

  بیشتر ببینید
 • 2019-02-04قرارداد امریکا با پاکستان

  جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بود خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بود صلح وجنگ طالبان را مکرپاکستان شمار بیـن امـریکـا و پاکـسـتـان ایـن پـیــمان بود هـسـت

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-31خیابان هرات

  لباس دخت هـری بر تن خیابان است ز جنـس پاریـنه پـیراهن خیابان است شـکـوه عصـر تمـدن بـود از آن پـیدا کـتـاب زنـدۀ مـا از مـن خـیابان است طلوع تخت سـفر گـر بـود بسـی ز

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-31آزموده را میازما

  انتخـابات دروغین ننگ آزادی شدست گویی اسـتقلال و آزادی شیادی شدست حیلۀ فرهنگ ستیزان را چرا باور کنم دور تاراج تمدن، ارث اجدادی شدست شیخ درباری فـراوان دیده ام اما ک

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-15رؤیای دل

  همیشه پرسش دل بی جواب خواهد ماند شعورجنبش و شور و شتاب خواهد ماند شکست شیشۀ دل در سکوت پنهان است طنـیـن در گـذر پیـچ و تـاب خواهد ماند کـسـی نـکــرد عـمــــارت خـان

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08موج گل

  هنوز مـوج گل از بـوی یار می گوید بـه گـوش خسـتۀ دل بار بار می گوید شبان ستاره و درروزگرمی خورشید ز عشق خالص دل بی قرار می گوید غروب شعرطلوع رابگوش دل خواند ز صبــح زم

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01سال معامله با ستمگران

  از سـال نو مگو که وطـن غرق آتش است با مرگ و زندگی به خدا در کشاکش است گـرگان برای خـوردن ما صـف کـشیده اند پیر و جـوان و کـودک میهـن مشوّش است فـوج سـتـمـگـران همـه ج

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-22صلح ننگین

  عاملان جنگ از صلح و صـفا بیگانه اند قـاتـل خلـق خـدا، ویـرانـگـران خـانـه اند دامـن خـونین شـان تصدیـق قصـابی بـود دسـت خـونین صاحبان بیم سـلاخخانه اند مستی و ساز

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-17انتخابات دروغین

  انتخابات دروغین چشـم مردم کور کرد اصل دیمو و کراسی را به قعرگورکرد در تقـلـب هیـچ معـنایی نـدارد پـارلمـان درفسادستان ورا چون وصلۀ ناجورکرد انتــخـابـاتی نـبــا

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-28طبل رسوایی

  گوشـت آدم را بـه تیزاب جنایت سوختند آتـشـی در سـینـۀ انـسـانیــت افـروخـتـنـد قتل خاشقجی چونان پیچید بر گرد جهان چوب ها بر طبل رسوای سعودی کوفتند تا سـفارتخانه کشـ

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-21دستان خون آلود

  جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد نعـش خون آلودۀ انسان به خاک افتاده است یا به دست طالب و داعش به دار آونگ شد آب می ریـزنـد بر د

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-15رقص روسها به ساز پاکستان

  طالب وبن لادن وداعش ازیک ریشه اند هرسه افراطی زخارستان یک اندیشه اند آفـت افراطیـون تـنها نه در بُـسـتان فـتـاد در بــن آزادی انـســـان مـثــل تـیـشـه اند دزدان گـ

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-13غارت جاغوری و مالستان

  طالبان بـا جنگ و با کشتار عادت کرده اند در زمین سوخته هر قتل و جنایت کرده اند از شـعـار صلـح می گـویند؛ لیکن در عمل بس به جاغوری و مالستان غارت کرده اند نسل کـشی‏هـا

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-07کتاب شعر: عشق و تنهایی

  مقدمه شعر با خیال، احساس، عاطفه، موسیقی و روياهای لطیف شاعرانه پرورش میيابد و از اقیانوس بیکران عشق و محبت سیراب می شود. غزل بیشتر از شور و جذبۀ عشق مايه می گیرد و نج

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-24جنگ و ترور

  مرگ رازق انفجار دیگر است در دل دشمن شرار دیگر است شـیـرمـرد قـنــدهـار دیــرپـای رفـت؛ اما افتـخـار دیگر است ازجنایت های طالب خسته بود سینه بریان دلفگار دیگر است خ

  بیشتر ببینید
 • 2018-10-21کشور در آتش

  بـاغ میـهــن از ثـمـر انـداختند در تــن جـنـگل تـبــر انداختند حاصل مارا ملخ ها خورده اند در دل خـرمـن شــرر انداختند کورشد چشم وطن ازدود شـان آتشی در خشک و تـر اند

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-19کعبۀ دل

  کعـبــۀ دل کـه بـی ریـا بینی قـبــله را چـارســو روا بینی خانۀ سنگ وگل چه میجویی هر طرف رو کنی خـدا بینی ازسیاحت چو بگذری حاجی کعـبـه در کــوخ بـیـنـوا بینی رو بـه

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-14غزنی درآتش

  خـدایـا غـزنـی مـا در گرفته همه جا دود وخاکستر گرفته جسـد روی جسد افتاده یارب دد وحشی صفت خنجرگرفته ****** ابو ریحان سنایی گریه کردند زدل بهزادوجامی گریه کردند ز درد

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-31بزم آسمان

  زمـیـن مهــمان بـزم آسـمان بود اگرمه لحظه یی از دل نهان بود شـراب سرخ افـشـانـیـد بـر مـاه خراب ومست خورشیدجهان بود چــو آبـی و بـنـفـش نـور بلـعـیـد ازین رو ماه ک

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-16شعار حق

  وطن طبل عزا را ساز داری دل صدپاره سوزوساز داری به میدان نـبردخصـم وحـشی هزاران ترک تیرانداز داری قـیـام ازبـکانـت را بـه نـازم بـه اقـوام شـجاع نـیاز داری رقـیب ک

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-08شعلۀ مست غزل

  بـا نـگاه گـوشـۀ چـشـمی اگـر شادم کند آنقدر نوشـم که مسـت مستِ دلشادم کند درخم زلفی اسیرم گرکند عمری خوشم مـن نمی گـویـم بـه صیادم که آزادم کند با می و مطرب گرفتم خ

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-29خوان خون

    جنگ و صلح طالبان بازی پاکستان بود ایـن بــرای مــردم مـا کالاً عــریـان بود کشورما گاو پنجمن شیر پاکستان شدست سـال ها دوشـیده و زالوی این پستان بود جنگ امریکا وپا

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-15قلب حزین عید

  عیدتان درخاک وخون افتاده باقلب حزین کـس نمی بینم که باشـد مـردم ما را معین بر پلاس غـم نـشسته خلـق مظـلوم وطـن مـادران داغ بـر دل نـو عـروسـان غمین گله و باورت جای

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-10غارت باغ انسانی

  درین زمانه دل ازجور خار می لرزد ز چـیـغ و ولــولـۀ لاله زار می لـرزد ز قتل و غارت گل هـای باغ انـسانی ز درد و زخم سکوت هـزارمی لرزد ز انهـدام طـبـیـعت ز غـارت هـسـتی

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-03دام تزویر

  چـرا آیین را بازیـچه کردند پــیام تین را بـازیـچه کردند گهی ترسا و گه مسلم برآیند خدا و دین را بازیچه کردند نه تنها دین به دنیا میفروشند خودِ پـیشن را بازیچه کردند

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-23امواج عشق

  کـورۀ آتـشفـشان عـشـق گـر فـوران کند سلطۀ زور وسیاست را ز بن ویران کند می کند بیخ سـراب وهـم را امـوج عشق تا که نـور گـوهر دریای دل جـریان کند صبرافزون زخم رابدخیم

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-10افراطیت دشمن تمدن

    الهی بشکند دسـتی که ویران می کند ما را حمایت می کند آشوبگری و چورو یغما را بهرجا می رسد بحران و ناامنی شودافزون به آتش می کشد باغ وسراوکوه وصحرا را هیولا گر بگویی ک

  بیشتر ببینید
 • 2018-05-03ظالمان وحشی

  کـدام ظالم سـیه پوش کرده مارا بسوگ وغم هم‏آغوش کرده مارا سـتم در حـق مـا بگـذشـته از حد به دام جنگ مدهوش کرده ما را نـه تـنـها خــاک راه دیـو قــدرت بهـر کف نعل پاپ

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-27قصابان کابل

  چه آسان خاک میهن می‏فروشند تو ومن را به دشمن می‏فروشند همه گـنـدم نمـای جـو فـروشـند بـه جای آرد ارزن می فروشند زبـس بازار قـنــادی شـده تــیـز نـبات تـر به غجغن

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-17صفحۀ خونین تاریخ

  زمانه یی که پرستـو ز لانه می ترسد جـوان و پیر ز کلکین خانه می ترسد چـونان صفحۀ تاریخ ما شـده خونیـن که متن و پاورقی و فـسانه می ترسـد ز بزم ساز و غزل کس نمی برد لذت رب

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-04عشق و تنهایی

  هر که از عشق باوری دارد قـدر فهـم خودش بر ی دارد کس نپرسدخذف فروشان را که چه سان درّوگوهری دارد خام طبع ستیزه جو از عشق درک تـار و محـقـّـری دارد عشق وابستۀ سیاست نی

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-26غارت گلستان

  بهار آمـده، لیکن وطن زمستان است به خون لاله قسم غارت گلستان است به دست وحشت پاییز گل شـود پرپر بریـده وه که گلوی هـزاردستان است چمن زنرگس فتان وارغوان خالیست گلان و

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-20دیار نوروز

  بـرای ما که کهـن یادگار نوروز است چه ارث پاک وکلان افتخارنوروزاست ز جـشن خرّم جمشیـد تـا به عهد کنون شـراب جـام جـم روزگار نوروز است زآب سیحون وجیحون تا به رود فرات

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-15جنگ کله سیرو

  بـه بند رشـمۀ زلـفی دلـم لَکَـتو شد به رد یُـو دل وامُنده مـه دِگه او شد رکابیم به پِت پِت فناد وگاوگم گشت چراغ موشک دل بی غذای مندوشد چُلُکه زد سـیاهی به چِنگ لِنگ

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-08عیار عشق

  بهــار جـامــــۀ زرد خـــزان دربـر کرد شکوفه خون دل ازجوی دیدگان سرکرد بشاخ صبح چو گل زد خنده یی بشکفت عـبـوس شب بـدر آمـد و پاک پرپر کرد چوعقل وعشق شکوفان شدند، شی

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-05زخم خون

  تیغ را در دست قاتل داده اند همچنان پول ووسایل داده اند سـرنـوشت مـردم بیچـاره را پـاک در چنگ اراذل داده اند امنیت را با قشون ویران کنند مـیری با دزد قـوافـل داده ان

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-24محبت عشق

    دلی که از نفس عشق کس کباب شود به یک دوجرعۀ می کاملاًخراب شود بـیـاد گرمـی آغـوش پر ز احـسـاسـی یخ خـیال هوس قـطره قـطره آب شود سکوت عیش به گوش خردغزل خواند سـرود و

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-18حق هویت

  دفتر عشق وطن را به چـه پرپر کردند خاک در چشـم مـراد همه کشور کردند یأس از جسـم و دل میهـن ما می جوشد زنگ امید وطـن را بـه خـدا کـر کردند بس جـوانـان شـده آواره و معتا

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-11چشمان خسته

  چـشـمان خـسـته پـیـروی دل می‏کنند خود را ز عقل و فلسفه غافل می‏کنند مسجدودیرومدرسـه از حق جدا شدند یاران به کوی عشق تو منزل می‏کنند ازگپ حور و قصۀ غلمان دلم گرفت

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-31سلسلۀ انتحاری

  کـشـور اسیر سـلسـلۀ انـتـحـاری است سیلاب خون مردم بیچاره جاری است بر تخـت ارگ فتنه گران جا گرفته اند برجان ملک تـوطئه مکروب ساری است با تیغِ کینِ طالب و داعـش تـو ر

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-27مرگ تدریجی

  تابکی در خـواب خرگوشی وطندار عزیز چـشـم بسـته پنبه در گـوشی وطندار عزیز درد و رنج و بی نوایی می کشد آخر تورا تـا بکی بـاغــم هـم‏آغـوشـی وطندار عزیز حاکمـان مفسـد

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-18منبع جنگ

  ای که درجنگ‏ها بقای تواست بی سبب صلح ادعای تو است منـبـع جـنـگ را تـــو مـی‏دانی چون‏که افراطی آشنای تو است جنگ تریاک را کی درداداست طالبان جـمله مـافـیای تو است

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-04دریای خروشان

  برمردم ما جور و جفا تاکی و تا چند قهروستم و خشم ووغا تاکی و تا چند خلقی شـده بیچاره و آواره و محروم آتـش زدن لانـه و جـا تاکی و تا چند دانم که نداری هنری دارو و درمان ا

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-29سال‏های خراب

  تا ارگ مرگ حامی دزد و جناور است هر سال ما خراب تر ازسال دیگر است جنگ و جدال وقتل وقتال است کاروبار تا ارگ را به طالب و داعش باور است درهـا به روی طالب و داعـش بُوَد فر

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-20بلای جنگ

  فرمانروای مرگ برآرد صـدای جنگ از کام اژدهــای تعـصـب بــلای جنگ در جشن شادکامی مردم به جای صلح از خـون خلـق کـرده مهیا حنای جنگ غرب‏و‏شمال‏وشرق‏وجنوب‏وطن خراب

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-18تجلی‏گاه دل

  دل زیـبــا پـسندم رنـگ رویـا داده معـنا را تجـلـی‏گاه دل‏هـا مـی‏کـنـد تصـویــر زیبا را ندارد حسن معنی جلوه‏یی ریباتراز معشوق نیابی تحفه‏یی جز وصل جانان قلب شی

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-10نای موسیقی

  طرب در دل هوای بزم موسیقیار می‏سازد نـوای تَـن تَـنَن در دل خـیـال یـار می‏سـازد حجازواسپهان وراهوی وشور و زیرافکند نـوا وبـوسلیک از زخمـه‏های تار می‏سازد زعشّ

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-21شاخ استبداد

  شــاخ اســتـبــداد را در قلـب مـیــدان بشکنید نـه دیگـر مخفی؛ بلکه رُک و عـریان بشکنید ترس و وهم و بزدلی ها را به یک سو افکنید گـرگ خـون آشـام را چنگال و دنـدان بشکن

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-09جنگ نفرین شده

  ازین جنگ وازین بلوا چه حاصل ازین نفرین شـده دعوا چه حاصل ازیـن ویرانگـری، کـشـتـار مـردم ازین تـلوار خـون پالا چه حاصل دل نـــرم تــمـــــدن را بــه نــازم ز خـشم

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-03شوق نگاه

  هـنـوز شـوق نگاهـی نـرفـتـه از یادم بناز گـوشـۀ چشـمی دوباره کـن شادم به پیش سـرو سـخنگوی قــد و بالایی شکسته شاخه یی از شاخسار شمشادم ز بیـسـتـون خـیالی بـه گـوش

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-28ورطۀ فقر و فساد

  وطن ز فتنۀ قـومـی خـراب می گردد روان مــردم میهــن عــذاب می گردد وطـن به ورطۀ فقر و فساد می پوسد هلاک خنجـر قهـر و عتاب می گردد فساد و رشوه کند فلج دست دولت را فقط ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-25تار گسسته

  غـزل دوبـاره در دل با نـوای ساز می آید ز فـریاد سـکوتـم یـک جـهان آواز می آید اگر چه سـاز دل را بشکند اندیشـۀ افـراط ز هـر تـار گسـسـته نغـمـۀ شـهـنـاز می آید زتنها

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-10نسل کشی در میرزا اولنگ

  صـدای ناله بلـنـد از فـراز صیاد است ز وحشتی که زتـیغ سـتمگرافـتاد است به سوخت خـانۀ بیچارگان و مظلومان زآتشی که به میرزااولـنگ درداددست فتاده بـر سرِ پـل نعش هـای

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-03در سوگ هرات

  هریوا غرق خون گردیده امروز دل از سینه برون گردیده امروز نشـسته بر پلاس غـم زن و مرد ستم از حد فزون گردیده امروز 2/8/2017  رسول پویان

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-02یاد جوانی

  گاهی اگـر ز کـوچـۀ خاطـر گذر کنم یاد جـوانی و هـوس شـور و شـر کنم تصویرخاطرات جوانی به آب و تاب صیقل زنـم دوباره و در قاب زر کنم در بـاغ آرزو نشـود نخــل تـازه پـیر ت

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-26تاریکستان

  گرگ را در گله چوپان کرده اند گـوسـفندان را هـراسان کرده اند شـاخک بـزغاله را بـشکـسته اند بـره هـا را زنـده بـریان کرده اند کفـتران را بـال و پـر برمی کنند گـربـه ه

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-17چراغ عشق و مستی

  غزل می جوشد از سوز درونم اگـرچـه غـرقه در دریای خونم سـراسـر جنـبشـم در جـستجویم به جز حرکت نیابی در سکونم ز قلـب قطـره اقیانـوس جوشـد ز چنگ خشک اندیـشی برونم خـرا

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-08شعر دریاها

  دامــن هـمــســایـگان از آب مـا گلـزار شد هرطرف جاری ازان صدجوچه و انهارشد درشمال ودرجنوب و شرق وغرب کشورم آب شـیـریــن بهـتـر از گنجـیـنـۀ ابحـار شد «ریگ آمو و د

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-06فوران عشق

    تا زدل آتـشفـشـان عـشـق فـوران می کند کینه آتش می زند دشـمن هراسان می کند کوره زارعشق دل ها می کند تا سینه را مهـربـانی و صـفا همـواره غلیان می کند گلخـن آتـشگه و

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-25دل صد پارۀ عید وطن

  از دل صـد پارۀ عـید وطـن خـون می چکد هردم و هر هفته و هرسال افزون می چکد گارد ارگ و انتحاری هـردو آدم می کـشند از دو چشـم مردم ما اشک گلگون می چکد جامۀ سـوگ و عـزا از ت

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-15نظام مافیایی

  نـظــام ارگ کابــل مافـیـاییست درون فاسـد و برونش کذاییست اساسش انتحـار و تریاک اسـت حصولش اعتیاد و بی نواییست نـظام فـاسـد دزدان پــوچ اسـت چـپاول جـای کار زیـر

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-11شهروند عدل و مساوات

    به من بـرده و تابـع مگـو که شهروندم برای حق و حقـوقـم همیشه می جنگـم گذشـت دورۀ جهـل و فـریب و استبداد دیگر نـه تـابـع ظلـم و اسـیـر تـرفـنـدم کسی زخنجر خونین دیگ

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-04دل خونبار کابل

  جگـر بـریان شــده در نار کابل بـتــرکـیـــده دل خـونـبــار کابل زن و مردوجوان وکودک وپیر شــهـیـد بمـب و انـفـجــار کابل بسوگ لاله های غرقه در خون دل عــالـــم شـ

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-02کابل در خون شناور

  کابل میان دوزخی از خون شـناور است دولـت هـنـوز حـامی دزد و جـناور است جنگ و تـرور کـشور ما را خـراب کرد ویـرانـه ها چولاله سـتان داغ احمر است ازدرد و سوز دوزخ و محش

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-26جنگل وحشت

  کاخ ظلـم زورگـویـان جهـان ویـران شود قصۀ ضحاک وفرعون ازمثل عنوان شود از برای جنگ و کشتار و ترور و انتحار زیـر نـام صلـح بـا افـراطـیت پـیمان شود اهـل المـاس و طلا ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-18رقص واژگان

  دل مسـتانـه از شــادی بـه پـیراهـن نمی گنجد غـزل هــای دل دیــوانــه در گفـتـن نمی گنجد شـراب چشـم شـوخی آن قـدر مستم کند هـردم که رقص واژگان در گـوشـۀ تن تن نمی گن

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-15مادر هستی

  دلت که از یم عشـق بتان شود خالی نیابی جـز تن بی جان و جسم بی حالی سری که عشق ندارد کدوی خالی است توگویی سنگ بود جـسم و یا که تمثالی سـحر که بوسـه زنـد بر لبان گل شـبنم

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-12نجات مام وطن

  بهـر نجـات مـام وطـن پاچـه ور زنید بر جـای تـیغ و بـم قلـم بـر کمـر زنید اززندگی بزیر لحاف مرگ بهتر است والا بــود که دل بـه مــوج خطـر زنید پروای کوسه وحشت توفان بک

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-08حسن زیبا

  حسـن زیبا از نقوش خامـه و تحریر نیست جلـوه گاه دل مقــام بـازی تصــویــر نیست صورت معشوقه را از چشم عاشق بنگرید جـذبــۀ پنهـان دل در قــدرت تقـریـر نیست مهر اگـر در

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-07دل سنگین استبداد

  به قلب خستگان عشق وطرب را می کنم جاری وبای غم نگردد تا به جسـم و جان و دل ساری اگـر بـر طبل جـنگ طبّـال افـراطی زنـد هـردم محـبـت را ســـرایــم بـا نــوای نــــرم دوت

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-24شرارت طالب

  دولت شـریک قاتل و دزد و ستمگر است طالب، غـنی و کـرزی کل را برادر است کـرزی چـرا حمایـت جنگ و تـرور کرد؟ زیرا غـلام طالب و مـزدور و چاکر است در خـواب غفـلت اسـت وزیر دف

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-21همای کاغذی

  این غزل را در سال 1361 خورشیدی سروده ام؛ اما اوضاع جهان و افغانستان روز به روز بدتر شده است؛ زیرا در حال حاضر نه تنها زندگی طاقت فرسا شده است، بلکه امید را هم از مردم گرف

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-18کشتی بی ناخدا

  کشـتی بـی ناخــدا در کام توفـان می رود هـان تا اعمـاق بحـر خـون پایان می رود سَـیل بینان از لـب سـاحـل تماشـا می کنند موجها برهم خورد سِیل خروشان می رود در عــزای کـ

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-15دیو استعمار

  جـنــگ میـهـــن فـتــنــۀ آلـــودۀ دوران بود مـــــردم مـا پـایمـال چکـمــۀ غــــولان بود نیـست پـایـانی به ایـن جنجـال خـونین وطن تا رقـابـت هـای خـون آلـوده در

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-13دنیـای دل

  دنـیـای دل که مأمـن مهـر و محـبت است خـلـوتـسـرای دوســتی و کان الـفـت است داروی عـشق مـرحـم دل های خسته است غـافـل مـشـو که نـافـع داغ جــراحت است هـرکـس به قـدر م

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-09بوسه با پیغام

  تا که عشق وعاطفه درچنگ زورو زر بود بـاغ دل بی حاصـل و نخـل امل بی بـر بود عشق و دوستی رامکن آلوده با چال وفریب در جـهــان دل سـیـاســت الکـن و ابـتـر بود عشق فلـم و بـ

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-04روشنگری

  روشنگری که صلح وصفا پیشه می کند در ژرفـنـای عاطـفه هـا ریـشـه می کند   در کـوره راه پـرخــم و پیـچ نـبرد حـق عشـق و امید وجـاذبـه ره‏توشـه می کند   روح خـیــال را

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-03زمانۀ پر خشم و کین

  نه من ز غـربت و تنهایی ام فغـان دارم نه عمر خضر نه خورشید بیکران دارم اگـرچــه قـافــلۀ عمــر رفـت و تنهـایــم هــزار بـادیــه دل پـشــت کاروان دارم ز جـور عـشـوه گ

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-31موج شادی

  هــوای مـوج شــادی در دل ابحـار می رقصد هزاران موج برهم می‏خورد بسیار می رقصد نـوای آبـی خـودجــوش اقـیـانـوس می خـیــزد در آغـوش فضا نجـوای دل بی تار می رقصد ز جـن

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-27دلِ پر شرار عشق

  آهـــو ز آدمـی نــرمــد در دیـار عشق تیر و کمان به دست ندارد سوار عشق باران مهر و عاطفه می‏بارد از ضمیر دریـای اشـک دیــده نمایـم نـثـار عشق درحسرت نگاهی اگردل ز دس

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-20نوبهاری نیست

  چمـن خشکـیده باغ از بر فتاده نوبهـاری نیست پرستو کوچ کـرده نغمۀ و صوت هزاری نیست گلان عشـق و وصل و آرزو خشکیده در گلشن هوای دامن کهسار و طرف سـبزه ‏زاری نیست خس و خـا

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-16مستان حقیقت

  عشق رابا وحشت وخشم وخشونت کار نیست مهـر و شـفـقـت هم‏طراز کـیـنـه و آزار نیست از تعـصـب مهــربـانـی و صـــفـای دل مجــو نــرمی و لـطــف و مـدارا در دم تلـوار نیست ش

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-11آتش وحشت

  خـون خلـق از خنجر افـراط فـوران می زند گرگهای گُشنه خون و گوشـت انسان می زند طالب و داعش بود محصول پنجاب و سعود تیغ زهـرآلـوده بر روح و دل و جان می زند داکتر و بیمار و

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-08عشق بازی دل

  عشق بازی‏های دل آتش به جانم می زند گه گاهـی آشــکار و گـه نهــانــم می زند می‏نـشانـد ناوک مـژگان خوبان را به دل تیغ ابـرو تـا بـه مغـز اسـتخوانـم می زند با پـرسـتو

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-27مسلخ وطن

  قلب وطـن بـه خنجـر افـراط پاره شد تـعـداد کـشـتگان وطـن بی شماره شد گویی که جنگ و فتنۀ افراط دروطن با طرح دشمنان نه دهـه تا هزاره شد از تیغ طالـبان بچکـد خون پاک خلق

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-24دیدۀ بینا

  شــوق شــراب و الـفـت میـنا گرفته ام از چشم شوخ و صورت زیبا گرفته ام بـنـشسـتـه ام بـه کـشـتـی امــواج آرزو گـوهــر بـه کـف دامــن دریـا گرفته ام محـصـور واژگان کـت

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-19ترانه ساز

  قـول و غـزل و تـرانـه سازم تـار دل خــویـش مـی نـوازم در شور و نـوا غـزل سـرایم گاهی به عـراق و گه حجازم گـوشـم به نـوای نغز ماهـور از واعــظ شــهـر بـی نـیـازم در ر

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-11مرگ غریبان

  نرخ انسان دروطن ارزان تر ازشلغم شده روزگار انـقـــــراض هـســتــی و آدم شده دزدان ارگ بـا افـــراط شـــادی می کـنـند جـشـن افـراطی و فـاسـد بر همه ماتم شده کودکان

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-07شیشۀ بشکسته

  عـزای شـیشۀ بشکـسـته هر محل دارد توگویی طفل زمان سنگ در بغل دارد هوای تازه دم زلف و کاکل ازسررفت سـر خـیـال غــزل تـار غـم کچـل دارد بـه کـشـت و بـاغ فـتادسـت آفـت پ

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-21فساد و افراط

  خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر سکوت خفـته ز افغان تان بود بهتر هـوای دلکش پایـیز و نـم نـم باران قـنـاری ام ز هـزاران تان بـود بهتر نسیم چهچۀ مرغان عشق جاری باد کب

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-15عشق و تمدن

  تا سروددلکش سیحون وجیحون ساز شد چـشـم اسـکـنـدر بـه انـوار تمـدن باز شد در فـروغ گفـتـه و پندار نیکان در عمـل اختـلاط حکمـت یـونـان و بلـخ آغاز شد ریشۀ غربی ز باغست

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-14دنیای نمایش

  ز تزویـر سـیاسـت عشـق بیزار است می دانم به خـارسـتان وحشـت گل افگار است می دانم محـبـت در تـنــور آتـشــیـن جهــل می ســوزد به زنـدان تعصـب جـور و آزار است می دانم ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-04افغانستان در بستر پرتلاطم م

  نظم و ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان در بستر مواج تاریخ هماره در تغییر و تحول بوده است. در جریان چرخش های بزرگ تاریخی و تحولات مهم و تأثیرگذار، استراتیژی و تاکتیک های

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-31پیام سال نو؛ جنگ و خون

  پیام سـال نو خـون و خـروج و جنگ و ادبار است دفـاع از خـائـن و افـراطـی و جـانی و غـدّار است امـیـد زنـدگـی در پـنـجـۀ وحـشــت گـرفـتــار است تمـام حـال و فـردای وطـن

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-27پستۀ بی مغز

  آدم بی مـایـه تا لـب بـر سـخن وا می کند پسـتۀ بی مغز عمق خویش رسـوا می کند چـون نمی داند خـرام و شـیوۀ کبک دری عـکه بـا رفـتـار زشـت خـود پا پا می کند آشـپز ناشتی نمی د

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-23آزادی مسموم

  ز چـشمی گـر بـیفـتـادم بگـیـرم کـنج دامانی به گلشن گـر نشد مسکن، بسـازم در بیابانی نیامـد در بـرم گر نـرگـس مستی چه پروایی ببـویـم پـونـۀ جـویـی؛ ببوسـم بـرگ ریحـا

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-16الماس بخت

  گر مرغ بخت از سـر بام تو پر کشد جغـد بلا ز گـوشـۀ ویـرانـه سـر کشد ور چـرخ روزگار نگـردد به کام دل طـالـع اگـر ز کاج بـیـفـتـد ز در کشد درُ و گهـر فـرار کـنـد از گسسته

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-11خمستان عشق

  عشق اگر در دل بمیرد تن به سان گلخن است زندگی با عشـق و مستی جلوه زار گلشن است تیره دل در صبگاهان غـرق شب گردیده است عشق اگر در دل بتابد شام تاریک روشن است دل چـو آهـن پ

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-03امواج طالع

  از دل امـواج طـالــع گـوهــری پیدا نشد سـیـنـۀ گـرم صـدف همبـسـتـر دریا نشد غنچـۀ بخـت نگـونسـار از سـرگلبن فتاد زیـر پا خـشکید از گـرما؛ لیکـن وا نشد خاطرات نغزوش

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-28نام نیکو

  هرکه بشکل و صورتی درعرصه پاگذاشت خـرم کسـی که نـام و نشـانی بـه جـا گذاشت دنیـا بـه کــس وفــا نکـنــد چـشــم دل گـشـا جمـشـیـد جـام جـم؛ و مـوســا عصا گذاشت تـابـو

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-27ساز عشق

  بی شوق عشق ومستی یک لحظه سال گردد با یار خـوب و همـدل عمـری به حـال گردد عشــق و امـید در دل نـیـروی جاودان است بـا رنـگ و بـوی خـالص نـور وصال گردد در دل اگــر نـبـاش

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-12دورنمای جهان پس از شکست است

  (افغانستان، شرق میانه و ...) انتخابات8 نوامبر 2016 امریکا بیش از همه شکست پالیسی تهاجمی به آسیا و تیوری توطئه دستگاه فرسودۀ حاکم این کشو را برملا کرده است. نشانه های بار

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-04افــــــراط و جـنـــــگ

  کشور به زیر سلطۀ چور و فساد رفت در گــور جهــل طالـبی و انجمـاد رفت جهل وخرافه خیمه وخرگه زند به شهر عـصـر ادب و عـهـد تمـدن ز یـاد رفت افـراط و جنگ بسکه ستم می‏کند ف

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-28گلان ســـــــرخ پرپر

  وطن در چنگ مـافیای قـدرت زار می‏نالد مـیــان آتــش و خــون بـا دل افگار می‏نالد یکی ازظلم طالب دیگری ازوحشت داعش به شـهـر و روسـتا و خانـه و بازار می‏نالد به خاک و

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-25رودخـــــانـــۀ حـیــــــ

  عقل و خرد ستاره وخورشید زندگی است چـشـم و چــراغ آمـدیـت دیـد زندگی است در بـــزم کائـنـــات و در محـفــــل خــــدا چنگ و چغانه در کف ناهید زندگی است در جـام جــم تج

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-16رویـــــــای شـیــــریـــ

  شـراب تلـخ می‏نـوشـم بیاد لعـل نوشینی سراسرمست می‏گـردم ز لبهای بلورینی فتادم در خـم رنگین می در محفل یاران نـشد پـیدا ز کیف مزمزه رویای شیرینی مرا کیف طلوع صبگاه

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-10وحـشـــت خـــونـبـــــار

  ز اوضاع جهـان آزرده حال و سخت دلگیرم به غیرعشق و صلح و مهربانی ازهمه سیرم صدای جنگ تاکی گوش دل‏ها را کند معیوب ز ایـام جـوانی تـا کـنـون در چـنـگ آن گیرم توگویی نیست

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-01شمشیر بـیـــــــــــــداد

  کی ویران کرده یاران خانـه و کاشانۀ ما را کی آتـش می‏زنـد بر شـاخسـاران لانۀ ما را کی شمـشـیر کـج خـونین دارد بر کف بیداد بـه خـون آغـشـته می‏دارد دل دیـوانـۀ ما را

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-25بــــــــــزم نـشــــــاط

  انــدوه دل بــه تـار و ربـابـی دوا کنید رقصیده خاک بر سـر شـوم عـزا کنید چنـگ و چغـانـه نغـمۀ خـیـام می زنـد رویـای می بـه طبله و نـی همنوا کنید درد فغان و نوحـه گـری

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-17شـــــور غــــــزل

  غزل از چشـم مسـتی شورگیرد دوبـیـتـی حـالـت مخمــور گیرد قصیده وصف یارمهـربان است لـب نـی نـغـمـۀ مـاهــور گـیـرد شب زلفی بود صبح دل افـروز سحر از مهـر رویی نـور گی

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-29وحدت؛ نـــــــه استبداد قو

  غنی بـا دشمنان یار و قـرین است ولی بامردمش درخشم وکین است بـه کـشـور مـافـیــا می پـرورانــد گروه مفسـدان چـوکی نـشین است اگـر کـرزی طالـب پـروری کـرد غنی با طالب و

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-24قـــــصــــــــــۀ دل

  کلک هـنـر کتاب غـزل بـاز می کـند چنگ و چغانه قصۀ دل ساز می کند تار شکسته نالۀ هجران کشد به دوش شب ها به زیر پرتـو مه راز می کند نقّـاش طبع خـسته دلان بـاز در بهـار رنگ

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-18دروغ مــــــــــــی گویند

  بـرای مـردم کشـور دروغ می گویند قسم که جمله سراسردروغ می گویند نشد قصۀ چـوکی و جنگ قدرت ختم برای منصب و دالر دروغ می گویند ز روز حـادثـۀ بـن بـاهـم انـد؛ لیـکـن یکی ی

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-14تـــــاریخ رخشان وطــــن

  وطن تاریخ رخشان تو قربان تمـدن هـای باسـتان تو قربان تــویــی گـنــج بــزگ آریـانـا ایرانویج و خراسان تو قربان مکان و مأمن زرتشت بودی کهن خورشید تابان تو قربان بـن

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-04آتشـفـشـــــان خـــــون

  دنـدان گـرگ حلـقــوم آهـو گـرفته است کفـتـار پـیـر لاشــۀ بـد بــو گـرفته است شـیر ژیان اگـر بـه شجاعـت بـود شهیر روبه بترس وحیله گری خو گرفته است جنگ و فسـاد و وحـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-01کـشـاکـش خــونـیــــــن

  مـلا عمـر بـه نقـشـۀ دشـمن امیـر شـد میهن بـه چنگ ناتو و طالب اسیر شد جـنـگ و فـسـاد بـاب دل مـافـیـا بــود بحـران بـرای ارگ نـشین دلپذیـر شـد طالب به طرح ونقشۀ کرزی

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-24مظاهرۀ خــــــونـیــــن کا

  داعـش هـم عـقیده و از جنس طالـب است تولید هردو جانی زیک ریخت قالب است کشتار طفل و پیر و جوان کار و بار شان از قلـب هردو شـفـقت رحمان غائب است داعـش اگـر مظاهـره را می

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-18عــشـــــق و آزادی

   نـوای درد و ماتـم تـا بکی دل را کند پر خون غم از دل ها به آهنگ و نوای شاد کن بیرون بیا مطرب که جشن و شـادمانی را کنیم آغـاز بـه عـشـق بـادۀ خـیـام و شـعـر حـافـظ مفـتو

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-12تـــوفــــان جـنـــــگ

  میهـن ما مـرکـز جـنگ جهـانی می شود جنگ قدرتها به کشور جاودانی می شود داسـتان طالـب و داعـش نمی گـردد تمام قـتـل مظـلـومـان جهـاد آسـمانی می شود درمدارس درس افراط و

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-06شــــادی و طـــــــــرب

  عید روزه بر همگان مبارک باد؛ به امید امنیت و آبادی کشور و نابودی جنگ افروزان رنگارنگ. گــوشــۀ ابـرو نمـود و عـیـد شد جشن و شادی وطرب جاوید شد درب کندوی عسـل را بـاز

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-03ارث پـــــــــدر

  آنان که اصل و ریشۀ خود را بسوختند ارث پـدر و خـاک بـه دشـمن فـروختند دیبای زربافـت وطـن بـد قـواره گـشت از جـنس خـارجی بَـدل جـامـه دوختند 1/7/2016 رسول پویان

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-28آوای خــمــوشـــــی

  ز آوای خموشی شـور و حالی بر نمی خیزد ز فـریـاد سـکـوتـم قـال مقـالی بر نمی خیزد مگر از درس و تعلیم مدارس درخموشستان دیگربحث وجدال و قیل وقالی بر نمی خیزد جهنم وحشتی ا

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-19تـنـــدور دسـایــــــس

  وطـن در آتـش بـیــداد پاکـسـتـان می سوزد نه تنها مرز تورخم ریشۀ عمران می سوزد تمام قـریه و شـهر وطـن در جنگ ویرانگر به طرح فوج ظالم بی سروسامان می سوزد دل شـرق از شـر

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-15عُــقـــده و کـیــــن

  گر عُـقدۀ بشـر بـه حسادت دوا شود صد عُـقده و تضاد دگـر نیز وا شود در انتـقـام و کـیـنـه نـیابی رهـایشـی بغـض کفـیده آتـش خشم و وغا شود از فـرط کینه قـوم بـرآرد دمار ق

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-11زادگــــاه مـــولــــــوی

  زادگاه مـولــوی بلـخ گُـزیـن خـانـۀ عشـق و دیار زایـرین ســرزمیـن بـوعلـی ام الـبلاد آن که در دنیا بـود خلـدبرین نـوبهــار بـلـخ آذینـش نمــود چهره نورانی و روح آ

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-07نــقــــش تــــــازه

  دانشوران ز نـقـد عمل گر سـخن زنند جاویـد نقـش تـازه بـه لـوح کهـن زنند گـوهـر فـشان کـنند دل خـاک تـیره را گل های رنگه برسر باغ و چمن زنند بـذر نـشاط بـا دل غمگیـن کـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-04تیک تـــــاک دل

  ز تیک تـاک دلـم خمخانـۀ تینتال می جـوشد تُـن راگ خـیالی با لـی و بـا تـال می جوشد ساری گّ مّ پّ دّ با تار دل دارد سـر مسـتی ز گرمای گـده در سـردی چوتال می جوشد بنرمی را

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-27رنــگ غـــــــــــزل

  شـفـق در سـازگاه صبگاهـان نغـمه می سازد شـراب صـبحـدم رنگ غـزل مسـتانه پـردازد نـوای عـشـق و مسـتی در دل آشـفـتـۀ انـسـان سـرور حرکت و جنبـش به آب و دانـه اندازد سـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-23خوی انــسـانـــــی

  گـره از دل گـشـایـد با اشـارت هـای پنهـانی تبسم بشگفد چون غنچـه بر لـب های خندانی چو صید بسملی زخمی شدم از ناوک مژگان به خـون غلطیده ام لیکن نمی میرم به آسانی هـزارا

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-19رقـــص رویــــــــا

  رقص رویا در دل احساس می آید به جوش بـاز یـاد رفـتــۀ وسـواس می آیـد بـه جـوش گوهـر پاکی که در بتن صـدف پرورده شـد در بـر انـگـشـتـر الـمـاس می آیـد بـه جوش از نگاه گـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-15بــــلای جـنـگ و فـسـاد

  ز ابــر تـیـرۀ دولـت فـسـاد می بـارد گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد گـشـایـشــی نـبــود در دفـاتــر دولـت دراوج رشـوه خوری انسداد می بارد به روی صفـحۀ سیمین دف

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-11کـتــاب زنــدگــــی

  گـر غـبـار دل زدایـی چـشم بینا می شود متن مغـشوش کتاب ذهـن خـوانا می شود نـوجوان تیره دل پیـر ز کار افـتاده اسـت پیراگرروشن بود چون تازه برنا می شود گـره هـای کـور ذ

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-09چشم عبرت آمــــــوز

  سیاست گربه مبنای فریب و چال و چم باشد به چشمان حقیقت خاک باد و دود و دم باشد نـدانـد شهرونـد ساده دل راه خـودش از چاه بـه تـرفـنـد سـیاسـی دایماً در پیچ و خم باشد بـه

  بیشتر ببینید
 • 2016-05-02عــصــــر نـمـــایــــش

  گویی که عصر ما همه فیلم و نمایش است جنگ رسـانـه غلغـل نقـل و گـزارش است کاری بـرای صلـح و سـلامـت نمی کـنـنـد تنها نشست وجلسه و حرف وهمایش است تحـلـیـل و نـقــد رفــ

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-29آسـیــاب ظـلـــــم

  زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار ز پاکستان بـه جـای همجـواری، حـق همسایـه نـدیــده مــردم مـا جـز تجــاوز، حمـلـه و آزار

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-27تـــــــاج ستـمـگـــــری

  تـاج سـتمگـری بـه پـشـیزی نمی خرم تخـت سـکـندری بـه کهیزی نمی خرم یوسف نیم که منصب شاهی کنم طلب دودمان مصر را به عزیزی نمی خرم عالم اگر پر از حور وغلمان شود ولی سوگند

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-24گلان پـــــرپــــــر

  تصـویـر خـاطـرات خـیالـی غـبار گشت زیراکه عشق ووصل حقیقی شعار گشت گل هـای کاغــذی نـدهــد بــوی یـاسـمن پـرپـر گـلان دهکـده پـامـال خــار گشت دوگانـه زیسـتـن که ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-22حکایـــــــــــــــت خونی

  طالب مثال وحشت و جنگ و جنایت است بر جسم و جان میهن ما یک جراحت است طالب را نگاه و عمل ظلم و غــارت است گـویی که این ز خصلت او از بدایت است طـالـب اجـیــر قـــدرت پـنـجـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-17نــــالــــۀ سکــوت

  هـنـوز دامـن سـبـز بهـار خـونـین است گلـوی نـازک گل زیـر تیغ گلچین است به هـر طرف نگـری داغ لاله می بینی بنفشه خون جگر درعزای نسرین است ز چشـم نـرگس مستانـه اشک می ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-15زلـــــــف شـفــــق

  سحر زلف شفق را شانه کردم شـراب صـبحـدم پیمـانـه کردم گلاب تـازه آوردم بــه محـفـل سـماع و خـندۀ مـسـتانـه کردم برای دختر مقـبـول خـورشید انـار بـاغ انـسـان دانــه

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-09گل هـــــــــای کاغذی

  در غـرب استرس و کلنجار ماشین است دوستی ومهروعاطفه بردار ماشین است پـنداشـتـم که عشق بـود چـاره سـاز درد اما به چشم عهد و وفـا خار ماشین است عشـق و وصال بازی طبع و مجـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-05شـــــام غــریــبـــــان

  وطـن بـا دشــنۀ ظالـم چـرا شـام غـریبان است تـو گـویی کـربـلای دیگـرِ هـردم شهیدان است نـدارد کـودک و پـیـر وطــن آغــوش مصئونی جـوان آواره و مأیوس و دلگیر و پریشان

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-02آهنگ فــریـــــاد

  دام بگـسستم ولـی در بـنـد صیادم هنوز لـب فـروبـسـتم ولی آهنگ فریادم هنوز در هـوای دادخواهی رسـتم از بند سـتم بـاز بـا طرز دیگـر در قید بیدادم هنوز خـواسـتم از کورۀ

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-31فــرهـنــگ جـهـــالـــــت

  زنـد بر سـینه ام گویـد حوالدار ضمیرم این مثل را کرد تکرار نگـفـتــم زیــر تـیــغ نـاز ابــرو بـه غـیر جـان و دل یار وفادار تنور داغ هجرانـم بـرافـروخت پـر و بالـم ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-25غــــدۀ بدخیم افراط

  داعـش بـه خـدا ملعـبـۀ آل سـعود است از قـوم یزیدسـت و همخون یهود است ویرانگر فـرهنگ بـود از پـدر و پشت بنیاکن عشق دل و سـاز و سـرود است از فلـسفه و دانـش و دنـیـای هـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-22جنبش مینا

  جــدا گـردیــده ام از ســیـنـۀ دریـا بـه تنهایی چو ماهی می‏تپم درسوزش صحرا به تنهایی زلال چـشـمۀ لـب‏هـای امیـدم مگـر خشـکـیـد که بـالا مـی‏روم از صـخـرۀ خـارا ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-19نوروز خونین وطن

  نـوروز وطـن ماتـم خـونین شده آخر تـاراج گل و قـتـل ریاحـیـن شده آخر کوچیده پرسـتوی وطن با دل پرخون بلـبـل، دل آزرده و غمگـین شده آخر آرام نگـیـرد کـسـی در شـب مهـتـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-12دزدیـــــــد و رفت

  از تن سالم صحتمندی وبا دزدید و رفت خـاطـر آرام مـردم را بـلا دزدید و رفت زیـر عنوان طبیب آمـد بـه دیدار مریض نسخۀ پـاریـنـه و کِیف دوا دزدید و رفت آب را آلـوده گردانی

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-01جـنــگ و صـلــــــــح

  جنگ و صلح ما به غـرقاب بلا افتاده است سـرنوشــت مـا بـه چنـگال سـیا افتاده است میهـن ما کـورۀ جنگ و تباهی گـشـته است مـردم بیچـاره هـرســو بـی نـوا افتاده است چین و

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-26جنگ و بــحـــــــــــران

  عشق در دل می کّشند و عقل ازسر می برند حـب میهـن را ز عـمـق جـان کشور می برند جنگ وبحران را به میهن دم بدم می گسترند امنیت را از وطن چـون باد سر سر می برند تیـر و خنجـر ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-08زمـــــزمـــــۀ آبـشـــــ

  همین بس است که آزاده ام، انسانم زلال چشمۀ مهراست عمق وجدانم طـنـیـن زمـزمـۀ ســرد آبـشـارانــم سـوار تـوسـن مـوجـم رفیق بارانـم زنیش خار و خس عاشقی نمی‏دانم چـرا

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-05سـنــگ سـتـــــم

  بـا ریـا از حـــق آزادی انــســان دم زنند در عمل سنگ سـتم بر جام دل پیهم زنند جنگ دین و مذهب و اقوام را دامن زنند بـر ســـر امـنـیـت و آرامـش مـا بـم زنند کاخ اســتـب

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-01آه مـظــــلـــــــوم

  جنگ و بحران وطن پایان نمی گیرد چرا خـانـۀ بی نظـم مـا سـامـان نمی گیرد چرا خون ناحـق گر نمی خسبد بـه فـرمان خدا دشـمنان را درد بی درمان نمی گیرد چرا گـر دعـای شـب اجا

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-23افــــــراط خــونـیـــن

  در عمل از طالب و داعش حمایت می کنند بـا دروغ و حیله در ظاهـر شکایت می کنند تابکی ریـزنـد خـون کـودک و پیر و جـوان تا کجا تـزویـر و نیرنگ و دنـایـت می کنند زیــر نـام د

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-20عــطـــــــــــــــر آزاد

  در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن مشـت پیروزی بیفگن بـر درفشسـتان تـرس چون عـقاب و شیر میدان چنگ برفولادزن با غزال

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-15نـــــــور تـمــــــدن

  گـر نمی‏دانید زبـانـم حـرف دل باور کنید همـدلی را بـا ســرود همـزبـانی سـر کنید بر لـب بـحـرم؛ لیکن تـشـنـه لـب افتاده ام کام خشکـم را بـه آب چـشمۀ دل تـر کنید از د

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-13دل پــــــاک مـحـبـــــت

  نـه بـر هـر بام و در مـرغ دل دیـوانـه بنشیند نه مثل شــوم جغـدان بـر سـر ویـرانـه بنشیند اگـر چـه لانــه ام در آتـش بـیـداد می ســوزد ســزا دانــم که بـر خـاکـسـتـر

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-09بـــازیـگــــــــری

  بیش ازین گویا که زندانبان عذابم می کند مـثـل مـاهی اخـتـه و بـعــداً کبابـم می کند از رگ و پودم به بـزم شادمانی های غیر رنگ خون می گیردوپودرخضابم می کند می کند در کوز

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-06بشکن بشکن

  تا که چشمی وا کنی آواز بشکـن بشکن است تا که پا بر عـرصه بنهادی زمان رفتن است سـرگـذشت پـر خـم و پیچ بشـر در یک کلام داســتان نـیـمه کاری از طـریــق گفـتن است جنگ و دعو

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-31سال نــــــو؛ ســـــــال ک

  سال نـو بر مـردم ما سـال کشتار است و بس کودک و پیر و جـوان ما عزادار است و بس کینه و خشـم و تعـصب گـشـته رسـم روزگار نعش آزادی فـقـط بـر چـوبـۀ دار است و بس حاکمـان بـی

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-28هــنـــــد و پــــــاکستا

  اگـر پنجـاب دیــو و طالـب جـلّاد می سازد دل دهلی فـرشته حـور مـادر زاد می سازد میان هـنـد و پاکـسـتان دیـدم آنـقــدر تـوفـیر یکی ویران کند مُلک و دیگر آباد می سازد ن

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-21شــــــــب یلــــــــــــ

  مـۀ نـو یـخ زده در خـیمۀ زلـف شـب یلـدا بـه زیـر کـرسـی دل تـا گلو گـردیـده ناپیدا انـار و شـبچره بـا هندوانـه می‏کند شـوخی دل غــم را بـتـرکان بـا نـشـاط خـنـدۀ می

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-17یاد افشین جاودان باد

  درگشت دوست عزیزم ظاهر افشین را به همه اعضای فامیل مرحوم، اقوام و دوستان تسلیت می‏گویم زندگینامۀ مختصر ظاهر افشین: ظاهر افشین در اول حمل 1331 خورشیدی در ولایت هرات، ح

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-10فاجعۀ موصل عراق در کندوز اف

  طالب = داعش با مقایسۀ ساده درمی یابیم که فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان تکرار شده است. در موصل داعش جنایات جنگی فراموش ناشدنی را انجام داد و در کندوز طالب مرتکب خ

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-07مردم شمال افغانستان، قربان

  ریشه های جنگ درازدامن و بحران فراگیر افغانستان را می بایست در جهان دوقطبی پیشین، پیشروی شوروی سابق به سوی آبهای گرم بعد از کودتای هفتم ثور 1357 خورشیدی و تقابل آتشین س

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-17جـشـن و ســـــرور

  عید روزه (که با آداب تکاملی جشن و سرور مدنیت تاریخی ما دمساز شده)، بر همگان مبارک باد؛ امید است که ماهیت زنده دلی، طبع خوش، شادابی و طرب که با صلح و صفا و امنیت و اطمینا

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-15طالبان و روزهای دشوار هرات:

  توضيح  مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظل

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-26نَـقـــــل وطــــن

  کهـنه قـالـین و لباس پـرنـم را بردند نـشـئۀ جـام جـم و انجـمـنـم را بردند گرچه باخامۀ خون نقل وطن بنوشتم لیک ایـن بـار بهـا و ثمـنـم را بردند رخش اندیـشه بجولان فگن

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-16طالبان و روزهای دشوار هرات:

  توضيح       مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-01طالبان و روزهای دشوار هرات:

  توضيح مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظلم

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-25مرگ دل

  نرخ انسان در وطـن ارزانتر از شلغم بود پیش جلادان بهـایـش کمـتـر از درهـم بود آن که در آدمکشی خو کـرده با قلب سـیاه گر هـزاری کشته گـردد باز گویـد کم بود گه به تیغ کین

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-21طالبان و روزهای دشوار هرات:

  توضيح مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظلم

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-16طالبان و روزهای دشوار هرات:

  توضيح مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظلم

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-06سرود آتش: سوگنامۀ فرخنده

  نوت: این سوگنامه احساسات متنوع شاعرانی است که قلب شان از ظلم، ستمگری، وحشت، کشتار و خونریزی های این عصر به درد آمده است و بی اختیار فریاد می کشند و بر زمین و آسمان می

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-23شـقـایـق سـرخ بـهــــار

  فـرخند گـر شـقایق سـرخ بهار گشت آری شـکـوه لالـۀ روی مـزار گشـت عـرش خـدا به لرزه در افتاد، آخ آخ آنـدم کـه آتـش از دل او آشـکارگشت تـار دل تـرازوی عـدل خـدا گسـست ا

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-20سال نو و جشن نوروز بـــــــ

  یاد روزگاران قدیم بخیر که در آستانۀ نوروز جشن و سرور، میله و سرگرمی های باستانی و فرهنگی در فضای امن و آرام دامن می گسترانید. شب چهارشنبه سوری از روی آتش می پریدیم. در

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-17آفـتـــاب عـشــق

  اگـر عـشـق و امـیـد از سـینۀ آدم شـود بیرون نـیـابی در نهــاد آدمی جـز رنـج روز افـزون نگـویـد کـس دگر غمنانـۀ فـرهاد و شـیرن را شـود محو از کتاب عـاشـقی افـسانـۀ مج

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-12طالبان و روزهای دشوار هرات:

  توضيح  مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظل

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-04طالبان و روزهای دشوار هرات:

  توضيح مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظلم

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-02خـشـم طـبـیـعــت

  بهـار میهـن مـا بـدتـر از زمـسـتان است به هر طرف نگری غارت گلستان است کجـاسـت رحمـت رحمـان و یاری ایـزد عـنان قهـر طبیعت بدسـت شـیطان است ز بـرف آب گـوارا شـود بـه ج

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-27طالبان و روزهـــای دشــوار

  بخش نخست   توضيح مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پ

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-23گل رهایی

  دگـر تـرانـۀ دل در چـمـن نمی روید هـوای عطـر گل یـاسـمـن نمی روید شکسـت تُنگ دلـم در فضای تنهـایی ز تار بزم خموشـی سـخن نمی روید چونان بسوخت دلم در تنور هجرانی که جز

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-23شناخت آلات موسیقی اصیل افغا

    شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان: بخش آخرین  

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-19شناخت آلات موسیقی اصیل افغا

    شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان: بخش چهارم  

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-17شناخت آلات موسیقی اصیل افغا

    شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان  

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-08شناخت آلات موسیقی اصیل افغا

  شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان: بخش دوم  

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-02حماسۀ بـــــــزرگ خراسان

  جانا بگـو که وعـده و پیمان ما چه شد گل های سرخ باغ و گلستان ما چه شد سوگ سیاوشان به خون عرب نشست سیمرغ زال و رستم دستان ما چه شد از نـوبهـار بلـخ خـزانی نمـانـده اسـت ج

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-27شـنــاخـت آلات موسیقی اصیل

  موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجودات عالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-20عـشـــــق و آزادی

  ز دودِ وحـشـتِ تـیـر و تـفـنگ بیـزارم روان خــســتـۀ فــرهـنــگـی قـلـمــدارم به قهر و خشم شکستند گرچه نوک قلم قسـم بـه نون و قلم، خـامـه را هوادارم به زور و زر نفرو

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-16پند تاریخ

  از درد کهنه کشـور مـن زخم بستر است آتشگرفته طره ای در خون شـناور است دارو تـقــلـبـی و مــداری بــود، طـبـیـب بیمـار زیـر تیغ سـتم، جـور خنجر است در گـوش حاکـمـان و

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-15بــــــرفــتـــــــــــم!

   اگـر بـار گـران بـودم برفتم اگـر آب روان بـودم بـرفـتم مـنی آوارۀ آتـش بــه دامـان اگـر بی آشـیـان بـودم برفتم اگر رند شـراب آلودۀ مست اگر غوث زمان بودم برفتم درآ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07آواز عـشـــــق

   قلب بـه خون طپیده اگر رفت می ورد امـواج خـون ز دیده اگررفت می رود سـیمـرغ دل ز همهـمۀ کـرگـسان کیـن تـا قـاف پـرکـشـیـده اگر رفت می رود دیگر مگـو ز خـال و خـط آهـوی خ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28هوای آلوده

   جهـان بـازیچـۀ دسـت ددان است بهرسـو رودبار خون روان است نــوای بـلـبــل و شـــور قـنــاری اسـیـر چنگ زاغـان زمـان است پـرسـتو زار و نالان در بهـاران جـدا از مهــر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26بــــذر عشق و همدلی

    مـردم بیچــاره را تـاکی غـریـق خـون کنید کـوکـب بخت جوان و طفـل را وارون کنید خواب راحت را زچشم خلـق دزدیدیـد لیک تـرس طالـب را سلاح حیـله و افسـون کنید آتش ظلم و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نــجـات میهن

    ترک جنگ و جدل و فتنه و بیداد کنید رحـم بـر مـردم بیچـاره و نـاشـاد کنید فقر وبیکاری وامراض نشد چاره ولی حال با جنگ وطـن را همه برباد کنید کینه و نفـرت چـرکین به خن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تــوفــان دســایــس

    به قصر فـتـنه سـیاسـتمدار دیگر نیست بغیر چـور و چپاول شـعار دیگر نیست بلای زشـت سـیا می خورد صداقت را وفا به وعده و قول و قرار دیگر نیست کجاست عشـق و صفا در دل هنر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26طــــرح نو

    بـاز ای جـــان بلــب آمــده فـــریـاد دگـر راه و رسـم دگـر و طــرح نو و داد دگر زین دوکجره نبری راه بسرمنزل دوست حــرکتـــی کـــن بـه مسیـر ره آزاد دگـر چشمه سار

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26احســاس عشق

    چشم غزال و صورت هامون کشیده اند با رنگ عشـق قـصۀ مجـنون کشیده اند بیت و غـزل چـو لؤلؤی رخـشندۀ سـپید از قـلـب درّه از دل جیحـون کشـیده اند یاقـوت و لعـل و خون گل ر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عــشـــق و امید

    زندگی مرگسـت بی عشـق و امید کـی تــوان در یـأس بار تــن کشید عشـق نیروی تـن و جـان و دلست بی امیـد و عـشق بـودن مشکلست بـازکـــــن اُرســـی، ز بــاغ آرزو دور بیفگ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26زخـــــم وطن

    میهن اسـیـر چـال و فـریـب و ریـا شده قـربـانـی دروغ و فـســاد و خـطـا شـده کارخانـۀ پـروسس تـریاک و هـیرویین آری فــقـــط ســتـمـکــدۀ مـافـیـــا شــده رحمی به

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26جـــــــــــــام دل

    در دل امواج هستی شور وغوغا می کنم درّ و گـوهـر از بحار عـشـق پیدا می کنم صدهزاران قصه بنویسم زهرپیچ وخمش گـنـج هـای ســرّ پنـهـانـی هـویـدا می کنم گـره هـا از کار

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26مــــوج اقیانوس

    مـوج اقیانـوس مسـتم سـرکشی دیـن من است دانه های درّ و گـوهـر طـوق زرّین من است قـصۀ فـرمـانـبـری بـس کـن که دلـتـنگم کـنـد جنبش وعصیانگری فرهنگ دیرین من است در ش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26سرور عیـــد به هموطنان مبار

    دانه های نور در کویر بی پایان شب ناپدید می شوند و از گرمایش مهر دم بدم می کاهد. گرگان وحشی از هر سو بجان گوسفندان کمین کرده اند. نه چوپانی است و نه هم رمه داری؛ سگان د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26اژدهــــای کین و تعصب

    بی عشـق زندگی شب ظلمت سرا شود خـالی ز مهـر و عـاطـفۀ پـر صفا شود گر درّ و گوهر از دل دریا برون کشید چـون بـرکۀ ســتـاده دیگـر بی بهـا شود در پـای خـُم اگـر نکـشی بـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26کلـبۀ خراب

    تنهـا شـبان تـیـره و ســردی سحـر کنم جز عشق و باده از همه قطع نظر کنم ساقی کجاست تا که دهـد باده دم به دم دریا کشـم و قـصه دیگـر مختصر کنم در کلـبـۀ خـرابـۀ خـود پـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26خــــــواب سنگین

    بهر طرف که نگه می کنم شب تار است سـپـیـده در شـکم اهـریمـن گـرفـتار است از آن دمی که بـه مکـر و ریا نوحه کنند به جـای شـادی و لبخند گـریـۀ زار است امـیـد سـبـز بهـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ناز وطـــــــــــــــــــ

    وطن فـردا و پارت را بنازم زمـسـتان و بهـارت را بنازم به هنگام تمـوز و فصل پاییز گدام کشت و کارت را بنازم هـوای دره و دشت تو قربان ســـرود آبـشــارت را بـنازم ز خـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26کند و کاوی در ماهیت شخصيتها

    در این برّش تاریخی، مطالعه و تحلیل درونی و بیرونی آدمها در بسترهای بس متنوع تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به محققان و پژوهشگران آزاد و مستقل یاری می رساند تا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26سپهــــر همدلی

    گر تعصب خـانه در دل ها کند کین آورد داعـش و بوکوحـرام و وحـشتِ دین آورد طـالـب مـدرســه را آدمکـش دوران کـنـد کودکان را بهـر قـتل خلـق مسکـیـن آورد عشـق و آزادی ر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تــرانـــــۀ دل

  نه شوق وصل و غم انتظار می ماند نه نـاز گل نـه نیـاز هــزار می مـاند نه وعـده های خیالی کند دلی شـادان نه سوز و درد دل بی قرار می ماند نه عطر شـبنم گلزار در سحرگاهان ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26شعـلـۀ مـهر و محبت

    گلِ دل در چمـن ناز و ادا جلوه گر است عندلیبی شده با شور و نوا جلوه گر است عطـر شـادی فگـند در دمـن خـسـته دلان با گلاب وعسل ورنگ حناجلوه گر است وحشت آباد محن را بـد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نسل نو و روز نو در میهن

    عشق را در تار میهن ساز کن قـصـۀ مهــر و وفــا آغـاز کن کینه را ازدل برون افکن بسوز در دل شب مشعـل دانش فـروز خـانۀ جـان از عـداوت پاک کن سـینـه را گنجـیـنـۀ ادراک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26فـنــــــــــــــــــــــ

    دل که فـانی می شــود رمـز بقـا می آورد عشق را با وصل بی چون وچرا می آورد در محبتگاه هسـتی می شـود خـاک زمین تـاج کـبـر و آز را در زیــر پـا مـی آورد می شود خالی ز کی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26طــرح بی رنگی

    کاسـۀ چـیـنی تـن را در دمـن بشکسته ام کوهها برهـم زدم تا ما و مـن بشکسته ام طرح بی رنگی فکندم درجهان پرزرنگ گـرمی بـازار طاووس چـمـن بشکسته ام دربهارعشق ومستی بس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26درد انـــتـظـــار

    لهـیب درد و غــم انتظـار کافی نیست بسوخت ریشۀ جانم شرار کافی نیست هزار بار محک گشته ام درین آزمون طلای خالص دل را عیار کافی نیست بـیـاد نـوش لـبت می گــزم لـب میـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نـــالـــــــۀ مــــرغ چمن

    خار بشکستند در چشم وطن، نالۀ مرغ چمن از دور، می آید بگوش. اشک ابر نوبهاری، می چکد بر خون وخاکستر؛ غنچه های تازه، وز توفان وحشی گشته پر پر؛ کی زند نور امیدی حلقه کوبن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26شکست استراتیژی تهاجمی امری

    سران ناتو به رهبری امریکا بر اساس منافع استراتیژیک خود به تمام قضایای آسیا از جملۀ افغانستان ارزش و اولویت می دهند. برای درک این موضوع اساسی بهتر است نگاهی به گذشت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26یا مرگ یا استقلال و رهایی:

    وقتی به تاریخ سده های اخیر بنگریم و اوضاع قرن جاری، خاصه سه دهۀ اخیر را مطالعه و تحلیل کنیم؛ به اوج درد، رنج و عذاب باشندگان مظلوم و محروم کشور پی می بریم. زمانی که

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عـشـــق پاک دل

  عشق دل را مست وشیدا می کند عـقـده هـای خـفـته را وا می کند سـنگ خارا می کند مـانـند مـوم بـوریــا را رشــک دیـبـا می کند می پـرد از خـاکـدان بـر آسـمان آشـــیــان ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نـــور وحــــدت

  شـب که نـور خدا هـویدا شـد درِ فــردوس از دلـــم وا شــد همه جا پر زنـور وحـدت بود نـاز و نعمت فـقط برکـت بود عشـق جولان جاودانی داشت بـرِ جـانـانـه زنـدگانـی داشت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ســــاز خموشی

  به تار ساز خموشی چه شور وآهنگ است میان پـردۀ دل صد هـزار دنگ دنگ است مـقــام راگ ز عــشــاق دل کجــا شـنـونــد به گـوش اهـل ریـا پنبه دیـدگان تنگ است ز نـقـش مانی و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26دوستی میوۀ حیات

    دوست گر صاحب سخن باشد خوشـتر از عطر نسترن باشد عـندلـیـب غــزلـســرای بـاغ زیـنـت گلــشــن وطـن بـاشـد عشـق را اختر شب افروزی نــور دل قــوّت بــدن بـاشــد دش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عـشــــق

  عشق بوی خوش بهاران است زینت بـاغ ســبز انـسـان است شهد کـوثر و رشک خلد برین جـلـوۀ پـاک نـور یـزدان است صد مـزامــیر در رگ تـارش آتـشـین سـوزش نیسـتان است شــور م

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ـدرس آزادی

    بـه غـیـر سـبزۀ یـاد تـو در بـاور نمی گیرد دمی جز شوق دیدار تو ام درسر نمی گیرد به جـز مهر تـو در شـبهای بی پایان تنهایی چـراغ دیگـری در کلـبـۀ دل در نمی گـیرد کتا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26پیـــکر زخمین عشق در زیر رگ

    بخش دوم  مداخلات در حریم عشق، احساس و عواطف دیگران در میهن ما و در دیگر کشورهای عربی (خاصه ممالک عقب نگهداشته شدۀاسلامی) این مداخلات از هسته های خانواده شروع می ش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26مـــــــــادر

    نور حق دردل مادر چو گذر پیـداکرد بند فـردوس فـروپاشـیـد و در پیداکرد عشق در چشم تـو مفهوم دگـر پیداکرد جـلوه باریـد بـه دل ‏هـا و نظـر پیداکرد نـور یـزدان بـه سـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26پیکر زخمین عشق در زیر رگبار

    توضیح:  یکی از محرومیت های بنیادین در جامعۀ انسانی، خاصه در کشورهای اسلامی از جمله افغانستان فقر و کمبود عشق و محبت و سرکوب احساسات و عواطف انسانی به رنگها و اشکال

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26چــــه باید کرد؟

    این شعر هرچند در سال 1361 خورشیدی، (یعنی در دورۀ نبرد میهنی) سروده شده است، زمانی که امواج آتش و خون در اثر رقابتهای خونین قدرتهای جهانی، جامعه ما را به کام اژدهای جنگ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26شهر عشــــق

    به شهرعشق دیگرما و من نمی گنجد نـژاد و ملـیـت و حُـب تـن نمی گنجـد بـرو ز بـوم و بـر آفـتــاب ای طالـب که زن ستیزی دگردروطن نمی گنجد مـزن بـه سنگ سـتم بر نهاد مظلو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26جـنون عشق

    حدیث عشق وصفا درسخن نمی گنجد شراره زن که دیگردردهـن نمی گنجد ز عـمق وحدت دل ها اگر خبر داری در ایـن مقام رفیع ما و مـن نمی گنجد شکست طاقت زنجیر ووحشت زندان  همای ف

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26قهر خزان

  در این آشفته زمان پریشانی که سرنوشت وطن و مردم در هالۀ ابهام گرفتار است، باز بجای بارش رحمت، قهر طبیعت بر مردم مظلوم ما در شمال و بدخشان می بارد؛ من هم بنوبۀ خود مرگ ع

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عشـق پـــاکان

    عشق و مستی به خدا بازی به آتش باشد عقل و دین در خطر شـعلۀ سرکش باشد بـه سـرایـم ز طربخانۀ دل بیت و غـزل بی سبب نیسـت اگـر تازه و دلکش باشد در سـراپـردۀ دل عشـق کـسـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عشق؛ در انحصار انترنیت

    در این جهان بزرگ که انترنیت و رسانه های اطلاعاتی و خبری، آن را دارد به دهکده یی در خدمت گردانندگان تکنولوژی تبدیل می کند، به راستی اگر آدم عمیق بنگرد چونان مرغکان س

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26غــــایت عشق

    انسان، خاصه مردم شرق و از جمله وطنداران خود ما بیشتر عادت کرده اند که با خط های مقدس کتب و آثار بزرگان اعتماد و اطمینان کنند. در بین فارسی(دری) زبانان، شاعر وارسته و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26کـــــام دل

  باز یک غزل و چند دوبیتی که از عمق دل فواره زده است به حضور تقدیم می کنم.   شراب از چشم مستت وام گیرد غـزل از نـوش لـب الهـام گیرد دوبیتی های عشقت را سرودم دل از وصل تو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26افغانستان قربانی تقابل قطب

    تاریخ معاصر ما بخوبی نشان می دهد که افغانستان در قرون اخیر (خاصه سدۀ جاری) هماره از رقابت‏ها و کشاکش‏های قدرت‏های استعماری و وابستگان آنان رنج و عذاب کشیده است. ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26انقـــــلاب عشق

  چـو شمس بار دگر انقلاب بایـد کرد هـزار مولـوی اینجا خـراب باید کرد زنـای تـازه خـروش دیگـر کنید بالا دوباره تار نیستان به تاب بـایـد کرد شـراب حافـظ شـیراز در قدح

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26مرام عشق

         مرام عشق در نهایت رسیدن به حقیقت غایی و غرق شدن سرمدی در جریان بدون سکون اقیانوس بیکران تکامل هستی و انسان در تجلی لایتناهی آن است. این جریان در ذرّات هستی و در

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26اســرار عشق و مستی

    «با مدعی مگویید اسرارعشق ومستی» «تا بی خبر بمیرد در قید خود پرستی» از عشـق و مهر پاکان بیگانه نیست آگه ازسنگ کی تراوداحسـاس گرم دوسـتی بـا اهـل فـتنه تـاکی از مه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26مـراد عشــــق

    انسان موجودی پیچیده و دارای جلوه های بس متنوع است که زیباترین، پاک ترین، جذاب ترین و ناب ترین آن جلوۀ عشق است؛ اگر این گنج لایتناهی را از جامعۀ انسانی بگیرید چیزی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26شــــوق آزادی

  بـنـازم گـوهـرعـشـقی که از زنـدان آزاد است شکسـت بند و زنجیر وسـنان چشـم بیداد است چـو آهـوی ختن در دشـتها پـاشـد شـمیم عـشق برون از دام سـرد مردگان از رنج صیاد است

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26درس از گـــــــذشته برای اع

      نقد و بررسی عالمانه و پژوهشگرانه گذشته خورشید تابناک آیندۀ وطن است. در این نقد و بازیابی بایست چشم تعصب، نگاه محدود ایده ئولوژیک، نشنالیزم کورو قضاوتهای یکجانب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26درس از گذشته برای اعمار افغ

    نقد و بررسی عالمانه و پژوهشگرانه گذشته خورشید تابناک آیندۀ وطن خواهد بود. در این نقد، تحلیل و بازیابی بایست چشم تعصب، نگاه محدود ایده ئولوژیک، نشنالیزم کور و قضاوت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26بهـــــــــــار انتظار

    گل وصـال تــو ام زیـنـت بهــار بـود بهار بی گل وصل تو شوره زار بود گل امید اگـر بشـکـفت ز بـاغ وصال خـزان در نظـرم رشـک مغـزار بـود تورا زرگ رگ گلزار میکنم احساس ش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26پیـــام نوروز

    در این صبگاهان تموز در دور دیار غنوده در آغوش اقیانوس ها از برکت نوروز مان نم نم باران همه جا را تر و تازه کرده است؛ چه خوش است که پیام نوروز را با عطر باران و دانه ها

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نـــــــوروز کابل

    نـــــــوروز کابل  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26بهــــــــار وصل

    بیا بـه دامـن صحـرا بهـار آمده است شقایق و گل سوری به بار آمده است ز چشـم نرگـس مستی گرفته ام الهام که بیـت بیـت دلــم آبــدار آمده اسـت ز جـام لاله بنـوشـم شــرا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26صفای دل

    دلـم بـه خم فکنید جـوهـر شراب کنید جگر بـه آتـش عـشق کسی کباب کنید بـه جـانـم از شـرر بـاده آنقـدر ریـزید که در زلالی مسـتانـه تـن خـراب کنید درین کشاکش شب خفتگا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26حضور عشق

  شـرار بـوسـۀ او آتـشی بـه عـالـم زد ز قعر عـشـق بـرون در نهاد آدم زد گـرفـت آتـش او جسـم و جـان بـیتابم اساس دردومحن را زریشه برهم زد زبوی عـشق ندیـدم در جهان خوشتر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26بـــعــــدِ مرگ

    به هـم تنیده مگر شـادی و عـزا باشد که خون ز کینه و لبخند از صفا باشد زسـینه دور نما اژدهـای سـرکـش را که دل مکان صـفـا نـه خُـم بـلا بـاشد اگر سـکـندر قـرنـی و یـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نسیم محبت

    رسـید مژده که جـوش بهار می آید گل از دریچۀ خلوت به بـار می آید شکوفه هم نفس باد صبح خواهد شد به دشت و دامن دل مهر یار می آید بگوش دخت رزان گوشوارمروارید پر از شـراب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26در ستایــش عشق و محبت

    در این تیره فضای دلگیر نه تنها اژدهای جنگ و خشونت احساس، عاطفه، محبت و عشق را دم می کشد، بلکه صداقت، پاکی، خلوص و آن کشش های بسیار ظریف و اسرارآمیز عشق و محبت که درف

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26زنی؛ برابر با منی

      این شعر را در هشتم مارچ سال 1391خورشیدی به مناسبت روز جهانی زن سروده بودم. چه شایسته است که امسال نیز آن را به زنان جهان، (خاصه زنان زحمتکش و داغدیدۀ میهن) تقدیم کنم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26فــــریاد دگر

    این شعر را در سالیان پیش سروده بودم؛ اما میهن سوزدیدۀ ما چونان در گرداب بحرانها پیاپی غرق شده و هیولای خشونت و جنگ دامن آن را گرفته است که شعرهای میهنی دوران پیشین

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26باغـچـــۀ خاطرات

    دلم را آنجا کاشتم؛                  در باغ رویاها؛ در باغچۀ خاطرات؛                  درگلوگاه توفان؛ در صدای بمب-                  و آتش گلوله؛ نمی دانم! شاید: ر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26جــــوشش عشق

    شراب عشق می جوشد مدام از گوهر ذاتم توگویی با طرب آمیخته باشد اصل وبنیادم فکـنـدم آتشـی در سـینۀ بی کـنـیـه ام یاران که تا روزابد می سوزم و از سوختن شادم بـنـازم چ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تأثیر بحران اوکراین در منطق

    بحران اوکراین نه تنها حریم امنیتی روسیه را به طور مستقیم تهدید می‏کند؛ بلکه در ابعاد استراتيژیک محاصرۀ روسیه را خیلی جدی و عملی مطرح، منافع استراتیژیک چین را در آ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تجلی اسرار

      آیـیـنـه از تجـلی اســرار عـاجــز اسـت خورشید من ز مستی انوار عاجز است ســرما مگر بـریـده رگ حـس زنـدگـی پیکر ز جـذب همهمۀ نـار عـاجـز است کـوه سـتـم شـکـسـته

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ســـوگ وطن

  از بس‏که وضع کشور ما تار و مبهم است در دیـده جای نـور فـقـط خاکه و دم اسـت احساس و رحم وعاطـفه یارب کجا شدست در ملک ما سینه فزون لیک دل کم است خـورشـیـد مـن مکـش دیگـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تاراج باغ

    آزار قـوم و کشـتن انسـان دگـر بـس اسـت ویرانگری به ملک خراسان دگر بس است گلـغنچه‏هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی‏کـشـنـد تاراج بـاغ و دامن بسـتان دگـر بس است ذبـح ک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26دوبــــیتی‏های پرسوز

    در تاریخ کشور ما دوبیتی زیباترین و مناسب‏ترین قالب برای ابراز سوز و درد عشق، صداقت و پاکی عاشقان صاف‏دل است. در این قالب آنچه در اعماق سینه نهان و در ژرفنای دل پیچ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26بـــــادۀ طرب

    جهان چـو کـوه گران بـر سـرم فرود آمد چونان‏ که از جگرم خون همچو رود آمد ز سـوز آتش هجران تار و پودم سـوخت بـه آن طـریـق که از اســتخوان دود آمد انیس و مونس دل نیسـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ضـــــرورت گذار از بحران عم

    تاریخ جوامع انسانی می‏نمایاند که جنگ‏های درازدامن، کشاکش‏های خونین و بحران‏های دامنه‏دار هماره در قلمرو مدنیت به صلح و آرامش رسیده اند و انسان در بستر امنیت و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26فغان از خشم و کین

  بـا نـام و افـتخـار بـزرگان دیگـر منـاز بر قصـه و فسـانـه و ارمـان دیگر مناز ویرانه گشت کوی خیابان به دست دیـو بر خوش نگین گنج خراسان دیگر مناز آتـش زدی بـه سـیـنـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نیاز هستی و انسان

      درشتی‏های خشن روزگار، بر جان آدم‏، تبر می‏زنند- و اژدهای کینه و تعصب، از چهارسو، صمیمیت و مهربانی را دم می‏کشد. ریا و دورنگی را، زرنگی نامند؛ و صداقت را، در چوک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عـــــالم تنهایی

  در عـالــم تـنـهایـی دنـیـای دیـگـر دارم صـد قـافـله دل همره هنگام ســفـر دارم دور از خس و خاشاکم مستانه و بی‏باکم در بحـر عمیق دل صـد در و گهر دارم عیبم چـه کنی حا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26گل وصــــل

  در روز عشق غزل (گل وصل) را به عاشقان پاکباز تقدیم می کنم تا دل‏های شان هماره مست از بادۀ وصل معشوق باشد و به دلباختگان راستین انرژی معنوی بدهد. همين اکنون از خبرهای ان

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26وضع کنونی افغانستان در منطق

    دوام جنگ و بحران افغانستان محصول فروپاشی جهان دوقطبی و حرکت تخریبگرانۀ نظامی سران پیمان ناتو به سرکردگی امریکا در شرق میانه و جنوب آسیا می‏باشد. گسترش امواج افراط

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نگــــــــــــاه

      آه! سنگینی نگاهت، عرقناکم کرد؛ تبسمی، تا غرق نشدم. 8/4/1390   فریاد سکوت در تفتیده دیاری، که سکوت از تنهایی، فریاد می کشد ! دیگر؛ مجالی نیست. شکسته چنگت را،  بردار

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26در دیرینه دیار فردوسی، عطار

    (سفر سال 1387 خورشیدی) باد سنبله در گمرک اسلام قعله به سروکلۀ آدم شلاق می زد. بعد از مهر خروجی به گمرک داغارون ایران رفتیم. خوشبختانه که کار مهر دخولی و تهلاشی آسان گذ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26سرود عـــشق

    لبت چـو بـرگ شـقایـق گل گلاب بود تبـســم نمکـیـن کــوزۀ شـــراب بــود تــو نـقــش مـوقـلـم کارهـای بهـزادی و یـا پـری بـه مثل در میان قـاب بـود خیال موی توهرشب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تمــنــــای دل

  دل را بـه تمـنایـی دیـوانـه کنم یـا نه ســودایی چـشـمان فـتـانـه کـنم یـا نه از چشم تومی‏نوشم رویای شراب‏آلود بیت و غـزل دل را مسـتانه کنم یا نه یاد تو مرا هـردم م

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26دل گــــــم شده

  گـم‏گـشته دل واله و حـیران به دست کیست خانه به دوش بی‏سروسامان به دست کیست دانــش‏پــژوی خـبـره و آمـــوزگـار مـــــن این طفل پاگـریـز دبسـتان بـه دست کیست گـفت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26محـــنــت ‏‏آبـــاد

  جهان در پنجـۀ خـونیـن دیـو جنگ و بیـداد است به هرسو بنگری سیلاب خون و موج فریاد است خـدا گـویـی فـراموش کـرده دیگـر بـنـدگانـش را و یا خـود گفته این مأوا نـه بلکه مح

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26مرغ آواره

  تا که دل در خـم زلف تـو پریشانم کرد مـرغ آواره شـدم بی‏سـر و سامانم کرد گرچه از سوز فراغ تو بود دیده پرآب دل بـریان شـده آتـش بـه گریبانـم کرد گفته بودم که دیگرشیشۀ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26حدیث جوانه

  فسانه شـد غـم دل از فسانه می‏گویم حـدیث خـسـته دلان زمـانـه می‏گویم بزن بربط وچنگ‏ورباب ای مطرب که از سنایی و حافظ ترانه می‏گویم نگاه شوخ تو از بسکه می‏کند مستم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26حملۀ پاییز

  خنجر کند جهان بـر سـر ما تیز شده است نعل خر بازچنین قاتل و خونریز شده است کس نـدانسـت بـه میدان، هـنر رخـش ولی دیرگاهی است خر جهل به الیز شده است چون خموش است دگر هم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نیستان مزامیر

  نمی‏دانـم چـرا از گـردش ایـام دلگـیرم نخوردم شهدنوشینی ولی ازنیش‏غم سیرم دلـم را می‏گـزد هـردم سموم نیش کبرایی همی پیچم به خود از درد دل اما نمی‏میرم شمال سردغر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26سال غم

    این شعر به طور ناخودآگاه در روز کریسمس در مغزم نقش بست و به دون درنگ نبشتم و به هموطنانم تقدیم کردم؛ اگر در آن کم و کاستی دیدید مرا می‏بخشید. امسال سـال درد و غـم ر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ستاره در شب یلدا

  من در سکوت تیره و تنها گریستم همچون ستاره در شب یلدا گریستم بیرون نشد ز داغ دلم سوز الوداع در لاله‏زار غـم‏کش سـودا گریسـتم افتادم از جفای فلک در خم شراب پـای پیـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26درس تاریخ

    خروش خون مردم خیره سازد چشم دنیا را به‏هم‏ريـزد بســاط دلـقـکان بی‏سـر و پــا را ز تاریخ امیران گرنگیری درس عبرت باز کنی تکرار بر ما فصل فصل تیره شبها را نـشیـن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26آزادگان خطۀ خورشید

    من از اولاد رستم وارث ملک خراسانم زپشـت طاهر و مسلم ز دودمان نریمانم زهم‏بزمان عطار وسنايی حافظ و سعدی ندیـم خواجۀ انصار و یار علم و عرفانم زنای مولوی آتـش زنم ب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تصویر عینی از شهر کابل: قسمت

    تصویر عینی از شهر کابل: قسمت چهارم  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تصویر عینی از شهر کابل: قسمت

  تصویر عینی از شهر کابل: قسمت سوم  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تصویر عینی از شهر کابل: قسمت

    تصویر عینی از شهر کابل: قسمت دوم  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26تصویر عینی از شهر کابل: سالی

    تصویر عینی از شهر کابل (سالیان 1384، 85 و 87)  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عید قــــــربان

  مکش برحلق پاک بی گناهـان تیغ عریانت مریزان هیچ خونی بر سر کـوی و خیابانت نشد یک لحظه آرام از مصیبت خاطرمردم بجز قتل و قتال و کینه‏توزی چیست ارمانت بـنه بـر دسـتـکا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26افغانستان و چرخشهای تازۀ من

  افغانستان پس از چند دهه جنگ و بحران‏های گستردۀ ویرانگر باز با وزش تندباد چرخشهای تازۀ منطقوی و بین‏المللی روبرو می‏باشد و آیندۀ آن در این گیرودار رقابت‏های داغ من

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26جايگاه حقوق تعاملی در نظام

  قراردادهای عرفی و حقوق تعاملی ريشه در ژرفای فرهنگ و مدنيت تاريخی اين سرزمين کهن داشته و با شخصيت تاريخی، فرهنگی، تمدنی و اعتقادی باشندگان آن جوش خورده است. ريشه‏های

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26فرهنگ ستيزان تمدن گريز

    بـه آيين بـهاران می‏ستيزند بـه لطف گوهر جان می‏ستيزند به شور و نغمه‏های عندليبان به باغ و طرف بستان می‏ستيزند بـه آهنـگ لطيـف آبـشاران به عطر خاک و باران می‏س

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عید رمضان بر همگان مبارک با

    طفلکان، از هرسو چشم بر آسمان دوخته بودند. دختر آسمان، چون ماهیان سپید در اقیانوس فضا غوطه می‏زد. زهره با خوشه‏های پروین بازی می‏کرد. مشتری در بزم شعر و موسیقی اور

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26پــــاکستان، بر سر دوراهی ا

  تطبیق پروژۀ سرمایه‏گذاری هنگفت سران کشور چين در گوادر بندر واقع در صوبۀ بلوچستان پاکستان پیش‏درآمد فاصله‏گیری حکام پاکستان از استراتيژی کهنه و سنتی دوران جهان دو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نقش هرات در اقتصاد افغانستا

  هرات در درازنای تاريخ هماره موقعيت سوق‏الجیشی داشته و از نگاه اقتصادی و فرهنگی بسی مشهور بوده است. هرویان در دوره‏های اوستایی، مادها، هخامنشی و ساسانی زندگی ده‏نش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26مژده به دوستداران کتـاب

    کتاب اقتصاد عمومی هرات تأليف رسول پویان در 10 فصل و 346 صفحه در آخرین روزهای بهار 1392خورشیدی در افغانستان، ولایت‏هرات، چاپخانۀ توانا به زیور چاپ آراسته شده است. در م

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26صلح خیالی و صلح واقعی در افغ

  سران حکومت کابل به رهبری حلقۀ محدود ارگ نه تنها برای صلح پایدار برنامه و پلان جامع ندارند، بلکه در راه ایجاد وحدت ملی بر مبنای اتحاد اقوام، تأمین حقوق اتباع کشور، در

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نگاهی به نقش موسسات خارجی د

    (NGOs) موسسات غيردولتی خارجی در هم‏آهنگی و همکاری با موسسات دولتی و قوای نظامی خارجی به منظور اهداف خاصی در افغانستان فعاليت می‏کنند. آنها با اين‏که پراکنده عمل ک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26سکــــوت شب

    این شعر در سال 1361 خورشيدی سروده شده است؛ اما هنوز که هنوز است، شب را پایانی نیست و قایق دل در چنگ امواج توفانهای وحشی گرفتار است. بیجا نخواهد بود اگر احساس آن زمان را

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26جايگاه هرات در مدنيت خراسان

  از عهد باستان تا گسترش اسلام هرات در عهد باستان موقعيت سوق الجيشی و شهرت فراوان داشت. از باستان زمانه ها اين خطة کهن دارای آبادانی، نظم سياسی و اقتصادی و مدنيت بوده ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عید رمضان برای مسلمانان جها

      چه دلپذیر است که خانواده ها، اقوام، دوستان و همسایگان در فضای مملو از محبت، احساس و عاطفه همدیگر را به آغوش می کشند و به هم شادی و خوشی تقدیم می نمایند. از این چه ز

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26پس لرزه های آتشین جنگ سرد در

    تاریخ جامعۀ بشری پر از تقابلات و تعادلات قدرتهای زورگوی جهانی بر سر منابع و ثروتهای باالفعل و باالقوۀ کرۀ زمین می باشد. پیر کهن سال تاریخ از رقابتهای خونین و جنگهای

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26زنــــدگــــــی

    خواب می دیدم، که راز زندگانی را، خوش و خندان می جویم. بخورشید جهان گفتم، که راز زندگانی چیست؟ میان آتش سوزنده- پاسخ داد، و براین گفته ام خندید. ز ابر تیره پرسیدم؛ به

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نقش استعمار در تخریب تمدن خ

  بخش سوم:  پس از تحولات جدید اروپا در قرن هیجدهم و نزدهم میلادی، حرکت استعماری اروپائیان بسوی کشورهای شرق شدت پیداکرد. بریتانیا بحیث نمایندۀ قدرتمند استعماری آن زمان

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26خراسان بعد از فروپاشی امپرا

  بخش دوم: پس از فروپاشی امپراتوری تيموری بمثابۀ آخرين نظام سياسی مشترک خراسانيان اين قلمرو پهناور به حوزه های سياسی و جغرافيايی مختلف تجزيه و تقسيم شد. دول نوظهور شيب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ریشه های خراسان کهن

    بخش نخست:  پس از تأسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه درانی، واژۀ افغانستان بمرور زمان جانشین اسم تاریخی و پرریشۀ خراسان شد و میهن ما را بطور رسمی افغانستان گفتند. فرهنگ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26فراموش:

  در خیزشگاه حادثه ها، فراموش خواهیم شد؛ در لابلای جراید، دفن مان خواهند کرد؛ و یا، درنفسهای گرم غروب، تبخیر می شویم. ******* باغچۀ دوست: خانه ام؛ سوختند! گلانم؛ پرپر شد! ب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ضرورت گذار از هرج و مرج به ج

  مدنیت در پروسۀ مداوم جلب، جذب و هضم پدیده های سالم و مفید هستی بیکرانه و ارزشهای پسندیدۀ جامعۀ انسانی در هم آهنگی با قوانین عینی هستی و روابط عالی انسان با انسان ریشه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26در مجلس استاد محد علی عطار ه

    (خوشنویس نامدار وطن) سال 1369 منزل استاد در مشهد استاد محمد علی عطار در صدف سینۀ خراسان زمین یعنی هرات باستان زاده شد و در سپهر هنر خوشنویسی و خطاطی افغانستان زیبا پ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26فصل نو در ميهن

  زندگی مرگست بی عشق و امید                          کی تـوان در یأـس بار تـن کشید عشق نیروی تن و جان و دلست                          بی امید و عشق بودن مشکلست بـازک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی

    تکنولوجی ارتباطی و اطلاعاتی دارای جنبه های مفید و زیان آور در جامعه بوده می تواند. استفاده از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی و ماهواره نیاز به برنامه ریزی علمی و پلا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26بیاد طنزسرای ناقد

    این نبشته اگرچه یک روز پس از وفات شاعر طناز هریوایی برشتۀ نگارش آمده است؛ لیکن انتشار آن در آستانۀ نخستین سالگرد آن مرحوم خالی از لطف نخواهد بود. عاطفی با شعور الها

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغ

      (پس از کودتاي ثور 1357)   دورة دکتورنجيب (1365-1371) پس از روي کارآمدن دکتور نجيب در بهار 1365 مرحلة تازه اي در افغانستان آغاز شد که رابطه تنگاتنگي با سياستهاي اصلاحي گرباچ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغ

      پس از کودتاي ثور 1357  دورة ببرک کارمل (جدي 1358-1365) دورة کوتاه حفيظ الله امين با يورش نظامي قواي ارتش سرخ به پايان رسيد و بعد از قتل وي ببرک کارمل رقيب سرسخت او به حما

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغ

    پس از کودتاي ثور 1357 قسمت اول:  هرچند مطالعه و ارزيابي اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان جنگزده در اين نوشتار مختصر نمی گنجد؛ ليکن نگرشي کوتاه بر اين اوضاع بغرنج و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26از هریوا تا مشهد

    (سفر سال 1385)  ساعت دستی ام 7.30 دقیقۀ صبح را نشان می داد. در هوای نه چندان بهاری برج جوزا از شرکت پشم پارینۀ هری سوار موتر کورولا شدم؛ با شهزاده ها خدا حافظی کردم. گنبد گ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26گسترش انارشیزم مافیایی بجا

  نظام سیاسی بالنده، رشدیابنده و ماندگار در یک سرزمین هماره بر بنیاد درک و دریافت فرهنگ و تمدن ریشه مند خودی و یا جذب و هضم پدیده های سالم و مفید فرهنگ و مدنیت ملل متمد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خ

    نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان (افغانستان) بگواهی تاریخ تسلسل فکری و ساختاری مدنیت در قلمرو پرفراخنای آریانای کبیر در اثر یورشهای ویرانگرانۀ پیاپی از هم گسست

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26سفری در مسير وحشت

    اگرچه ساليانی چند از اين سفر گذشته است؛ اما تاهنوز خشونت و وحشت در مسير جنوب کشور بيداد می کند و جان و مال هزاران انسان مظلوم را می گيرد. خالی از لطف نخواهد بود اگر ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26خــــشـــم

    این چنین برما متاب، ای آفتاب؛ غرق دریای غروب، زیر امواج شفق، خون چکان گشته فلق. جلوه کمتر کن، برو، ای! ماهتاب، در فضای تیره دلها بتاب. زهره! رقص دیگر و ساز دگر؛ مشتری!

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26ترور استاد ربانی و ضرورت مب

    آدم کشی و ترور شخصیتها در تاریخ تمدن بشری هماره مورد نکوهش و تنفر اکثریت مردم بوده است. دانشمندان، علما، هنرمندان، سیاستمداران پرتجربه و شخصیتهای برازنده بمانند چ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26انگيزه های جنبش و شورشگری د

    از تماس و معاشرت با مردم هرات برمی آيد که در اين ولايت تاريخی اقوام گوناگون، تيپهای متنوع و گروپهای اجتماعی و صنفی با شخصيتها و کرکترهای متفاوت زندگی می کنند. علت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26شکست دل

  تا نـوبهـار میهــن مـا را خــزان گـرفت بلبل ز روی شاخـه پریـد و فغان گرفت آتـــش میـــان مــزرعــۀ زنــدگـی فتــاد حاصل بسوخت شعلۀ آن درجهان گرفت بس خـانه هــا ز آتش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26هلال عید

  عطرطرب فکنده به هرسو شمال عید پیچیده در سکوت شبان قـال مقال عید خـورشید روزه کرد زبام فلک غروب تا سرزد همچو سبزۀ صحرا هلال عید آواز خــوش زبام فلـک می رسد بگوش یارب مـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26آهنگ رویش

  بیا، تا ساده بنویسیم، زلال چشمه سار زندگانی را، به جام ایده ها ریزیم؛ که می داند؟ که بگشاید در آن سنبلستان خیالی را. بیا، تا ساده بنویسیم؛ بسان غنچۀ بشکفته، برشاخ نگ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26مدرنيزم و سنتگرايی در افغان

    در سدۀ جاری از زوايای گوناگون و با عينکهای رنگارنگ به اين دو اصطلاح وزين نگريسته شده است. تيپهای مختلف روشنفکری از آن برداشت و فهم خود را داشتند و اين قوۀ درک و مفهوم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26حماسۀ فردا

  شـور مستی رفتـه گـویی از رگ صهـبای ما مـوج خـون پیـوسـته خـیزد از دل دریـای ما رحم و انصاف و عدالت نیست مرسوم زمان بس که جنگ و خـون بپا کردند در دنیای ما خـانۀ آباء ما

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26عصیان شکست

  دل دریا بجوش آمد، خروشان شد، میان پیچ و تاب موجها، مستانه جاری گشت. ولی! در دشت ناهموار- وهم و تیرگیها، بگسلید ازهم؛ پریشان شد، زجور بادهای سرد وحشی، سست و پاشان شد؛ م

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-26قصۀ خونین دلان

  دلِ شکستۀ من غـرق آتش و خون است کنار دیـدۀ مـن مـوجخـیـز جیحـون است شـمار داغی که بـر دل فتاده از هجـران اگـر حساب کنی از شـماره بیرون است شـکـست، عـشـق و امیدی بلـو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-22انــــارستان یلدا

   نـدارد هـیـچ پـانـی تـو گـویـی شــام یلـدایـم نتابـد پـرتــو مهـری مگـر در صبح فردایم بگرد شمع هجران سـوختم پروانه سا لیکن نشـد روشـن چـراغِ کلـبۀ غمگـیـن و تنهای

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-19دو بیتی های پرسوز

  دو بیتی های پرسوز: بخش سوم  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-16حمام خون در وطن

  آزار قـوم و کشـتن انسـان دگـر بـس اسـت ویرانگری به ملک خراسان دگر بس است گلـغنچه‏هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی‏کـشـنـد تاراج بـاغ و دامن بسـتان دگـر بس است ذبـح کبـو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-02رضای دل

  گشوده شد، دوبال سیمرغ خیال، با شادی، از فراز قلۀ بابا و هندوکش؛ تا!؟ رهایی بخشد، شاه پریان را، از هفت پردۀ کوه قافِ- دلهره ها، به سلامت. آه! چه لذت بخش است، پر زدن، با ت

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-28خطۀ خورشید

  به میدانی که رخـش تهمتن زیبد سـواری را نباشد فرصتی، اشـترسواری،  خرکاری را ملاف ازتاج وتخت اجنبی درخطۀ خورشید فقیران خراسـان پاس کـردنـد شـهریاری را عـقـــاب آســ

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-25بحر خون

  گـر آشــنـا وســیلـۀ خـصـم زبـون شود سرتاسر وطـن به خـدا غرق خون شود گرسده ها به جنگ وبرادرکشی گذشت بـایـد ز سـینه عـقـدۀ خونین برون شود باگرگ دنبه خوردن وبا میش نو

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-24چشم جنون

  در آســمـان دلـم مهــر آشــیـان دارد امید شـوق وصال کسـی مکان دارد محبت از دل عشاق کی شود بیرون انرژی ای که دل پیر را جوان دارد ز ساز زهره و آهنگ مشـتری گویم بـه خلوت

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-18درد مزمن وطن

  خیزک زنـان فسانه و انگشـتنما شوی خـالی تـر از پغـانــۀ روی هـوا شوی در عـرصۀ سـیاسـت بیـن الملـل چـرا کم مـایـه و شـتابـزده و وارخطا شوی همسایه یی که هستی ما را کند

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-14نغمۀ وجدان

  ز ســاز عـشـق غـیـر نـغـمۀ وجـدان نمی خیزد ازیـن خـوشـتـر نـوایی از دل انسـان نمی خیزد گهـر از قـعــر دریـا ســرزنـد بـا پاکی روشــن ز گـنـداب تـعـصب گـوهــر غـلـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-11-02بوی خون

  ملک عراق و سوریه را خون گرفته است جنگ و ترور وحشت طاعون گرفته است دسـت سـعود و شـیخ قطـر رهبران تـرک خـونین لـوای داعـش ملعـون گـرفته است دود تـفـنگ و نـالـۀ انـسـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-19ترانۀ صبح

  دلـم تـرانـۀ صبـح تــو سـر کند نکند حـدیث طـرۀ شـب مختصر کند نکند چونان بر دلم آتش زدی که سوزیدم برون بال و پـرم از شـرر کند نکند در آستان جنون بازعقل دور اندیش ز گرگ

  بیشتر ببینید
 • 2014-10-19جام جم

  به فحـوای تبسم هـر که را بینی غمی دارد در اوج شـادمانی چـشـم تـر از ماتمی دارد اسـیرعـشـق از درد فـراق هـرگز نمی نالد خوشا گریک نفس با دلستان خوددمی دارد نگار من اگر

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه