07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

مکثی بر مصوبات جلسه ای مؤرخ ۱۴/۱۲/۲۰۱۰ حکومت افغانستان
07-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

مکثی بر مصوبات جلسه ای مؤرخ ۱۴/۱۲/۲۰۱۰ حکومت افغانستان

معمول چنین است که خبر خوش خبر پنداشته نمی شود و ما معمولا همیشه بـــــر کمبودی ونواقص متمرکز ایم. ما انتقاد میکنیم و اکثرا راه بیرون رفت را پیشکش نمیداریم. این حالت عوامل مختلف موجه و غیر موجه دارد. اما من به این تأکید دارم که بهتراست نقد برای نقد نباشد و در پهلوی نقد راه حل ممکن و پرګمتیک نیز پیشکش شود. عدﮤ استدلال دارند که چون زمام امور را ندارند و سخن خیر هم ګوش شنوا ندارد  لذا پیشکش کردن راه حل هم ضیاع وقت خواهد بود.
به هرصورت به فهم من ناراضی بودن خوب اما این نارضایت نباید سبب ایجاد روحیــﮥ منفی و غیر مطلوب که مانع شور وشعف برای امر خیر ګردد – منجر شود. بلی  برای ایجاد، تشویق، ترغیب وتقویت روحیه، کار خیر و مثبت  باید با تمام امکانات دست داشته ای خویش  کار کرد.
درین ارتباط در دونوشته قبلی  خویش در مورد دوجلسه ګذشته شورای وزیران افغانستان به بخشی از کمبودی ها و نارسایی ها در اجندا و مصوبات جلسات نوبتی ماه دهم و یازدهم سال ۲۰۱۰ مطالب و دیدګاه های خویش و عده ای از همکاران خویش را با شما شریک ساخته بودم. 
من  اجندای کاری  عالیترین ارګان اجرائیه کشور را بیشتر از همه کلید سازی وکار های کلیدی  و کار سیستم ساز و امورعمدﮤ دولت داری میدانم.  درین راستا برخی از محتویات اجندای کار دوجلسـﮥ اخیر شورای وزیران مثال  آورده شده بود و متذکر ګردیده بودم که عالیترین ارګان اجرائیه کشور (شورای وزیران)به کار ارګانهای پائین اداره مصروف است واین معقول و درست پنداشته نه شده بود. 
تأکید شده بود که در اجندای کاری باید کنترول از اجراء و عدم اجرای مصوبات ګذشته  وتدابیر عملی بعدی صورت بګیرد. 
بلی کار کمیسیون ها و افراد مسلکی  قبل از تصامیم شورای وزیران و نقش این افراد و یا هم کمیسیون های مسلکی قبل از تصمیم شورای وزیران یک ضرورت است که به این کمبودی مشخص اشارات و تذکرات نموده بودم. از انتخاب افراد مسلکی استقبال بر تقسیم پست های دولتی (حکومتی)به پست های سیاسی و مسلکی تأکید شده بود.
همچنان بر پیګیری در تطبیق قوانین و دفاع از سرمایه ګذاری و سکتورخصوصی مطابق به قوانین و حداقل مداخله دولت درمسایل تولیدی  و کار برتعین و تعریف درست ستراتیژی اقتصادی و ایجاد بستر های لازم و خوب حقوقی برای این ستراتیژی ها از نکات مهم بحث قبلی ما بود. درین راستا پیګیری به ایدیه های درست و قابل قبول برای تمام جوانب بدون عبور از خطوط سرخ در عرصهء تفاهم سیاسی، مصالحه و مفاهمه نکات بود که به آن تأکید شده بود. 
 
اینک ګذارش جلسه ماه دوازدهم ۲۰۱۰ شورای وزیران افغانستان از طریق سایت بس وزین افغان جرمن آنلاین به اختیار ما قرار ګرفت. بدین وسیله خواستم  فهم و ملاحظات عمدهء خویش را بسیار کوتاه ازین طریق با شما در میان ګذاشته شریک سازم.
بحق که محتوی کاری و تصامیم این جلسه سبب مسرت است. به مسایل تمرکز صورت ګرفته که کلیدی و مهم اند. پروژه های اقتصادی لولهء ګاز – انتقال ګاز ترکمنستان از طریق افغانستان پاکستان به هند -  قابل مسرت است. قرار پلان موافقتنامه های ضمنی این پروژه درکوتا ه ترین فرصت امضاء ، کار پروژه در سال ۲۰۱۲ آغاز و تا ختم  سال ۲۰۱۴ په پایهء اکمال خواهد رسید.
قابل تذکر است که تشویش مردم ما از وجود تهدیدات امنیتی و موانع ممکن از جانب دولت ایران مبنی بر عدم رضایت مراجع ایرانی از کامیابی این پروژه  هنوز هم به طور جدی باقی بوده و وجود دارد. توقع مردم ما چنین است که دولت همسایــﮥ ایران درین راستا مشکلات ایجاد نه نماید. ما به این باوریم که  زمان نشان خواهد داد که عمل کرد شان  درین راستا به استقرار وضع در کشور ما خواهد ګرائید ویا کماکان در موارد  سیاست  تـقـیـه عملی خواهند کرد.  من به این باورم که افغانستان مستقرومتکی به خود بـه نـفـع مردم دوست وبرادر ایران، منطقه وصلح است. 
تدابیر اصلاحات در سیاسیت کادری نیز سبب مسرت است اما آنچه در روی ورق قرار دارد تا عمل فاصله  داشته و مردم ما بیشتر منتظر اقدامات عملی اند.
بلی اصلاح اداره و اصلاح سیاست کدری یک از ضروریات کشور ماست. بدون این دو نمی توان نظام واداره بهتر را توقع کرد وفساد اداری را ریشه کن ساخت. فهم مسلکی به شخص مسؤول قوت و اتوریته ای کاری میبخشد.  اصلاح اداره که سبب نزدیک شدن حاکمیت به مردم ګردد و حکومت داری را ارزان و آسان سازد خواست زمان است.
به امید موفقیت های مزید در در کارهای عملی برای امر خیر، سعادت و آسایش مردم ما.
 
و من الله التوفیق
:ایمیل

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب