04-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

مافیا و حاکمیت مــوجـــــود افغانی!
04-02-2015

دوکتور ص. سعیدي

مافیا و حاکمیت مــوجـــــود افغانی!


دولتداری خوب دارای ابعاد مختلف است. این مسأله  به سیاست کادری، تطبیق قانون و وجود تصور و اعتماد مردم بر تأمین عدالت و بخش عوامل دیگر رابطـﮥ جدی و حتمی دارد.
از طرف دیگر اصلاح سیستم  و چرخ  اداری فساد ساز و داشتن وجود ارادۀ قوی سیاسی برای مبارزه علیه فساد، خود به ایجاد فساد و یا مبارزه علیه فساد، دولتدرای خوب نیز رابطـﮥ مستقیم میباشد. این بدان معنی نیست که عدالت باید سیاسی شود.  
به همین علت بدون توجه به عوامل و فاکتور های فوق شعار های مبارزه علیه فساد اداری، گریه و زاری کردن های مسؤولین دست اول دولتی و یا واویلای طولانی ملت دردی را دوا نه کرده  و کار را به جای نمی رساند و نه رسیده است.
ماستمالی کردن قضیـﮥ کابل بانک در شرایط امروز با درنظر داشت امکانات حکام و قوت مافیایی حاکم به ذات خویش یک اقدام عملی  و خوب درین مرحله بود. اما این قضیه دهها جانب دیگر دارد که تا حال اصلاً به آن پرداخته نه شده و سبب اعتماد ملت و تأمین عدالت چنانیکه لازم است، نه شده.
تصمیم اخیر جناب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر فسخ قرارداد رسانیدن روغنیات  به وزرات دفاع ملی افغانستان و هفت قرار داد دیگر و به تعلیق قرار دادن وظایف دولتی افراد آغشته به این قضایا، یک تصمیم خوب، بس عالی است.
این حالت  دارد که امید های ملت را به رسیدگی به قضایای بزرگ اختلاس کشور و بلاخره در برگشت اعتماد بر عدالت مساعدت جدی میکند. احیای  روحیـﮥ اعتماد ملت بر تأمین عدالت که یکی از اهداف عدالت است، سبب میشود تا از ارتکاب اعمال جرمی مشابه در آینده نیز جلوگیری شود. اما به هیچ صورت این قضه نباید جنبـﮥ تبلیغاتی داشته  و صرف به فسخ این قرار داد ها خلاصه شده. عدالت ایجاد میکند و ملت میخواهد که کسانی مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند که این تخلفات را خاصتاً در چوکات دولتی مرتکب و زمینه ساز چنین تخلفات شده اند.   
تعقیب عدلی باید توسط اشخاص و مراجع از سیستم عدلی و قضایی صورت گیرد که خود جزء  فساد و تخلف نباشند.
 
به یقین گـفـته میتوانیم که این قضیه چنانچه اقای ایوبی عضوی پارلمان افغانستان گفت نه قضیـﮥ اول است و نه هم آخر خواهد بود.  به یقین گفته میتوانیم که این به صورت واضح مشخصـﮥ مافیایی قضیه است. مسؤول قرارداد های وزارت دفاع  در مطبوعات تأکید دارد که تاجریکه ۲۵۰ میلیون دالر ارزانتر قرار داد میکرد به داوطلبی ده دقیقه ناوقت رسیده. 
جناب ایوبی عضوی پارلمان افغانستان در تلویزیون افشاء کرد که  تاجریکه ۲۵۰ میلیون دالر ارزانتر خدمات را به وزرات دفاع  تقدیم میکرد در روز داوطلبی به علت ناوقت آمده که در راه توسط دو موتر پولیس دستگیر  و به بهانـﮥ مشکل در نمبر پلیت موتر به مأموریت پولیس برده شده و به این ترتیب اختطاف ګریده است.  قرار اظهارات شان  با این تاجر و پنج تن همراهانش  برخورد مانند برخورد با تروریستان شده است. میتوان ګفت که با تشکر از اختطاف چیان که این تاجر را زنده مانده اند و صرف مانع رفتن جهت اشتراک در داوطلبی شده اند به صورت یقین حالت است که قابل قبول نیست وهمان تعریف مافیا برآن بخاطر صد میکند که جرم و تخلف توسط کارکنان دولتی  اجراء شده و این حالت ثابت تخلف و وابستګی های مافیایی حالت بس خطرناک حاکم در کشور ما را نشان میدهد.  
دردزی،  سرقت، اختطاف و سایر تخلفات جنایی در تمام جوامع بشری وجود داشته و بوده و  در هر کشور و جامعه به نحوی کم و بیش وجود خواهد داشت. این حالت نا مطلوب است اما آنقدر خطر ناک نیست.
مشکل خطر ناک زمانی رونما میگردد که جنایتکار و متخلف جزء سیستم و دولت شده و خود مجری تخلف شده و یا جنایتکار و متخلف توان خرید افراد در  ارگانهای  دولتی و تطمیع آنرا داشته باشد که این  حالت را حالت مافیایی گویند.  
اینکه شخص ۷۸ میلیون دالر از کابل بانک قرضه گرفته و بعد آنرا به پسر ۱۶ ساله انتقال میدهد و کسې نمی تواند قضیه را رسیدگی کند این حالت و این نشانه  و سند واضح حاکمیت مافیایی در افغانستان است.
 
اگر کسې در یک قضیه خدمات ۲۵۰ میلیون دالری ازرانتر پیشکش نموده و در راه رفتن به داوطلبی از جانب اشخاص یونفورم دار (به نام پولیس)  و بکار ګیری  وسایل و تخنیک دولتی، اختطاف میشوند، این حالت را حالت مافیایی میگویند و بس خطر ناک است.  
قرار اظهارات جناب ایوبی این تاجر به پولیس توضیح کرده که اګر اشتباه درمورد موتر و  مالک آن دارد ما درین موتر پنج تن ایم موتروان و مالک و جواز سیر و شخص دریور روشن است. بهتر است تا پولیس این شخص را که این اسناد به نامش است دستګیر ویا تحقیق نماید و این تاجر را اجازه دهد که به محل و ملاقات مهم میرود. اما افراد اختطاف چی میدانستند که چه میکنند. مانع رفتن تاجر به داوطلبی شده و مرجع دیګر باند در وازرت دفاع میدانست که که ناوقت خواهد آمد و با ده دقیقه ناوقت آمدن ۲۵۰ میلیون دالر از جیب ملت به یغما برده میشود. اګر مافیا این نیست پس چه است؟ مسلم و واضح است که کار کار مافیا است و میلیونها دالر و ارزش مردم و ملت به یغما برده میشود و برده شده.
اگر حاکمیت موجود در مبارزه علیه این حالت مافیایی تعلل کند و خود را  گویا به کوچـﮥ حسن چپ زده و بی خبر میماند و متخلفین اختطاف و جمیع باند مافیایی را مورد پیگرد عدلی قرار نمی دهد و به اعمال نیم بند پرداخته و در مورد پیگیری ندارد مشکل ملت و کشور ما  وتأمین عدالت تحقق نه خواهد یافت.
با تشکر ، احترام به این عمل شجاعانـﮥ جناب داکتر اشرف غنی رئیس جمهوری کشور خواهان پیگیری این قضیه، قضیـﮥ کابل بانک و سایر قضایای مشابه بوده و خواهان به کار گیری نیرو های شجیع و باشرف  از مراجع عدلی و قضایی کشور بوده تا این قضایا را به صورت پیګیر پیگیری نمایند. پرداختن نیمه و عوامفریبانه به این قضايا قابل قبول نیست و مردم منتظر پیګیری و نهایت کار اند.  
 
ما مطمئن میباشم جناب داکتر اشرف غنی  رئیس جمهوری و جناب داکتر عبدالله عبدالله  وتیم های تا حال وفادار شان تا این دم در شرایط بس دشوار قرار دارند اما این فرصت است تا ثابت سازند که آنچه وعده داده بودند در عمل پیاده میکنند.
پرداختن به مصروفیت های فرعی و غیر اساسی و عدم تمرکزی به مسایل اساسی اقتصادی و  تأمین عدالت درکشور  مشکل افغانستان را دواء  نه کرده، روز ها، ماه ها و سالها به سرعت سپری شده و باز هم فرصت های موجود از دست خواهد رفت.
این کار و اقدامات عملی پیګیرانه  قربانی میخواهد و مردم به دقت متوجه اند، فریب ماستمالی ها را نمی خورند و دقیقاً قضاوت میکنند که   کی به چنین قربانی  پیګیرانه آماده است و عملاً کار میکند و کی مانند سایر حکما و دولتمردان قبلی روز گذرانی نموده و به  تقسیم غنایم و اندوختن مال مصروف است.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی البروج المشیده – در هرجای باشید مزۀ مرګ را چشیدنی اید و لو اګر در قصر های محکم خود را پنهان کرده باشید. این است امر ادای رسالت و یکی از محرک های اصلی ادای رسالت.  بقیه انتخاب با هرکس است.  

پایان
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ تیلفون
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب