31-03-2018

دوکتور ص. سعیدي

نور بلخ همه را آتش زد!
31-03-2018

دوکتور ص. سعیدي

نور بلخ همه را آتش زد!

 اين عنوان نوشتهء است که از فیسبوک جناب امرالله صالح میخوانیم. 

اما او بیادر:  

در وجود ماما های بروت سرخ و ب ٥٢ قصه از اول روشن بود

ولايت و حفظ منافع اقتصادي!

و ها ګفتنش آسان و عملش سخت. فراموش نباید کرد که سفیر امریکا دو روز قبل ازین توافق دریک مصاحبهء  در مورد ولایت مزار و این اختلاف ګفت: حال دیګه یک کمی طولانی شد. 

از پشت پرده خبر ندارم. 

تصور کنید که از سفارت امریکا به جناب نور زنګ زده باشند و ګفته باشند: 

حالا دیګه یک کمی طولانی شد. 

ختم اش کنید و بقیه را میدانید. 

اصل مسأله که همه چیز مربو ط به تصمیم رهبری جمعیت تلقی میشد اما تقسیم غنایم به تصمیم جناب نور شد. والي، سفیر، وزیر و قومندان! 

آن رئيس دیګر دستپاک بیش نه شد! 

 

سياست هم عجيب چیزې بی پدر و بی مادر و چشم سفید است! 

 

اما من فكر ميكنم سياست عبادت است اګر مردمان عابد و مخلص آنرا به پيش میبرند عملی میکنند . 

پيغمبر اسلام محمد مصطفی برعلاوهء نبوت و رسالت یک رهبر و سیاست ګرپيشتاز جامعه اسلام بود و سیاست کرده. 

اما سیاست فریب و دوکه و غلطی است، اګر آنرا انسانهای غلط و فریبکار به پيش میبرند! 

الهی هدایت نیکی کن! 

آمین 

دوكتور ص. سعيدي

٢٨/٣/٢٠١٨

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب