27-01-2018

دوکتور ص. سعیدي

نشست خبری یا از الف تا يا چرند!
27-01-2018

دوکتور ص. سعیدي

نشست خبری یا از الف تا يا چرند!سر پا در نشست خبری انتقاد و انتقاد از دیګران. 

انتقاد از حاکمیت یعنی انتقاد از خود توسط خود اما متوجه دیګران! 
آقای ضیاء مسعود و آقای والی و آقای معاون و آقای سفیر و آقای آقا: 
تا زمانیکه شریک همه چیزبودی و به نوع از انواع هستی نه سوال مشروعیت است و نه قانونیت، أما اګر از حصه ګیری دور و یا کم معطل آمد، دیګر همه چیز خراب و تباه است. 
بلی اگر فرصت ها و امكانات  غير قابل تكراررا شمابه هدرنمی دادید، تمام مراجع مهم و حساس حاكميت را با اطرافيان بي  سواد پُر نمی کردید، کرسی های مسلکی اش
ازپُر نمی کردید، اقتصاد غیرغیر متواز ن را در کشور روا نمی داشتید، 
قانونیت را در کار خود اولویت میدادید، سیاست کادری ملی را عملی میکردید و .... وضع به اینجا و به این خرابی نمی رسید. لطفا در قاموس معنی و مفهوم حالت مسخ بودن با خود بخوانید، تا متوجه شوید!  میدانید تعصب قومی و زبانی. 

چیست؟ 
اصطلاح نشنالیزم قومی را که شما بکار میبرید اصطلاح و اختراع شماست و چیزی بی مفهوم است. اما چون ادبیات مروج و نبض کشور را میدانم، هدف شما را درک میکنم. اما شما میتوانید بګویید که چند تن  از همکاران نزدیک شما در بیشتر از ده سال حکومت مستقیم شخص شما، همکار و کارمند پشتون، ازبک و یا هزاره داشتید و یا بودند؟  جواب واضح است. 
و اما فرمان تقنینی رئيس جمهور و عفوی رئيس جمهور مباحث اند که در قانون مجوز دارد و این مداخله در کار قوهء قضایه نیست! 
و اما در  مورد فلسفهء حکومت وحدت ملی باز هم خطاء  کردی. 
حکومت وحدت ملی موجه  و ضرورت بود و هست. 
اما این در افغانستان حکومت وحدت ملی نیست. حکومت وحدت ملی بعد از اعلام نتایج انتخابات و برندهء برنامه و توافق به برنامه درست بود. این حاکمیت وحدت ملی نه، حاکمیت  تقسیم غنایم و تحمیل لن‌‌‌‌‌‌ډغران است. 
دیموکراسی و اشتراک احزاب سیاسی را نباید با لن‌‌‌‌‌‌ډغری و نظام بر اندازی مغالطه نه کرد! 
تقسيم  قدرت سياسي و اشتراك در حاكميت  چوکات قانونی خود و از راه ارادهء ملت، و نه در زور ګیری ، ممکن است. 
سیاست مصالحهء سیاسی استدلال شما به صورت  صریح عدم توافق شما را  به این  سیاست مستند میسازد. این شما اید که و سیاست نفی دیګران درین کشور  در ظرف ١٨  سال ګذشته، با کلمات در ظاهر زيبا و فريبنده عملی کردید.  
مګر ملت و مردم افغانستان یک خانواده، یک دره و یک  جمعیت و یک نظار است؟ 
ترکیب قومی، سمتی و حزبی چار سکتور مهم حاکمیت ( وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت امنيت ملی و وزارت خارجه) و چنین ترکیب نامتناسب افسران بلند رتبهء کشور به همه روشن نیست؟  
آيا تصادفی است که لندغری در  هفتهء شهید را کی انجام داده و چرا مهار نمی شوند؟ 
اکثریت قتل ها و و آدم ربایی های افشاء شده به کجالینک و رابطه دارند؟ 
عوامل مختلف اند، اما یک عامل همین غیر ملی بودن نیروهای امنیتی است. 
خودت و خودتها همه كاره بوديدو هستيد، گاھی معاون هستیدو گاھی رئيس، یک سال نه، هفت سال، هفت سال چه، ده سال، ګاهی مسوول اصلاحات اداری و ګاهی معاون و اما در واقعیت عوض کار زر اندوز و جاهل از دولت داري عمل کردید! من نمی خواستم و نمی خواهم با همچو صراحت مطالب را ارایه کنم چون دوستانم ازین ګونه بیانات من را بناء به ملحوظات مختلف منع میکنند و نه هم کاری به کاری شما دارم و تعدادی که وضع را به این وضع رسانده اند،  بیشتر اند.  آما اینکه با دیده درايي همه را به دوش دیګران میاندازید، ما را مجبورمیکنید که شما را به واقعیت ها متوجه سازیم. 
از اقای دیوید بلنکیت وزیر داخلهء چند سال قبل انګلستان که کور مادر زاد بود پرسیدند: چه وقت فهمیدی که کور هستی؟ 
جواب داد: نمی فهمیدم که کورم.  در سن شش یا هفت سالګی برایم ګفتن کور هستی. بعد فهمیدم که  کور هستم. شما جناب ضیلء مشاورین خبیر بکار دارید. تنها خاندانی بودن کفایت نمی کند.
و ها یک سوال: ۵۴ میلیون دالر در بکست در دوبی را کجا کرده بودی که  در ګمرک دوبی در بکست ګیر آمد و نقش جناب حامد کرزی در رهایی شما درین قضیه چه بود؟ و آیا حلال نمکی شما مانند یک افغان به  جناب حامد کرزی همین است که وی را شما هم  بد بګویید؟
جناب ضیاء ! بحران سلطه و اقتدار از امروز نيست! اين بحران وجود داشت شما انرا در عمل به خواست پنجاب وقُم و متعصبین قومی و ستمی ها وبه خواست  زرو زورتعمیق میبخشید! 
جناب ضياء مسعود! اين حق از ملت و از ماست که اعتراض کنیم که جناب حامد کرزی حق  یک کتلهء بزرګ ملت را به یک کتلهء کوچک و یک درهء کوچک اما زیبای کشورم منحصر ساخت. واین  حالت خطرناك فعلی که شما مارا برحذر میسازید، عاملش شما اید. بلی این حالت بخش از عوامل بالاشدن عدهء به کوه شد. 

به کوه ګفتم. 
بلی قصهء استخراج و تاراج ویا  تقسیم معادن پنجشیر که در زمان جهاد علناً به آن اقرار داشته اید، و هنوز هم ادامه دارد، تاراج دارایي های عامه نیست؟ 
جواب واضح است. 
و اما اقتصاد بازار آزاد سفارش شما:
اقتصاد بازار آزاد همان سیستم اقتصادی نسبی بهتر است که بشریت در دست دارد. اما اقتصاد بازار آزاد بدون وجود توانایی های رقابت آزاد، بدون حاکمیت قانون و  در صورت حاکمیت مافیایی درکشور مردود است.

 در شرایط کشور بر حاکمیت است تا قوانین را برهمه یکسان تطبیق کند، زمینه های رقابت و توانایی های رقابه آزاد را ایجاد کند، عرصه و سکتور های ضروری اقتصادی را ایجاد و در فرصت او به سکتور خصوصی انتقال دهد، تضمین ها و تشویق ها و انفرسترکتر ( راه ها، مواصلات، هوتلها....سایر خدمات مربوط)، تسهیلات قانونی و ... برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد قرن بیست یګم ایجاد کند. لذع ما به  اقتصاد کاپيتالستی وحشی که در جهان مردود است نه، بلکې به اقتصاد مختلط ضروره داریم. 

اقتصاد مافیایی: 
ګمرک حیرتان تیل درجه اول وارد شدهء من باید به نام تیل بی کیفیت برای پروسس  در داخل، با تکس و ګمرګ ده برابر ارزان واردو به فروش. عرضه شود. 

ګمرک حیرتان حق ندارد، تا زمانیکه تیل  وارد شدهء من به قیمت مناسب و احتکاری به فروش برسد، تیل دیګر وارد افغانستان شود. 
چنین هدایت از کي باشد؟ جناب ضیاء مسعود جواب آنرا میداند. 
و اما كلمه و جملهء : ( نرخ انفلاسیون زیاد شده میره) را اصلاً نه فهمیدم که چه ګفتی؟   
اقای ضیاء مسعود، معاون جمعیت اسلامی اولاً نمی دانم در کدام کنگرهء جمعیت اسلامی و کدام جمعیت اسلامی معاونیت این حزب به شما رسید؟ در رهبری جمعیت یک استادم همین حالا وجود دارد و دهها استادان وجود دارند که ده مرتبه از شما کرده شایستهء معاونیت این حزب اند. به هیچ فسادی هم ملوث نیستند و تقوی عالی قوی سیاسی نیز دارند. 

جناب ضیای مسعود: بهتر است هر دُر فشانی محتویات بحث ات را با متخصصین فن و مسلک در میان ګذاری. میدانم حتمی نیستشخص و فرد سیاسی حتماً متخصص مسلکی باشد، اما انچه در نشست امروز ۲۴/۱/۲۰۱۸ خطاب به جوانان ګفتی سر تا پا چرند و تمسخر به خود شما بود. از آغا بلی های نشسته هم یکی بلند نه شد که بګویند: بابا سرتا پاچرند ګفتی. 

ضرورت و وقت آن است که از جمعیت اسلامی حزب مدرن با قواعد وسیع  ساخت. 

وقت آن رسیده که احزاب و سازمانهای برنامه محور با برنامه مشترک در بین هم با قواعد مدرن منحل شوند. 

تشکیل احزاب برنامه محور و مبشر و رهنمای نسل، احزاب سراسری مدرن ، برنامه محور به ائيتلاف  و  منحل شدن در یک دیګر و شجاعت سیاسی ضرورت دارد. 

عدم درک واقعیت ها  موجب اضمحلا ل قطعی ميشود! 

زمان و نبض زمان به سرعت ميتپدو برای  اجرای بعضی کار ها فرصت ها تکرار نمی شوند

روز جزا و سزا آمدنی و مرګ حق است. نباید مسخ بود و ازین بیش موجب فتنه و فساد شد. 

اګر من را 16 سال والی میګذارید، رئيس جمهور است و اګر نه، رئيس جمهور نیست و آشوب میکنم. 

ما بار ها ګفتیم و نویشتیم که جناب حامد کرزی چنان بلاهای به این وطن کِشت و از ماران، اژدهاران ساخت که بعدها حل  آن مشکل ملت با ایشان سخت دشوار خواهد شد. اینک آنرا به چشم سر میبینیم. تحدید به تجزیه و منجربه هدایت ترامپ از امریکا (٢٤/١/٢٠١٨)شود، تاشما هدایت آمر خویش را قبول کنید.

این رهی که شما روانید به ترکستان است و ګمراهی انجام بدی دارد! 

بقیه اختیار به شما.

 از قهر الله ج بترسيد! 

مردم ميدانند كه شما به چه ناروا ها مصروفيد! 

ان بطش ربك لشديد! 

و ما علينا الا البلاغ المبين

تفاصیل دیګر هم دارم!

0044788647463

صلاح الدین سعیدی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب