16-11-2017

دوکتور ص. سعیدي

ستون پنجم و دیورن‌‌‌‌‌‌ډ لاین!
16-11-2017

دوکتور ص. سعیدي

ستون پنجم و دیورن‌‌‌‌‌‌ډ لاین!به جواب یک متعصب که تأکید دارد دیورن‌‌‌‌‌‌ډ  لاین سرحد بین افغانستان و پاکستان است باید ګفت که: 
به ارشیف ملی انګلستان کدام متعصب دیګرت را روان کن و از نزدش بخواهید که سند تحت شمارهء ٨٨ ارشيف ملي انګلستان  را که هر کس میتواند،كاپی و برایت ارسال کند. درین سند  که مانند ضمیمهء دوم توافق راولپندی ١٩٢١م  میباشد، نوشته شده است كه با توافق راولپندي که این هم برای سه سال اعتبار دارد، تمام توافقات قبلی بین دو جانب انګلیس و افغانستان، به شمول توافق دیورند لاین ملغی است. 
بعد از سه سال یعنې بعد از ١٩٢٤ م ديګر اين توافق راولپندی هم بین جانب افغانی و انګلیس اعتیار ندارد و معیاد آن ختم است. در سال ١٩٤٧م، يعنې شورای هفتم افغانستان تمام توافقات قبلی بین کشور اګلستان و افغانستان را، ملغ اعلان کرده. جناب اګر خواندی و فهمیدی اطمینان بدهید. از متعصبین قناعت زمانې ممکن است که تعصب را از مغز  بکشند. برای قناعت دادن متعصب چیزې دیګر و مستندات کمک نمی کند. 
ها وجدان عادل هم کمک کرده میتواند. بقیه اختیار به شما. 
و ها این استدلال و تاکیدات من را حقوق دان حکومت انګلستان ( حقوقدان كامنولت) بعد از سال ١٩٤٩ به حكومت خود يعنی حکومت انګلستان نیز ګزارش داده و تأكيد كرده و مستند موجود است. اين را پاکستان و انګلیسها خود میدانند که در یک محکمه بازنده اند لذا با فشاردادن حاکمیت بی کفایت افغان و با ایجاد ستون پنجم در عمل نوکر اهداف پاکستان دربین افغانها و تحریکات منحط قومی و سمتی پرداخته تا عدالت در یک محکمهء عادلانه تأمین نه شود و شما ها و پدرامی ها از هر انګیزهء که است بسیار جانانه  به این اهداف غیر عادلانه و خلاف عدالت و ضد افغانستان در عمل خدمت میکنید. 

و السلام علی من اتبع الهدی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب