06-06-2017

دوکتور ص. سعیدي

ستیج سیاسی راه ګم کرده است!
06-06-2017

دوکتور ص. سعیدي

ستیج سیاسی راه ګم کرده است!جمعیت اسلامی و مشاوریت امنیتی ملی!

ګذشته ازینکه اقای حنیف اتمر در کارش مانند مشاور امنیتی ملی رئيس جمهور محمد اشرف غنی برای جناب رئيس جمهور مشاور و دستیار خوب است و موفق است و نه؟ 
باید ګفت که اصولاً و منطقاً  رئيس جمهور دستیار و  مشاور خود را و از جمله مشاور امنیتی خود را برای خود خود انتخاب میکند و نه مرجع ثالث. 
دخالت درین حق رئيس جمهور و ګرفتن این حق رئيس جمهور از دست رئيس جمهور مداخلهء صریح در امور رئيس جمهور و ناتوان ساختن بیشتر از پيش اوست. 
اولاً جمعیت اسلامی که خود نیز دربین خود  تحت سوال مشروعیتی قرار دارد  و خود تا حال هویت اش و روش ساختن رهبری اش نهایی نیست و سوال مشروعیت  این بدنهء  رهبری  جمعیت اسلامی  مطرح است و تصميم آن به سبکدوشی این و یا آن شخص در حاکمیت و مداخلهء اشکار در صلاحیت مختص به خود رئيس جمهور سخت عجیب و سوال برانګیز غیر قابل قبول است. اګر جمعیت اسلامی اتکا دارد به توافق سیاسی ایکه حکومت از آن به میان آمده، فراموش نباید کرد که جناب داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه  بار ها تکرار کرده که توافق وی با تیم انتخاباتی جناب داکتر اشرف غنی به نماینده ګی تیم بزرک احزاب ، سازمانها و کتله های زیاد سیاسی بوده که جمعیت اسلامی  جز آن است. 
لذا تحکم و فیصله مورخ ٥/٦/٢٠١٧ بدنهء حزب جمعت اسلامی تحت رهبری جناب صلاح الدین ربانی مبنی بر سبکدوشی مشاور امنیت ملی رئيس جمهور و... سخت سوال برانګیز و خارج از صلاحیت ایشان و یا هم کار داخلی شان است. فیصلهء  این ګروه از جمعیت اسلامی مانند رهبری جمعیت اسلامی حتی از نام این جمعیت و حزب مورد سوال جدی قرار دارد. با وجود آن اګر این رهبری را مشروع هم بدانیم، تصمیم جمعیت اسلامی  در مورد کسیکه در انتخابش مطابق قانون صلاحیت ندارد در عزلش چه  صلاحیت خواهد داشت؟ چنانچه ګفته آمدیم این کار رئيس جمهور است که دستیار و مشاور امنیتی خود را کی تعین میدارد. باید قبول کرد که افغانستان تقسیم مال غنیمت بین جمعیت اسلامی و ګروپ رئيس جمهور هم  نیست. درین کشور احزاب و سازمانهای دیګری با شخصیتهای مستقل  نیز وجود دارند که  در داخل و خارج از پارلمان موجود اند و پارلمان  موجود هم صرف از  احزاب سیاسی ساخته نه شده. 

لذا ، این تصمیم جمعیت اسلامی!؟ در واقعیت همان تکرار سخن پدرام و ضیاء مسعود به نحوې دیګر و شکست ستون فقرات رئيس جمهور محمد اشرف غنی است. کاریکه صلاحیت هیچکس دیګر جز رئيس جمهور نیست. 
زمان و تقویم این شور و شر از انفجار مهیب ١/٦/٢٠١٧ در پيش سفارت آلمان در کابل و اغتشاشات بعدی کودتایی آن همه و همه در پهلوی سایر اهداف خورد و برزګ جز یک بازی بزرګ بخاطر ناکام ساختن اولین ابتکار مهم تفاهم بین الافغانی است که در کابل دایر و روی دست ګرفته میشود. ایجاد موانع در برابر صلح و تفاهم بین الافغانی دشمنان داخلی و خارجی دارد و عملاً پدرامی ها و روشنایی ها و اینک این فیصله های به نام جمعیت اسلامی بدون قصد و یا قصداً مانع صلح بین الافغانی شد. این آقایون جمعیت اسلامی و دیګر بازیګران حوادث اخیر بعد از انفجارات مهیب 1/6/2017 در پيش روی سفارت آلمان در کابل به یاد داشته باشند که این به جان هم افتادن شما سبب خواهد شد که وضع را به چنان بحران بکشید که همهء تان مال و متاع بدست اوردهء ۱۷ سالهء تان را از دست داده ملت را به سیه روزی برګشتانده و آنهای در کشور مسلط ساختانده  خواهند شد که پاکستان ایشان را همین حالا  تا حومه های کابل  و اکثر شهرهای بزرګ کشور تا حال رسانیده اند! 

لذا تا دیر نه شده به حال بیایید! 
پایان بې پایان

http://www.rohi.af/fullstory.php?id=56739

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب