20-04-2017

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

مرور
20-04-2017

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

مرور

هـغـه شیبـې ســوې مــروري ولاړې
خنداني خولې سـوې مـروري ولاړې

روښاني ورځي تــورتـمونو یــووړي
د وصال شپې سوې مـروري ولاړې

د زړګــي وینــي تــر لــیمــو ووتــې
اوښکي ویالې سوې مـروري ولاړې

چـي د غـزل امـیل شـلیـدلی پـریـوت
هـم مي ټپې ســوې مــروري ولاړې

نن د هوسۍ سترګو جادو مات سوی
په ژړا سـرې سوې مـروري ولاړې

د نــوزادي چـي سـو قسمت مـــرور

هیلي ، اسرې سوې مروري ولاړې

ډنمارک . ۱۶ /  ۲ /  ۲۰۱۷

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب