03-02-2017

دوکتور ص. سعیدي

عجب بې خبر از الفبای سیاست!
03-02-2017

دوکتور ص. سعیدي

عجب بې خبر از الفبای سیاست!


جناب ترامپ تأکید دارد که مانند اوباما مهربان نیست! 
در سیاست مهربانی و خیرات وجود ندارد. 
من مانند اوباما با ادب. و مراعت کنندهء حیثیت خود و دیګران نیستم. هرچه دلم خواست همان کنم و نامش را منافع کشږر و مردم خود میګذارم. 
آسانترین حاکمیت و حتی ارزانترین حاکمیت حاکمیت فردی است. حلب سوزیه را تا توانستند بمب انداختند و لعد افتخار کامیابی کردن و شخصیکه، جنرال روسی ایکه با افتخار اعلام کرد ٣٥ هزار مخالف اسد را كشت  برايش جايزه و نشان داده شد. مګر این اشرف المخلوقات چنین پست و ذلیل شت که به شنیعترین جنایت افتخار میکند و شرم و عزت و وجدان ندارد؟ 
آیا طفل پنجساله سوری که تابعیت امریکایی نیز دارد به زولنه دسبند پولیس کشیدن چه افتخار و عزت و مهربانی و چه رابطه به امنيت امريكا دارد؟ 
در رابطه به موافقهء انرژی اتومی با ایران ادارهء اقای ترامپ تھدیدات مبنی بر فسخ ان داشت. جانب ایران اعلام داشت ما به آن وفاداریم و اګر جانب امریکایی مشګل ایجاد کند ما هم در منطقه برای شان مشکل ایجاد خواهیم کرد. منظور ایران امکانات ایران مانند حزب الله و ستیر حلقات مربوط و معاش خور شان در منطقه و افغانستان بود و است. به همين دليل و نه به خاطر مهربانی و خیرات لهن امریکا درین رابط از آن شدت خود کاست. لذا انچه جنایت از انسان و آنهم انسان متمدن سر ميزند شرم است آنرا عمل انسان خواند! 

بخش ازين اعمال شرم به نام انسان و انسانيت! 
به چه كثافت انسان تنزل كرد؟ الهی رحم. 
اما سفارش أكيد من و عقل سليم 
بر حاکمیت کابل و متحدان منطقهءای ضد ترور و دهشت است  كه  این ملتیکه در چار دهه اخیر قربانی زیاد داده، دیګر با سیتستهای خطاء به مشکل مواجه نه سازند. 
بر حاکمیت کابل است تابیشتر از پيش دقت نموده و بخاطر منافع علیای کشور و ملت افغان و نه شود تا با اظهارات تشنج زای ممکن با حاكميت امريكا خود را به مشکل مواجه سازد. 
بلی حاکمیت کابل  دقت نموده و استادانه برای جانب امریکایی مستندات ارایه کند و تفهیم نماید که لانهء اصلی ترور و دهشت. پاکستان است و چارهء این دانهء  سرطانی به نام پاکستان بايد قبل از همه با عمل جراحی قاطع صورت ګیرد. راه دیګری وجود ندارد.
بلی تروریست باید تشخیص و در برابرش بعد تشخیص  عمل قاطع صورت ګیرد.  تقسیمات هیتلری رنګ و پوست و منطقه خطا و تأثیر معکوس ( کونتراپرودکتیف) با زخم های بس بد غیر انسانی دارد که ګریبان امریکا را سلامت. نه خواهد ماند. 

انتخاب با ایشان است! 
دامن زدن به تقابل تمدنها به نفع هیچکس نیست! 
و ما علینا الا البلاغ المبین

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب