23-12-2016

دوکتور ص. سعیدي

روسي ضد هواراكټونه او طالبان!
23-12-2016

دوکتور ص. سعیدي

روسي ضد هواراكټونه او طالبان!

 

 

که چیرې امریکا د بشار اسد مخالفینو ته سوریه کې ضد هوا اسلحه او راکټ  ورکړي  او یا امریکا او متحدین یې روسیه په اوکراین او مشابه مسایلو کې په قهر کړي او يا ورته مشكل جوړ کړي چې روسې ته د زغم نه وي نو بیا منطق لري چې روسان به مشابه کار وکړي. 

که داسې وشي چې امکان لري، نو بیا هماغه کیږي چې امریګا او متحدینو یې  د افغانستان مجاهدینو ته 

د ستینګر راکټ په ورکولو په عالم اسباب کې د روسانو ملا ماته کړه. 

افغانستان ته پکار وه او ده چې جنګ طيارې له روسانو خریداري کړي او پر روسانو یې بیمه هم کړي. 

پای۲۳/۱۲/۲۰۱۶


Sent from my iPhone

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب