03-06-2016

دوکتور ص. سعیدي

تفاهم بين الافغانی ضرورت است نــــــه انتخاب!
03-06-2016

دوکتور ص. سعیدي

تفاهم بين الافغانی ضرورت است نــــــه انتخاب!مطالبه صريح ما  از حزب اسلامی به رهبری جناب گلبدین حكمتيار و دولت جمهوری اسلامی افغانستان  

سلام بر شما
شرایط بس دشوار و حساسيست كه قضا حتی میتوان گفت  سرنوشت كشور و ملت را در عالم اسباب به صورت عمده به شما سپرده. 
در طول تاریخ دولتها، شخصيت ها وافراد  امدندو رفتند و از خود كار نامه های خوب و خراب به جا گذاشتند و اين پروسه ادامه دارد. متيقنيم محاسبه الهی و مردم در پیش روی ماست و در صورت تخلف به عتاب الهی مواجه خواهند بود. 
ان بطش ربک لشدید. 
درين گیرودار انچه به وضع كشور و مردم ما رابطه دارد، هست موارديكه در تغير ان سهم بيشتر داريم و هست موارديكه سھم ما كم و يا اصلا سهم نداشته  و در تلاطم امواج زمان و حوادث در حركتيم. 
درين ميان پاکستان دارد از مجاهدت  های خويش در افغانستان بهره برداری ھای نامردانه و خلاف انسانيت و بزرگ دارد. مجاهدت و جهاد!؟ پاکستان در جزیه گرفتن از جھان، توسعه سر زمین  پاکستان و تلاش برای نھایی ساختن خط فرضی و تحميلی ديورندلاين و فراتر ازان روز تا روز قوت و موفقيت بيشتر دارد. 
ميدانيم و منطق سليم حكم دارد كه مساله كنترول ويزه  ( اغاز از ۱/۶/۲۰۱۶) در  محل عبور و مرور تورخم  در حاليكه بيشتر از ۲۸۰۰ کیلو متر  خط باز بین دوکشور وجود دارد و بیشتر از ۳۲۰ محل عبور و مرور بين پاکستان و افغانستان وجود دارد  و صرف ۱۲ محل تحت كنترول!؟ است، هيچ ربطی به امنيت و صلح ندارد، بلكی اجندای  پاکستانی است كه در حال تطبيق موفقانه میباشد. درين برنامه های شوم برعلاوه ستون پنجم، دولت ضعيف و مخالفين مسلح افغان و مكارگی پاکستان، تعصب كور و كر و تفرقه افگن قومی و سمتی تحريك شده و تمويل شده توسط اجانب و  حتی توسط شیعیان کویته و جنبش!؟ روشنايي  و بهانه های مظاهرات و تشنجات به بهانه تاپی و ... به ان كمك صريح ميكنند. 
برنامه های مکار پاکستان روز به روز دارند عملی ميشوند. 
پاکستان در اده  انگور  نشان داد که  برنامه های تجاوز و تسلط روشن دارند.  ادامه فتنه تسليم دروازه به جانب افغاني. تا ديورند  را خود افغنها رسمي كنند و نگه داشت بقيه تعميرات و تاسيسات نامشروع يهودی در سرزمین غير ميباشد.  تصادفی نیست که پاکستان  اردوی قوی افغاني را بدست خود افغانها  و مجاهدين. نابود كرد و به صورت سيستماتيك  نه گذاشت افغانستان به پای خود استاد شود.  و اين تللش تا امروز ادامه دارد. 
در چنین شرایط بس دشوار و مسلط بودن ستون پنجم و اجیران ایرانی و پاکستانی و ... كه اين اجيران اهداف دشمن را اولويت ميدهند و به  
پست ھای حساس دولتی با اولویت دادن منافع و مصالح باداران شان تكيه زده و كار ميكنند ،  جای مسرت است که حزب اسلامی به رهبری جناب گلبدین حكمتيار عواقب خطرناكتر اين وضع رقتبار را درك نمود و با قبول يكسلسله تنازلات به صلح و تفاهمات بين الافغاني روی اورد که بخش از تنازلات را حتی به سختی میتوان باور کرد.  
اما  احساس ميشود منافع علیای کشور، ملت مسلمان و اسلام ایشان را قادر به چنین تصميم خير تلاش به تفاهم بين الافغانی کردند. 
الله تعالی برای تمام جوانب و افراديكه  که درين راه با صبر، حوصله و شكيبايي خير برای امر خير نشان داده و اجرا كرده اند سعادت دارين نصيب كند. 
امين 
ما باور داريم كه ایجاد موانع در تفاھم بین الافغانی كار دشمنان و كار بخش از به زور و زر رسیده گان  به زور بي ٥٢   است كه قابل پیشبینی نيز بود و است!
بخش از موانع در افكار و اعمال كسانی است که در افغانستان بحران ايجاد و ابياری میکنند تا حضور نظاميان خويش را موجه و من را به نحوی به ان قناعت دهند تا وجود نیرو ھای خارجی را مبرر پیدا کنم. 
با تما اين حالات ما، ملت افغان تشويشهای دارند که بر جانب حاكميت كابل و جانب حزب اسلامی و یا ھر مذاكره كننده سيايب است تاموضع خويش را در مورد ان روشن و رسا و متعهد  بيان بدارد كه: 
من حزب و سازمان معتقد به غير نسخه ها و راه حل ها حل  مسایل کشور و جامعه تشويش نداشته باشم كه اين و يا ان نيرو نظامي سياسي و يا حزب اسلامي افكار و نسخه های خويش را در اولين فرصت بر من تحميل خواهد كرد. اين احزاب و سازمانها بايد صريح تعهد داشته باشند كه مشروعيت تطبيق نسخه ای دست داشته شان صرف و صرف بعد از بدست اوردن نشروعيت تطبيق ان از حانب ملت خواهد بود. درين ميان به يقين بحث برحق و نادرست بودن اين و يا ان نسخه و فهم از مبادی نسخه مطرح نيست. اگر به سفيد بودن سفيد خود باور نداشته باشم و يا درست بودن انرا منوط به رای مردم بدانم خطا كرده ام. بحث در صحت و سقم نظر و نسخه نيست، بلكی بحث در مشروعيت تطبيق فهم من از مبدا به دست من و يا فهم ان ديگر که مردم صلاحيت تطبيق را به وی داده اند. مسلم اين است كه در عالم اسباب و امكانات بشری امروزي مشروعيت و عدم مشروعيت تطبیق نسخه برای حل مسايل كشور همان گرفتن مشروعيت تطبيق نسخه از ملت با مكانيزم كه توافق ميشود، ميباشد. هستند بخش  از افراديكه استدلال دارند و استدلال خواهند كرد و ميكنند كه: چه گفتی، نسخه من مشروع و نسخه من درست و من عالم و من ملا و من مسلمان و من حزب اسلامی یا قبول کن و یا ھم این زور و این شمشیر و این گردن تو. 
راهيكه در چار دهه  پیمودیم و انتخاب كرديم و نتايج انرا هم ديديم كه خواسته و ناخواسته و هنوز در خدمت دشمن دور و نزديك و در خدمت استابلشمنت پاکستانی عملا قرار گرفتیم. 
نتیجه ناخوش ايند و برای بعضی غير قابل قبول اما واقعيت. 
ميدانم اين بحث باريكی و تفاصيل دارد مردم پاکستان امروز و حاكميت های شان را باید جدا مطالعه كرد و به بحث گرفت. 
اما واپس به اصل بحث: بلی ملت مسلمان است و من به اسلام اين ملت مسلمان باور دارم و به نقش ملا و امام و عالم و عضو فعال حزب اسلامی  باور دارم كه عوض تحميل راستی و نظر برحق بودن خويش حتی در انتخاب زعيم ملت اين ملت است كه حق انتخاب دارد و اين ملت مسلمان است در مشروعيت تطبيق اين و يا ان فهم از اسلام اساس است و همانگونه كه پیامبر اسلام محمدمصطفی ( ص)  در انتخاب جانشين خويش تحميل نه كرد و حد اكثر نامزد داد،  اين حق امت مسلمه بود كه انتخاب كرد و .... 
لذا مطالبه داريم و صريحا خواهانيم كه در توافق و تعهد حزب اسلامی و حاكميت كابل و يا هر تفاهم سياسي با هرحزب در چوکات تفاھم سیاسی  اين تشويش ملت را منتفی سازند و با وجود مواضع مشخص قبلی بار ھا به ان تاكيد و علی الدوام به ملت برسانند كه ما به اين اصول كاملا پابند و موافقيم و تشويش مردم را درين راستا درك و انرا ارام سازند. 
بر حزب اسلامی است بخاطر تجارب ناگوار مردم که با تمام نيرو های سیاسی کشور تفاھم نموده و انرا مطبوعاتی سازند و متذكر و تاكيد بدارند كه اين و يا ان حزب، سازمان و حركت سياسي كه در موارد برنامه و روش كاری و اھداف با ھم تفاوت نظر داريم اما در موارد ذيل باهم توافق كرديم: حاكميت قانون و اراده ملت مسلمان و انتخاب ملت مسلمان و ملت و .... با هم توافق و كار مشترك خواهيم كرد تا در كشور ما صلح و تفاهم و استقرار برقرار شود. اسلام دين رحمت و شفقت و اعتدال است و قوت و عظمت و توسعه اسلام در صلح و تفاهم خير بخاطر بيشتر ممكن است كه اين حق است، منطق حق و راه های حل درست دارد و ما در تمام حالات در قوت و ضعف به اراده ملت افغان و ملت مسلمان انشا الله متكي و به عون الهي اين ملت را ازين بحران خارج كردني ايم.... اين و دهها تدابير ديگریکه  به عون الهی فتنه ها و دسايس دشمنان صلح و تفاهم بين الافغانی رابه زور خدا نقش بر اب خواهد كرد و انشالله ميكند. تلاش جانب حزب اسلامي برای صلح و عدم ايجاد موانع حتی با ضم كردن بخش از مطالبات ضميمه به مسوده موافقه و تفاهم موجود تلاش و پختگی جانب حزب اسلامی را نشان میدھد که بايد و بايد با بخش از تدابير و ابتكارات ديگر و از جمله رفع تشويهای مردم با در نظر داشت بخش از تجارب تلخ گذشته همراه شود و برای ان گام عملی ھمین امروز با نشر اعلاميه ھا و نشست و برخاست ها و .... همراه شود. 
تضمين نهايي شدن توافقات و پیروزی حتمی عقل سليم حتمي نيست و هرچیز ممکن است اما ھمیشه بايد ادای رسالت کرد و مبارزه و جهاد بخاطر تحقق برنامه ها و اهداف خير قابل حصول امروز  و فردا ادامه دارند و بايد داشته باشند. 
ملت و جهان بايد بداند كه كی در تفاھم بین الافغانی صادق بود و هست و كی تخلف كرد و نه خواست اين ملت مجاهد و مظلوم به ارام خويش، صلح و تفاهم خير و انسانی برسد. 
اين پیگیری  و چشم و گوش باز داشتن است که متخلفين را رسوا و برباد خواهد كرد. 
انشا الله تعالی. 
لذا در پھلوی مطالبات و خواسته ها از ديگران بايد كارخانگی و بخش وظايف را كه به خودما مربوط است و ملت انرا تشويش ميداند به موقع و همين امروز برطرف كرد و بران دوامدار تاكيد داشت. 
و من الله التوفيق 
لطفا اين يادداشت را به زعمات حزبي حزب اسلامي و ساير جوانب رهبري سياسي و ستيج سياسي كشور نيز برسانيد. 
و ما علينا الا البلاغ المبين 

دوكتور صلاح الدين سعيدي- سعيد افغاني 
٢/٦/٢٠١٦
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب