لوگوی وبسایت جام غور سلطان قطب الدین ایبک غوری منار تاریخی جام که در قریه جام ولایت غور موقعیت دارد یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان غیاث الدین غوری مسجد جامع هرات یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان شهاب الدین غوری یکی دیگر از شهنشاهان غوری منار قطب دهلی یکی دیگر از شاهکار های دوره غوریان سلطان راضیه غوری یکی از شهنشاهان دروه غوریان که در هندوستان حکمروای میکرد

ولایت غور - همه معلومات راجع به ولایت غور را در اینجا بخوانید

اخبار روز از ولایت غور در وبسایت جام غور

آرشیف مطالب وبسایت جام غور

کتابخانه مجازی وبسایت جام غور

انجمن و یا پورتال وبسایت جام غور

بخش سرگرمی وبسایت جام غور

جام غور

بخش پشتو وبسایت جام غور

بخش انگلیسی وبسایت جام غور

 

معرفی غلام سخی شاعـر جلگه مزاری

 

 

غلا م سخی و لد عبد ا لا حد و لد خد ا د ا د و لد محمد ا لله د ر سا ل 1321هجر ی شمسی د ر یکی   ا ز  د هکد ه ها ی کو چک جلگه مز ا ر بنا م قـتـل جا د ر یک خا نو ا د هً فقیرو خد ا جو چشم به جها ن گشود ه ا ست.  ا ین د هکد ه مر بو ط و لسو ا لی شهر ک و لا یت غو رمیبا شد . ا ین محل د ر حد و د  یکصد کیلو متر ا ز و لسو ا لی شهر ک فا صله د ا ر د. غلا م سخی  به مکتب نر فته ا ست فقط مد تی با بچه ها ی د ه و  قر یه ا لـفبا ی ز با ن د ر ی ، پنج کتا ب ، حا فظ  وچند پا ر هً ا ز قر ا ن شر یف ر ا د ر مسجد نز د ملا ی محل آ مو خته ا ست.

ما د ر غلا م سخی ا ز قر یهً گر ی میبا شد . ا ین قر یه  بطر ف جنو ب غر ب و لسو ا لی  د و لتیا ر د رجو ا ر قر یه ها ی تسر قی و ز ر تلی قر ا ر د ا ر د. عبد ا لا حد  پد ر غلا م سخی با شند هً جلگهً مز ا ر بود ه که و ی هم تما م  عمر ش ر ا  به د هقا نی ، مز د و ر ی ،فقر و نا تو ا نی سپر ی کر د ه ا ست.

غــلا م سخی با د ختر ی کا کا یش مملکت خا نم بنت میر جا میـی  ا ز د و ا ج کر د ه که  ثمر هً ا ز د و ا ج شا ن  د و پسر و سه د ختر میبا شد. غلا م سخی که 68 سا ل عمر د ا ر د و فعلآ د ر قر یهً سر ی تنگی د ر جلگهً مز ا ر د ر یک کلبهً فقیر ا نه با هـز ا ر ا ن د ر د  و ر نج ر و ز گا ر ش ر ا  میگذ ر ا ند. غلا م سخی هما نطو ر یکه ا ز نا مش پید ا ست شخص سخی ، خو ش بر خو ر و صو فی مشر ب بو د ه که همگی ا و ر ا د و ست د ا ر ند . غلا م  سخی ا د م نیکو وخیر ا ند یش ا ست که همیشه خیر ش به د یگر ا ن میر سید هیچ و قت صد ا ی کس ر ا به ز مین نمی ا ند ا خت  و به د ر خو ا ست هر کس بلی میگفت. غلا م سخی پول و د ا ر ا یي ند ا شت که به مر د م بد هد فقط  لطف خو ش  ا و بو د که به هر کس میر سید . ا گر همسا یه ها ی غلا م سخی ا ز و ی کمک و همکا ر ی  میخو ا ستند هیج و قت کمکش ر ا ا ز آ نها  د ر یغ نمیکر د ،گا هی  بر ا ی بیو ه ز ن ها و آ د مها ی نا تو ا ن  پشتهً هیز م می آ و ر د ، گا هی به د نبا ل  ر مه و گـلهً گو سفند ا ن  همسا یه ها میر فت  میر فت و نو بت شا ن ر ا تیر میکر د ، گا هی د ر ختا ن میو ه ر ا بر ا ی با غبا نها ی پیر و سا لخو ر د ه تکا ن مید ا د و میو هً شا ن ر ا جمع ا وری میکر د ،گا هی حشر وا رعـلف و گـند م را با همسا یگا نش د ر و و د سته میکر د.

غلا م سخی خیلی ها متو ا ضع ، صا بر و صبو ر بو د . ا گر چیز ی بر ا یش میر سید و یا نمیر سید  غلا م سخی منغ  ا بر و نمیکر د  و به هر د و حا لـت خو شحا ل و ر ا ضی به نظر می آ مد.

غلا م سخی د ر ظا هر بسیا ر آ ر ا م بنظر می آ ید و لی ا گر با غلا م سخی ر ا بطهً د و ستا نه بر قر ا ر کنی و د لش ر ا بد ست بیا و ر ی  میتو ا نی ا و ر ا خو بتر د ر ک کنی و بشنا سی .  غلا م سخی بسیا ر تیز هو ش ، با فکر ، خو ش بر خو ر د بو د ه که با خو ا نش  د ا ستا نها ، قصه ها و ا شعا ر نغز و شیر ینش میتو ا ند شبها و ر و ز ها شما ر ا بخند ا ند. غلا م سخی شا عر  فی ا لبد یحه ، بز له گووغز ل سر ا ی خو ب د ر بین مر د م د ه و قر یه  بو د ه که شبهـا همه بد و ر غلا م سخی جمع میشد ند و غلا م سخی  با  خو ا نش  وسر ا یش ا شعـا ر و غـز لهـا ی نغـز و طنز آ میز ش محفل  ر ا با همهً علا قمند ا نش تا نیمه ها ی شب گر م و مر د م ر ا  مصر و ف نگا همید ا شت. آ نز ما ن ها یعنی  40 ا لی 50 سا ل قبل د ر قر یه ها و قشلا ق ها ی ما ا ز ر ا د یو ، تلو یز یو ن ، و تخنیک پیشر فتهً ا مر و ز ی و و سا یل سر گر می کد ا م  خبر ی نبو د که نبو د  . مر د م شبها ی طو لا نی  ز مستا ن  ر ا  با د و ستا ن شا ن فقط  با سو ختا ند ن چند پشتهً هیز م و گر م کر د ن کلبهً فقیر ا نه و ا بتد ا یي شا ن با  گفتن چند قصه ا ز ا ینطر ف و آ نطر ف صبح میکر د ند  وسا یل  سر گر می  پیشر فته تر ا ز قبیل شطر نج، قطه، کر مبو ل،  و جو د ند ا شت و مر د م  آ نها ر ا بکـلی نمیشنا ختند.

ا ین شا عر شیر ین ز با ن د ر سر و د ن ا شعا ر طنز آ میز و خند ه د ا رش به ز با ن مر د م محل ا ز ا ستعد ا د و تو ا نا یي خا ص بر خو ر د ا ربو د ه  که بعد ا ز د ید ن و یا شنید ن حا د ثهً به آ سا نی میتو ا ند تما م جر یا ن  ر و ز و چشم د ید  و یا ا نچه شنید ه همه  ر ا  بعد ا ز چند سا عت به شعر تبد یل کند.

ز ما نیکه جشنو ا ر ه ها ی عید ، سا ل نو ، ختنه سو ر ی و عر و سی ها   د ر قر یه ها بر گذ ا ر  میشد  غلا م سخی ر ا ا ز هـر جا یکه میشد پید ا میکر د ند و می آ و ر د ند ، ا گر د ر جا ی مصر و ف کا ر و با ر ی بود ی عو ض آ ن نفر پید ا میکر د ند  و کا ر  غلا م سخی ر ا به ا و می سپا ر ید ند غلا م سخی ر ا می آ و ر د ند تا ا شعا ر و سر و د ه ها ی خند ه  د ا ر ش ر ا که ز یا د تر به ز ند ه گی  مر د ما ن محل ر بط مید ا شته به آ نها بخو ا ند و آ نها ر ا بخند ا ند و گا هی هم  غلا م علی  د و تا ر ی(د و تا ر نو ا ز ) ر ا پید ا میکر د ند تا با نو ا ختن د و تا ر وآ هنگ ها ی شا د ش  جو ا نا ن ر ا مصر و ف نگهد ا ر د.     غلا م سخی  ا تفا قا ت و ر و ید ا د ها ی  که د ر محلا ت نز د یک و یا د و ر تر صو ر ت میگر فت همه و همه ر ا جمع میکر د و آ نها ر ا به نظم تبد یل میکر د و هر با ر د ر محا فل و عر و سی ها  تکر ا ر و تکر ا ر به مر د م  میخو ا ند و همیشه مو ر د پذ یر ش،  قبو ل و ا ستقبا ل  مر د م قر ا ر میگر فت. و مر د م هر با ر با د لچسپی خا ص ا و ر ا همر ا هی ود نبا ل میکر د ند و با و ی گو ش مید ا د ند و شبها ی د ر ا ز ز مستا ن ر ا  با و ی صبح میکر د ند.

ا گر مهما ن عز یز ی ا ز ر ا ه د و ر و می آ مد و یا ا ز سفر طو لا نی  د و با ر ه بر میگشت ، و یا ا گرسر با ز ی بعد ا ز سپر ی کر د ن د و ر هً خد مت سر با ز ی  تر خیص میگر فت ز ند ه و سا لم د و با ر ه بخا نه بر میگشت غلا م سخی بو د که محفل خو ش آ مد ید و مهما ن نو ا ز ی ر ا ر نگ و ر و نق بیشتر میبخشید و د لچسپتر میسا خت.

شبها ی د ر ا ز ز مستا ن و تیر ما ه فقط و فقط با خو ا ند ن کتا بها ی شهنا مه فر د و سی،ر ستم و سهر ا ب ، لیلی و مجنو ن ، عز یز و نا ز ک ، و ر قه و گـلشا ه فقط  و فقط با صد ا و آ و ا ز نر م و د لنشین غلا م سخی سحر میشد.

غلا م سخی با تما م کر کتر نیکو و ا خلا ق حمید ه ً که د ر ز ند ه گی د ا شت و د ر تما م ز ند ه گی ا ش هیجکس ا ز و ی آ ز ا ر و ا ذ یت ند ید ه و آ سیبی ا ز و ی به کسی نر سید ه ا ست مجبو ر هـد ین سنگر به سنگر با هز ا ر ا ن تر س و لر ز قد م بر د ا ر د آ نهـا ر ا  همر ا هی و فر ما نبر د ا ر ی کند. غلا م سخی جبهه ر فتن ر ا  قبو ل میکند  و لی بد و ن تفنگ و سلا ح  ا ز خا طر یکه د ر ز ند ه گی غلا م سخی تفنگ ر ا د ر د ست نگر فته ا ست و جنگ ر ا یا د ند ا شته و فیر کر د ن تفنگ ر ا تا هنو ز هم یا د  ند ا ر د . و ظیفهً غلا م سخی فقط  سر ا یش ا شعا ر و غز لها بو د. غلا م سخی ا زا مو ا ل  که ا ز چو ر و چپا و ل مر د م و یا ا ز پو سته ها ی شکست خو ر د ه ً د و لتی بد ست می آ و ر ند چیز ی بر ا یش نمیر سید . غلا م سخی  د ر عو ض خد ما تش فقط و فقط مستحق لقمهً نا ن میشو د  و بس و لی  ا ز د یگرا متیا ز ا ت بهر ه مند شد ه نمیتو ا ند ز یر اغنا یم ر ا  فقط  و فقط  قو ما ند ا نا ن و کسا نیکه مستقیم د ر جنگ ا شتر ا ک د ا ر ند  بد ست آ و ر د ه ه میتو ا ند و بس. غلا م سخی میگو ید : د ر سا لها ی جها د  مجا هد ین به سراغش می آمد ند و ا و  ر ا  مجبو ر میسا ختند تا با آ نها د ر جنگ و جها د ا شتر ا ک کند و د ر جبها ت جنگ عملآ با مجا هد ین با شد و ر نه ا و ر ا کا فر و کمو نست میگفتند و سر پیچی ا ز ا مر مجا هد ین بخصو ص قو ما نا ن جبههً جنگ د ر آ نو قت د ر حقیقت با ز ی با حیا ت  بو د ه و هر لحظه میتا نسته به قیمت جا نش تما م شو د. غلا م سخی که تا هنو ز فیر کر د ن تفنگ ر ا یا د ند ا ر د مجبو ر میشو د که و ظیفهً  مبلغ جبهه ر ا قبول د ا ر شو د  و به د یگر ا ن مو ر ا ل ر ز می بد هد و ا ز ا یشا ن تو صیف کند جبهه ر ا همر ا هی کند  ر و ز مر ه هر چه د ر جنگ میگذ ر د  آ نر ا به نظم آ و ر د ه و ا ز طر ف شب بر ا ی همه بخصو ص قو ما ند نا ن جبهه نو شته ها یش  ر ا بخو ا نش بگیر د و لحظا ت آ نها ر ا با خند ه آ و ر د ه  و سر گر م نگهد ا ر د. غلا م سخی  همچو ا سیر ی سا لها ی سا ل با ا ین کا ر ش   بد ستو ر  قو ما نا ن کمیته ها  و جبها ت  به کا ر ش ا د ا مه مید هد تا ا ینکه خد ا و ند د عا یش ر ا مستجا ب میکند و مجا هد ین به پیر و ز ی میر سند و غلا م سخی ا ز بلا ی  جنگ و جبهه  و چنگا ل قو ما ند ا نا ن  نجا ت پید ا میکند و د و با ر ه با فا مل و ا و لا د ها یش یکجا میشو د . ا ز غلا م سخی تا ا مر و ز د یگر کسی  پر سا ن نمیکند که غلا م سخی  د ر کجا و چگو نه با هز ا ر ا ن د ر د و ر نج به ز ند ه گی ا ش ا د ا مه مید هد  . با کما ل تآ سف با ید بگو یم که غلا م سخی هم هر چه  ا شعا ر و نو شته ها و یا د د ا شتها ی  که د ر ز ند ه گی ا ش د ا شته  همه و همه ر ا ا ز د ست مید هد . غلا م سخی میگو ید : طی چند ما ه و یا هم سا لی که شعر میگفتم و مینو شتم  و همه ر ا  جمع آ و ر ی میکر د م تا کتا بی ر ا تهیه کنم  ، ز ما نیکه د ر یکی ا ز مجا لس و محا فل  مر ا می بر د ند و ا ز من تقا ضا میکر د ند تا بر ا ی شا ن نو شته ها یم ر ا بخو ا نم ، من ا ین کا ر ر ا نا چا ر میکر د م بعد ا ز ختم محفل یا د د ا شتها یم ر ا قو ما ند ا نا ن ا ز من ا ما نت میگر فتند و و عد ه مید ا د ند که بعد ا ز مد تی د و با ر بر ا یم   بر میگر د ا نند و لی د یگرهر گز به و عد ه ها ی شا ن پا بند نبو د ند . من تما م بیا زها( نو شته ها ی که د رکتا بچه گگ ها ی کو چک )، کتا بچه ها و یا د ا شتها یم ر ا مثل د یگر ا مو ا ل و د ا ر ا یِي ها ی غا ر ت شد هً ملی و شخصی ا ز د ست د ا د م.  با ید با د ر د بگو یم هر چه د ا شتم ا ز من گر فتند و بر د ند  د یگر بر ا یم هر گز بر نگر د ا ند  و ر نه میتوا نستم ا مر و ز د ر د ستر س همو طنا نم قر ا ر بد هم  . د ر آ خر ا ز شما وآ نعد ه ا ز د و ستا ن  و عز یز ا ن  که  نو شته ها و کتا بها ی د ست نو یسم ر ا  به ا ما نت بر د ه ا ند ا گر تا  هنو ز با خو د د ا شته با شند خو ا هشمند م آ نر ا د و با ر ه  بر ا یم بر گر د ا نند و یا هم ا نر ا ا ز طر یق سا یت جا م غو ر بد ست نشر بسپا ر ند. ز یر ا من د یگر کد ا م د ا ر ا یي ند ا ر م که نثا ر همو طنا ن عز یز نما یم .

 

 

 

  چند نمو نه ا ز نو شته ها و یا د ا شتها ی غلا م سخی  د ر د و ر ا ن جنگها ی  گر و هی  و تنظیمی بعد ا ز ا نقلا ب  ثو ر سا ل 1357 د ر مر بو طا ت و لسو ا لی شهر ک و د ر مجمو ع و لا یت غو ر

 

1

راجع به مشکلات مردم درهً تخت

 

بیا بشنو  تو ا ی  مر د نکـــــو بخت               سخن گـو یم ز ا و ضا ع د ر هً تخت

چها ر صد خا نه بر ا سا س د فتــــــر            د ر آ ن قر یه همه بو د ند سر ا ســـر

د ر ا ن قــر یه عجب ا شجا ر با شد             عـجا ئـب  کو چه  و با ز ا  ر با   شــد

د ر آ ن قر یه شد ه کا ر ها ی د یگـــر           د ر آ نجا سر ک و ا سـتگـا ه مو تـــر

همه روز ه به آ نجا جمع و جو ش ا ست       همه ا جنا س ا یشا ن با فر و ش ا ست

د ر آ ن قر یه شد ند ا و لا د به ا و لا د          به هر قر یه  همین ر سم ا ست آ ز ا د

یکی گــــــو ید منم خلقی ســــــر سخت         د یگر گو ید منم پر چم د ر ا ین و قــت

یکی گو ید منم ا ز حــــز ب ا خــــو ا ن        کمر بستم  بر ا ه  د  ین  و ا یمـــــــا ن

جها د ما ست بـــــــر ا ی  د ین ا سلا م         کمیته  ر ا هد ف ا ینست  سر ا  نجا م

ر ئیس ما بنـــــا م ا ر با ب فقیــر ا ست         به تحت ا  مر ا و مر د م ا  سیر ا ست

قا ضی مــــا بو د عبد ا لر حیـــم خا ن          شر یعت میکند با حکــــــم قـــــــر آ ن

قو ما ند ا ن ا ند رآ نجاغو ث ا لد ین خا ن      ا ز ا ن لشکر سپا ه گیر ند فــر مـــا ن

یکی ا ر با ب سید مــــیـر ش به تو صیف      و لسو ا لش بنــــا م کـــر د  ند  تعر یف

صلا ح  ا لد ین بــه آ نجا شد سر نــو ا ل        نمو د ی تحقیق و مر صو ل و ا ر سا ل

بجــــــا ی بــــر نشسته هـــــر کــــد ا می       ز ا عضـــا ی کمیـــــــته هــــم نظــا می

د ر ا ن مجلس نمو د ند فکـــــــر بسیا ر         ز د  ست  یکطـــــر ف هستـــیم آ ز ا  ر

بگفت ا ر با ب فقیـــــــر ش ا و ل بـــا ر        ز د ست بـــــــا غکی ها ی ستمگــــــا ر

ا گر د ستم ر سد ا مر و ز تا شــــــــا م          همـــــه ر ا چو ر کنیم سا ز یم نا کـــا م

شکا یت ها نمو د ند هـــــر کــــد ا می            به هم بستند عهــــــد و هـــــم کـــلا می

همـــــــه با یکد یگـــــر کر د ند سو گند           بــــــه ز نجیر بــــا غکی ها ر ا کنیم بند

تمــــا می  کا ر خو د ا نجــــا م د ا د ند            همه و عد ه نمــــــــا ز شـــــا م د ا د ند

ز قصه با غکی ها شـــــد خبــــــر د ا ر          ا ز ا ن مجلس ز عهــد و جمله گفتـــا ر

کمر بستند  د  ر آ ن  شب ســـه بر ا د ر           مسلح شـــــــد جــــــو ا نــا ن  د لا  و  ر

جــــــو ا نـا ن د لــــــــیر و با شها مت            گر فتند سنگــــــــر ی خو د با صد ا قت

د ر آ ن شب ا ینچنین کــــر د ند ا علا ن        بیا ئید ا ی ر ئیســــــا  ن  مسلمـــــــــا ن

ر ئیســــــا ن کمیــــــته بهر ا ین کــــــا ر      مشــا جـــر ه نمو د نـد  فـــــکــر بسیــا ر

ا گــــــــر ما حمله سا ز یم ا نــد ر ین شب      بَکـُشیم چند نفــــــــــر ا ز خشم و غضب

سحـــــر بر حا ل  خو د چه چا ر ه ســا ز یم

ز ن و ا و لا  د  خـو یش آ  و ا ر ه  سـا ز یم

2

 

ببینید

 

به بینید ا ی مسلمـــــا نا ن به بینید                جنـــــا یت ها ی این د و ر ا ن به بینید

ز آ سما ن و ز مین بر ملت مـــــــا                تجا و ز کر د ه ا ست ر و سا ن به بینید

د ر ا مد ر و سها د ر شهــر کـــا بـــل             به ا تش سو خت خــلـقــیا ن به بیـنــیـد

بیا و ر د ند به تا نک خو د کـا ر مل               د مو کــــر ا تیک نمو د ا علا ن به بینید

تمــا م کو چه ها ی شهر کــــا بـــــــل              ز خو ن ســـر خ سر بـــا ز ا ن به بینید

جها د و شو ر ش و جنگ د ر همه جا             میا ن  پر چــــــــم و ا خو ا ن به بینیـــد

سپــــاه شو ر و ی با تا نک بسیــــــا ر            به هر با ز ا ر و شهـــــر ستا ن به بینید

قو له پیکــــر طیا ر ه هـــا ی ر و سی             چو ا بر تیر ه  بر آ سمــــــا ن به بینیــد

هجو م کر د شو ر و ی ا ز سر حد بلخ             ر سـیـد تا بـتِ بـا میــــــا ن بــه بینیــــد

هز ا ر ه شد فر ا ر ا ز ملک و مسکن             مسا فـــــــــر د ر ر هی ا یر ا ن به بینید

تما م  عا  لما ن  ملا ی  ا فــغــا  ن                بــر نـد فــر ما ن ز پــا کــستا ن ببیــنید

علیــه ر و س جها د ما ست هر جا                 به  کو ه و د شت و بیــــا بــا ن به بینید

ز ن و فـر ز ند ما یا ن ا ی بر ا د ر              به هر جا بی سر و ســـــا ما ن به بینید

تمـــا م قر یه ها و ر و ستــــــا یــا ن               به ز یر خـــــا ک و بمبــا ر ا ن به بینید

ز غصه ما د ر ا ن شهــــــــر کا بــل                ز آ ب چشم شـــــا ن طــو فا ن به  بینید

و لا یت کنــــر هـــــــا د ر هً پیـــــــچ               ز د ند آ تش بــه نو ر ستـــــا ن به بینید

تما م پکتیــا گر د یز و لو گــــــــــــر               همه با خا ک و خو ن یکســا ن  به بینید

هر ا ت و قند ها ر و ملک با د غیس               شـــو ر ش  و جنگ بی پــا یا ن به بینید

تمـــــا م  چغچــــر ا ن و مر کز غو ر             محــــــا صر ه ً خلقیــــــا ن بـــه بینیــــــد

و لسو ا لی شهر ک گشته ا شغــا ل               تمــا م مـــر کــــز ش و یر ا ن بــه بیِِنیــد

قلا ی تیــــــو ر ه با آ ن حصــا ر ش              مجــا هد د ا د ه ا ش تکــــــــــا ن به بینید

و لسو ا لی شینکــو ت و پسا بــند                 به خــا ک یکــسا ن و هم  و یر ا ن ببینید

و لسو ا لی لعــــل و د شت کر ما ن               تما مش کـــــو له و کا هـــــــد ا ن به بینید

مجا هد ین که ر فتند بر شهــــا د ت              چـــــر ا غ قبـــــر شا ن سو ز ا ن به بینید

ز حز بی ها ا گـــر کس کشته گــر د د             میــــــا ن د و ز خش نـــــا لا ن بـــــه بینید

د ر ین و قت هــر که د رخا نه نشیند            نبــــا شد د ر ر خش ا یمــــا ن بــــــه بیـنید

هر آ نکس د ر پی د نیا حر یس ا ست           د  لـش پــــر و سـو سی شیـــطــا ن به بینید

غـــــــلا م سخی د ر ین د نیا ی فــا نی

نشسته گــــــو شهً حیــــر ا ن  به بینید

 

 

3

حمله به پروژهً بند سلما

 

مــــر د ما ن کمیتهً  جلگه مــز ا ر               جمع گشتند جملگی چها ر صد سوا ر

د ز د ، ملا وچـــــر یکا ن سا ختند                 سو ی پــــیـر و ژ ه همـــگی تا ختند

شکست پـر و ژ ه گر فتن هــــد ف               محا صر ه کر د ند همه چــا ر طـــر ف

ر و ا ن شد یکی تا نک بر کوهسا ر            همگی  کشید ند صد ا چهــــا ر یــــا ر

ز هر سو نعر ه بود ا لله و ا کـــــبر             بگر د ا ند ر و ی تا نکش آ ن د ر یــو ر

بغــل هــا ی کــو ه پیتو تــا به نثـر                 مجا هـد هــا نشست هر جا به سنگـر

به سـنگـرنشستند همه ر و ز جنگ               به شلـیک د ر آ مـد هـا وا ن و تفـنگ

صـد ا ی مسلسل ز د  و ر و د یا  ر                  همه بر نو و شیش تیر و تا جـد ا ر

ر حمد ل خا ن کو چی ا م به سنگر                قـــو ما نـد ا ن عـمو می آ ن د لا و ر

نمو د ا و میل ما شیند ا ر ر ا کش                گر فت شو ر و ی ها  ر ا ز یر آ تش

هجو م مجا هد شد ه بی د لیــــــل                  که آ تش کشید ند به آ ن تا نک تیـل

شد ه خر من آ تشش چو ن شها ب              کـــه ر و شن شد ه چشمهً ا فتـــا ب

فـر و ر یخت آ ند م همه مر د ما ن               کشید ند به آ تش همه ســا ختمــا ن

همه خا نه ها را بکــر د ند خـرا ب               غنیمت گـــــر فتند همه  بی  حسا  ب

سپـــــا ه پر و ژ ه همگی  ضعیف                 مخا بر ه کــر د ند به چشت شر یف

به چشت شر یف شو ر وغوغا فتا د           کمک هـــــا به  پیــــر و ژ آ مد  ز یا د

قــــــــو ا ی مسلح د ر آ مد به جنگ           د رآ ند م جهـا ن گشت تا ر یک و تنگ

بز د نعر ه غلا م مو د و د ا ز با ر              کنیم ما هم د فا ع ا ز شهــر و با ز ا ر

غـــــلا م شو ر و ی هستیم آ ر ی               به ا سلا  می  ند ا ر یم هیـــــج کا ر ی

مجا هد ها شنید ند ا ین حکا یت                غـــــلا م مو د  و د  ر ا کــر د ند لعنت

ز قو م نو ر ز ا ئی د ر بند  سلما               محمد لا ل به جنگ بو د هم د ر آ نجــا

بشد تیــــر ا جــــل بـــا ا و بر ا بر              شد آ ن مـــــــر د د لیـــــــر شهید ا کبر

هما ن شب جنگ کر د ند تا سحر گا ه         مجـــا هد  ین  و خلقیا ن گمــــــــــر ا ه

نما ند مر می به ها و ا و ا ن و مسلسل

هما ن  جنگ د ر پر و ژه گشت معطـل

 

 

4

آ تش زدن موتر علاقه دار چشت

بخش اول

غلا م مو د و د علا قه د ا ر پر چـــــم          به حز ب خلق و فا د ا ر ا ست محکـــم

به سا ل یکهز ا ر و سه صد و شصت             به حز ب پر چمی ها ر فت کـمــر بست

میــا ن د ر هً تخت کشک و ا یــــو ا ن             بـــر ا یش گشت همگی مثـــل  ز نـد ا ن

تمــــــا م مخلــو ق آ نجـــــا ســر ا سر            همــه ا قـــو ا م بــو د نــد  ش بــر ا بــر

ز چشت آ مد سو ا ر با تا نک و مو تر            به بــرد ا و خا نمـــا نش ر ا ســر ا ســر

یکی مــو تــــــــر ی هشتنی ر ا ه د ا ر            بجو ی ا فتــا د و طیر ش ر فت ا ز کــا ر

خبر شد ا ز ین قصه آ ن مر د مـــــا ن             همـــه جمع گشتند ز پیـــــر و جـــــوا ن

ا ز د  ر هً تخــتـم فـر ســتـا د نــد  نفـــر              تا کمیتهً خـو ا جـه مـز د ا ن کر د خبــر

بو د ر ئیس کمیته ا ر بــا ب جــــلا ل               بر قو منـد ا ن د ا د  د ستو ر فی ا لحــا ل

ا ما ن ا لله خا ن قــو مند ا ن عمــو م                بـــو د بی بهــــر ه  ز د ا نش و عــلــو م

نجیب الله خــا ن ســر هــنگ نظــا م                 کـــر د مسلح ا و جو ا نـــا ن  ر ا تمــــا م

شــد مسلــح آ ن جــو ا نا ن د لـیـر                 جــملـه بگــر فـتـنـد ســـلا ح و تـیــغ و تـیـر

نعیـم خا ن بو د میا ن شا ن جو ا ن تر               بــد ســتو ر ر ًیـسش بـر بســت ا و کــمـــر

ســو ا ر ه  جملگی بــا قهــر و غضب              د  ر هً تخت ر سیــــــد نــد بــه نیمــــــهً  شب

به سنگر نشستند د ر آ ن تپــه ز ا ر               محـــا صـــر ه کــر نــد هـمــه  آ ن بـــا ز ا  ر

کـمـیــتــهً با ز ا ر هــمــه شــد خــبــر              چـــر یک و  سپــا هـــی ر سیـــد نــد  بســــر

بــه بستند کــمــرهـمچــو شیــر ا ن نــر

هــمـه جــمع گــشتــــند بــد و ر مـو تـر

 

 

 

بخش د و م

آ ن یکی گفتا بیا تا مو تره چا لا ن کنیم            جملگی سوا رشو یم و رو به کوهستا ن کنیم

د یگر ی گفتا بیا ئید مو تر ه پنچر کنیم            د ست خو د را با کلنگ و تیشه و تبـــر کنیم

آ ن یکی گفتا بیا ئید مو تر ه آ تش ز نیم           تیل خا کش ا فگنیم شعله به ا فلا کش ز نیـم

گفت نجیب ا لله بیـــا ر یــد تیل خــــا ک           تا ز نیـــــم آ تش نـــــد ا ریــــــم هیچ بـــاک

تیل خــا کم بـــــرسری ا و ر یختـــــــن           آ تش د یو ا نــــه را بـــر جـــا ن ا و آ ویختن

گفــــــت مو تـــر  بــا نجیب ا لله سخن            مــن چــه بــــد کــــــر د م ز نی  آ تش بمــن

من نکــــــر د م با شما یــا ن هیچ بــــــد           بــــــــد  نکـــــن تـــا بد نبینی  تـــــا ا بـــــــد

گفت جــــو ا بش مو تر ی لا ر ی تو ئی         حـــــز بی هـــا ر ا کــا ر ی و با ر ی  تو ئی

خلقیـــــا ن  بـــــر پشت تو د ا ئم ســوا ر          تو میکرد ی تک و د و بین هرا ت و قند ها ر

و ا جب ا ست تــــا مــا ترا  و یرا ن کنیــم       صا حبا ن خلقی ا ت ر ا با ز ما گر یا ن کنیم

گفت مو تر صـــا حبــم لینین کجـــا ست          بت پــــــــر ستــــــــا ن کر ملین بر  کجا ست

گفت مو تـــــر صا حبم نا مر د کجـــا ست       آ ن غلا م ر و س و هــم ببـــر گ کجــا ست

گفت موتر ســوخت جـــا ن وپوست مـــن        شا ه محمد خا ن  کجـــــــا یی د و ست مـــن

ما لک و  شا گــــر د مو تر و ا ن چه شـــد        ا شتـــر نگ و بر ک و فــــر مــا ن چه شــد

جـــــا هــــلا ن یکد م بجـــا نـــم  ر یختــن          آ تش ا نـــــــد ر جـــــــا ن مــن آ و یختنـــند

ذ و ب گشتــــــم هستی ا م بر با د ر فت             خا ک و د و د من   بر آ ن ا فلا ک ر فــــــت

پس ر و ا ن گشتند همــه با کــو هســـــا ر       د و ر تپــه هـــا نشستند جملگی با ا نتظـــــا ر

با غـــــلا م مو د و د ر سید فر د ا خبــــر         گشت و ا قف ا و  ز جنجــــــــا ل مــــــو تـــر

ا و فر ستا د عسکــــــــر ی بسیــا ر ر ا         هم سپــــــا ه  و تــا نک و  ز ر هــــــد ا ر ر ا

بـــا د ر یتخت آ مد ند د ل پــــر ز خو ن         مــو تــر ی لا  ر ی  بد  ید  ند ســـر نــگــو ن

جملــه د یــد نــد کــــو ه آ تشبـــا ر ر ا           جمع کـــــــر د ند مخـــــــلو ق و بــا ز ا ر ر ا

آ نهمـــــه ر ا کـــــر د با مو تر سو ا ر           بــا ز گشته ر و بــه چشت عـــــــلا قـــه د ا ر

بــر ر با تـک می ر سد آ نر و ز قطـا ر         آ ن مجا هد ین کشیـــــد ند چهـــــــا ر یـــــا ر

آ نز مـــا ن کــر د ند همه فیــــر تفنگ            ا ز ســر ی صبح تــا به شــــا م کر د ند جنگ

چند نفـرا زحز بیـــــا ن شد سـر نگو ن           هم ســر و با ز و ی شا ن شــــد پر ز خـــو ن

آ ن غلا م مو د و د گر یزا ن شد ز را ه           عسکـــر ا نش جملگی خــــــــلع صــــــــلا ح

بـــو د صلا ح شــا ن  یکی ما شیند ا ر           شیش تیر و بــــر نو و پنج تیـــر تـــا جــد ا ر

آ ن مجــــا هد ین د ا شتند یک هد ف              تــــــا بیـــــآ ر ند ا سلحه آ نهــــــــا بــــکــف

بر کمیتهً خو ا جه مـز د ا ن آ فــر ین

مشهو ر و بر جسته گشتــند ا یــنچنیِِِن

ختم

 

 

5

گرفتاری خواجه محمد (ارباب خواجه)  

تو سط د و لت کمونستی

 

من بگو یم د ا ستا ن ر ا پر شر ا ر        چند سخن ا ز گر د ش ا ین ر و ز گا ر

خو ا جه محمد آ ن ر ئیس چغچر ا ن       منز ل شا ن بو د ا ند ر خو ا جه گــا ن

بو د جو ا نمر د و د لیر و قهــر ما ن       آ ن مجـــــا هــد بـــو د ضد خلقیــــــا ن

آ ن مجــــا هــد بو د د ر صف ا و ل        ضد ر و س هــــا و به ضد کـــــا ر مل

عسکـــر ا ن ا و مسلح چند ســــو ا ر       آ مد ند بر قـــر یهً ا ر با ب بــــــا ز ا ر

بو د آ ن د ه قــــــر یهً سو خته بنــا م        مر د ما نش خلقی بود ا زخا ص وعا م

ا و  تمــا م خلقیــا ن ر ا کــر د جمع         کـــــر د نصیحت آ ن ر ئیس  محتــر م

چند نفـــــر ا ز خلقیــا ن کرد ا تفا ق         مهمـــا ن ر ا بــر د ند  ا نـــد ر ا تــا ق

د و ر مهمـا ن ر ا گر فتند سر به سر        ا ز د ر ی ا و تا ق د ر آ مد چند نفــــر

حمله کر د ند بر سری آ ن قهـر ما ن        بسته کـــــر د ند با ز و ی شیــر ژ یا ن

عسکر ا نش ر ا گر فتند پس به پس          خلع کر د ند ا ز سلا ح و هــــم ز ا س

بعد ا ز آ ن آ ن خلقیـــا ن بی پــد ر           و ا لی غو ر ا ت ر ا کر د ند خبــــــر

ا مر کر د و ا لی بر ا ی ا فسر ا ن            شد سو ا ر تا نک هــا آ ن  خلقیـــــا ن

آ مد ند با قر یه ا ی سو خته عیا ن            خو ا جه ر ا بر د ند بسو ی چغچر ا ن

و ا لی غـــــو ر ا ت با فو ج کثیر              با مر ا سم  بو د  و طنجــــا ر و ز یــر

آ مد ند با د ید ن ا خو ا نیـــــا ن                 سیل ها کر د ند بسو ی قهــــــــر ما ن

سر بلند کر د آ ن و ز یر خلقیا ن                گفت  به  خوا جه  ر ئیس  چغچــرا ن

تو چرا بر ضد حکو مت گشته ای              بی تفـــــــا ق کل ر ا یت گشتــــــه ای

خو ا جه گفتا بر و طنجا ر ا ی و ز یر            چند سخن گو یم بر ا یت گو ش گیر

بـــر کجــا شد ا تفا ق و د ین مـــــا               بـــر کجـــا شــد ملـــت و آ  ئین مــــا

قا ضیا ن و هــم قضا و ت شد کجا             ا  مر قــــــر آ ن و شر یعت شد کجــــا

عا لمـــــا ن با شها مت شد کجــــا               منبر و پنــد  و نصیحت شــد کجـــــــا

من نمید ا نم کجــــا شد ر ا ه مــــا               بــر کجــــا شد هج و بیت ا لله مــــــــا

بـر کجا شد عسکــــر و سپا ه مــا                بـر کـــجـــا  شـد هـمـت  و ا لا ی مــا

شر کت ملی ا فغـــا ن شد کجــــا               آ ن همه د ستگـا ه  و د و را ن شد کجا

تو چه بد د ید ی ا ز ین ا سلا م ما              ر و س ها آ و ر د ی  تو بر جــا ن مـا

چه بد د ید ی تو  ا ز د ین معظـــم              ا و ل خـلقی پسـا ن ر فتی به پر چـــــم

چه د ید ی توا زا ن روسهای بید ین             که با شد جا ی  شا ن  بر تحت سجین

چه د ید ی تو زحز ب خلق و پرچم                که با شد جا ی شــا ن ا ند ر جهنـــم

جو ا نا ن که خو د ر ا سا خته تکلیف              کنند خد مت به کا رمل و  بر ژ نیف

به هر ما ه د ه هزا ر گیر ند تنخو ا ه               ز د ین و ر ا ه خو د گشتند گمـر ا ه

ا ین سخن ها را شنید ا ز وی و ز یر              سر فر و ا ند ا خت ا ز با لا به ز یـر

خو ا جه گفتا ا ی و ز یر بی و فـــــا              من مسلمـــا نـــــم به د ین مصـطـفی

پیر و ی د ین مطهــــــر میکنیـــــــم                جنگ با ر و سا ن کا فــــر میکنیم

ا  ز بر ا ی ننگ و نا مـو س و طـن                 میز نیم تــا جا ن بـو د ا ند ر بــد ن

کر د و طنجا ر ا مر بر وا لی غو ر               کن به ز نـد ا ن ا ین ر ئیس پرغـر و ر

کن بــز ند ا نش تـــــا ر و ز ا بـــد                 تـــــا که بــا شد جا ی ا و ا ند ر لحــد

خو ا جه با د ستا ن بسته سر با زا ن              سو ی محبس بر د نش د ر آ نز ما ن

ا ین سخن بر همـــــــــه جا شد منـتشــر            خلقیـــا ن گشت شا د و خر م از خبــر

جمع گشتند بعد ا ز ا ن آ ن خلقیــا ن              جشن و شا د ی ها گر فتند آ نز ما ن

با پر و ژ هً  بند سلمـــــــا یک نفــر               آ مر پیر و ژ ه بو د آ ن شـــا ه پســر

چو ن شنید ا ین قصه ر ا ا ز خلقیا ن             خو ا جه ر ا بر د ند بسوی چغچرا ن

حز بیــا ن آ نر و ز ر فتند سیمنـــــا ر             جلسه ً پر شو ر و با شو ق و شعا ر

آ نز ما ن د ید آ ن مد یر حق پر ست            بعد ا ز آ ن ا ند ر د عا بگشا د د ست

سر بلند کر د ا و به سو ی آ سما ن              گفت آ ند م که ا ی خد ا ی مهـــر با ن

عر ض من ا ین بند هً د ر گا ه تو                سر فـــــد ا ســـا ز م من بـــر ر ا ه تو

تو فیقم د ه ا ی خد ا ی مهــــــر با ن              مـــــن کمــر بنـــــد م علیه خلقیــا ن

می ز نــم آ تش به جا ن حز بیــا ن

میکنم نـــــا بو د تما م ســـا ز مـا ن

 

د ر د ا ن حز بیا ن بند سلما د ر جر یا ن جلسه

 

آ نچنا ن گفت و  ز مجلس شد بیر و ن              بر سر ی ا و جو ش میز د بو ی خـو ن

عسکر ی همـــــر ا ه ا و علــد و ا م              هم ر فیق و یا ر ا و بو د صبح و شا م

گفت به عسکر که ا ی ر فیق مهر با ن          یک سخن گو یم بکن گو ش ا ی جو ا ن

گیلن پطر و ل گیر ا ی نــــا مد ا ر                   ز و د ر و بنشین به کا ج سیمنـــا ر

پس کمر بست آ ن مد یر حق شنا س                  با سر ی مجلس ر سید ا و با ا سا س

پس بـــد ر شد آ ن مد یــر نــا مد ا ر                   بست د ر و ا ز ه  بر و ی سیمنـــا ر

گیلن پطر و ل بر یخت ا و با ا طا ق                   با گو گر د ش آ نز ما ن د ا د انفلا ق

آ تش پطر و ل کشید آ نجا شــــر ا ر                   د و د تیر ه ر نگ گر فت ا زهرکنا ر

آ تش سو ز ا ن کشید هر سو شر ر                    جملگی ر ا سو خت ا ز پا تا به ســــر

آ قا ی "غو ر ی" چنین فر یا د کر د                   ا و ز د لتنگی خو د ا ین د ا د کر د

آ نز ما ن گفتا که ا ی کـــــا ر مل بیا                   ا ی بر ژ نف ا ی قو ی هیکل بیــــا

آ نز ما ن گفتا که ا ی لینین بیـــــــا                     ا ی مشا و ر ا ی ا لکسیگین بیـــــــا

آ نز ما ن گفتـــا که ا ی هو ر ا بیا                      د ست نشا ن ا ی کا رمل روسها بیا

ا ز خد ا ی شا ن نمی آ مد جو ا ب                    جملگی د ر ا تش سو ز ا ن کبا ب

چند نفر ا ز خلقیا ن قر د ا ق شد                        د فتــــــر خلقی شا ن ا و ر ا ق شــد

بو د ا نجا یک مجا هد سر شنا س                  بی ضر ر ا ز نا ر سو ز ا ن شد خلا ص

پس کمر بست آ ن مد یر نا مبر                        ر و به کمیته ر و ا ن شــد شیر نـــــر

ضا بط گز مه ً شب د و چا ر کر د                   مد یر ه د ید د ست به ما شیند ا ر کر د

آ نز ما ن د ید آ ن مد یر هو شیا ر                    کله شینکو ف سو ی ا و د ا د ه فشـــا ر

سینه ا ش بشگا فت وا ز پشتش بیرو ن               ضا بط بیچا ر ه شد  غـــــر قه بخو ن

آ ن مد یر همر ا ه عسکر شد ر و ا ن                آ مـــــد ند بـــا کمیته ً ا سلا میــــــا ن

گــرغـلا م سخی نو شته ا ین شــعا ر              خو د گنا هش ر ا  بـبخش ا ی کـر د گا ر

گــر خطا یي ر فته با شد د ر سخن

بگـــذ ر ا ز تقصیر من ا ی ذ لمـــنن

 

6

قصهً ا زملا ا فضل د ر هً تخت

بخش ا و ل

به پا ی حضر ت سلطا ن مو د و د                       د ر آ نجا بو د علا قه د ا ر مو جو د

علا قه د ا ر چشت با پنج عسکـــر                       بسو ی د ر یتخت کر د ند سفـــــر

سو ا ر ه به تا نک ها  همه خلقیا ن                     د ر یتخت ر سید ند هما ن حز بیا ن

بیا مد هما ن ر وز عـــــــلا قه د ا ر                      به ایستا د تا نکش د ر و ن با ز ا ر

شنید ا ین همه قصه ر ا مر د ما ن                       همه جمع گشتند چه پیر و جو ا ن

علا قه د ا ر شا ن ا ز ر وی شفقت                       تمــــــــا م خلق ر ا مید ا د نصیحت

یکی عا لمی بو د ا فضل بنـــــا م                     به خد مت ستا د ه  بصد ا حتــــر ا م

صا حبا! کن گو ش ا ز من ا ین سخن                  من کنم عـــــــــر ضم حضو ر ا نجمن

ما نهــــــا ل حز ب خلق و پر چمیم                      ما بـــــــر ا ی حز بی بو د ن محکمیم

مــا بگو ئیم نا م هو ر ا ا لـــد و ا م                     و ر د مید ا ر یم مـــا هر صبح و شا م

چـند نفـــر ما حز بی هستیم آ شکـا ر

مـــا سفر د ا ر یـــــم ا ی علا قه د ا ر

 

بخش د و م

میر و یم مسکـو  سفـا ر ت میکـنیم                   قصر کر ملین ز یا ر ت میکـنیم

میر و یم ما حز بیا  ن د ر جا ی پیر                      با ز یا ر تگا ه لینین کبیـــــــر

ا ند ر آ نجا میکنیم عجز و نیا ز                      پس بسو ی خا نه میگر د یم با ز

چند ر و ز ی میشه ای علا قه د ا ر                    مر د م شو ر شی جلگه مـز ا ر

بر سر ی مـا یــا ن تهمت میکنند                    مـا ل مــا ر ا جمله غـا ر ت میکنند

بر سر ی ر ا هیم ،می آ یند صد سو ا ر            تلخ گر د ید ه ا ست بر ما ر و ز گا ر

را ه ما محصو رشد ه ا زچهـا رطر ف              د ا د  ز د ست مــر د ما ن نا خلــف

د ا د ز د ست چر یکا ن با د غیس              ا نچنــا ن ا شعـا ر میـد ا د آ ن خـبـیث

نجیب الله خـــا ن مــــــــر د با کما ل              چو ن شنید ا ز مو لو ی ا ین قیل وقا ل

د و نـفــر بو د ند  ز ملک بــا د غیس             هـر د و مـیـبـو د نـد  مـر د ا ن ر ئیس

ننگ و غیر ت بر سر ی شا ن کر د جو ش     چو ن  سخن ا ز مو لو ی کر د ند گو ش

صبر کر د ند  ســــا عتی ا ز ر و ز گــا ر         ر و به چشتم با ز گشت  عــلا قــه د ا ر

نجیب ا لله خــــا ن بگفتــــا آ شکـــــا ر          مو لــو ی صا حب بتو د ا ر یـــم کـــا ر

با سر ی آ ن مو لو ی کر د ند غضب           هــــــر د و د ست ا و به بستند با عقب

هر د و د ستش ر ا به بند ید ند به پس        بسته کر د ند ر یش ا و با د مب ا س

پــــــا بــر هنه  میکنند نطـــا ق  ر ا

پشت کو نش می ز نند شــلا  ق  ر ا

 

بخش سوم

 

مو لو ی صا حب ر ا کر د ند سو ا ر        کــر د نش بیر و ن ا زشهر و د یــا ر

پر سید ند ا ز مو لو ی  ا ی مر د د ین        حا ل میشنـا سی تو ما ر ا با یـقـیـن

تو چی هــا میگفتی با ا شعــا ر خو د         شکو ه میکر د ی ا ز ا غیا ر خو د

د ین وهم آ ئین خو د د ا د ی ز د ست          پیر و پر چم شد ی ای بت پر ست

مـو لو ی ر ا کش کر د ند سر تـلـو              چـپـه ا ش کر د نـد  مــیا ن جو ی ا و

بسته ا ش کر د ند هم با شر شر ه              با کشـــا لش بر د ه ا ند بین د  ر ه

نجیب ا لله خا ن بگفتا بـــــا ا د ب               مو لو ی صا حب ز تو پر سیم گپ

ز یر پا کر د ی چــر ا قــــــر آ ن ر ا           د و ر کر د ی ا ز سر ت ایما ن ر

حیف با شد آ ن همه کسب عـلــــو م          بر ا یما نت ر خنه کر د ه حز ب شوم

حــــا ل اینجـــا سر نگو نت میکنیم            سنگ ها ر ا سر خ بخو نت میکنیم

بر کشید ا ز جیب خو د ما شین تیز             مشل د لا ک ا و ستا د ه بــــا ستیز

نیـم ا بر و و بر و تش  شد  تر ا ش     مو لو ی چو ن مل پر خو ن لا ش لا ش

ر نگ ا فضل گشت سفید همچو شفق          نیمهً سر ، ر یش ا و کـــر د ند نسق

نیمه ً ر یشش سفید و نیم سیــــــا ه        بـــــا مـد فــر ا نسه کر د نـد خو شنـما

بعد ا ز آ ن گفتند بر و قر ا ر قر ا ر           عر ض خو د ر ا کن تو با علا قه د ا ر

بعد ا ز آ ن ر و پیش و ا لی هر ا ت           عر ض کن تا حل نمــا یند مشکلا ت

یــا  به کا بل ر و نز د کـــــــا ر مل            تا د هد د ستو ر بیک ضر ب ا لعجل

د ست تو د ر چها ر طر ف آ ز ا د شد           حـز بی ها ی تو همه بــر با د شد

آ  ن  مجا هد هــا ر و ا ن گشتند  بر ا ه

ملا ا فضل  ر ا چنا ن  کر د  ند تبـا ه

 

بخش چها ر م

 

مـــلا ا فضل گفت لینین ر هبـــــر م             ا ین چــه کا ر ی بو د آ مد بر ســر م

من کمر بند  م ر و  م  شهر هـــــــر ا ت     عر ض حا لم ر ا به آ ن لا ت و منا ت

لا  ت من بـــــــا من  نمیگو  ید  سخن         من چه سا ز م ا ند ر ین د یر کهـــــن

مــن ا گــــر د ا نسـتی ا ین کــا ر ر ا          کی  بلـنـد کر د ی ا ین ا شـعـــا ر ر ا

فکـر ها بسیا رکر د د ر پیش خو د          بعد ا ز آ ن تف کر د ا و با ر یش خو د

سر و ر یشش ر ا ببست ا و ا و آ نز ما ن

بعـد ا ز آ ن با سـو ی خا نه شـد ر و ا ن

 

شاعر غلا م سخی جلگه مز ا ر ی

ختم

 

7

مها صر ه ً و لسو ا لی شهر ک تو سط

تنظیم ها ی جها د ی و سقو ط  آ ن

شب ا و ل جنگ

 

شو ر و شر بو د هر کجا ا ی د و ستا ن              مـــــن  نو یسم  قصه ها و د ا ستا ن

جا هلا ن هـــر جا که د ر قد ر ت شـد ند             هــــم  بلا ی جا ن بر حکو مت شد ند

د و ر شهر ک جمع گشتند بیشــــــــما ر             ضـــد  د و لت میکشید ند چها ر یــا ر

بگفــــــــــتا خا ن محمد که ا ی  و لسو ا ل          تـــو هستی نو کر لینین د جــــــــــا ل

ا گر مر د ی بیر و ن شو تو ا ز ین غـــا ر         بیک گله کنـــم جـــا ن تو مـــــــر د ا ر

شنیـــد ند ا ین سخن ر ا آ ن لعـــــیـــنا ن            ز شب تا صبح کر د ند تیــر بــا ر ا ن

کمیتــــــهً پا ی منا ر ا ز سوی شمـــــــا ل          هو ا شنا سی ر ا کـــــــر د ند ا شغــا ل

کمیتهً خو ا جه هــــــم ا ز قسمت شـــر ق            ر سید ند به گد ا م چو ن شعلهً بــر ق

ز سمت جنو ب و هـــم ا ز ر ا ه د و ر              ر سید یک کمــــیته هـــم ا ز بند بــو ر

د ر شب ا و ل آ قا ســــید نظــــــــیر                 بر و جو د شا ن ا صا بت کــــر د تیـــر

ا ز کمیتهً پا یمنـــــا ر م یک نفــــــــــر               تیر خو ر د ه  نا گها ن ا ز پشت ســـر

ا ز کمیتهً خا ن محمد یک جــــــــو ا ن               بر شها د ت میر سد د ر آ نز مـــــــا ن

هو ا سر د بو د و ا یا می ز مستـــــــا ن             به سنگر ها پیچید ی بر ف و بــا ر ا ن

چها ر د ه سا عت آ ن شب ها ی تا ر یک             کسی کس ر ا ند ید ا زد و رونز د یک

تمـــــا م جــــر گه هــا کـــــــر د ند همت

ز د ند حلقه چها ر ا طر ا ف حکو مت

 

 

شب دوم جنگ

 

ترک ولسوال شهرک

 

 

شب د و م ا ز قضــــا ی کـــــر د گــــا ر               فضل ا لحق با تا بعین کر د ند فــر ا ر

گذ ا شتند جا بجا مر کز شهـــــــــــر ک                گــــر یز ا ن و پر یشا ن سو ی تو لک

ا ز غز ا ر ا خا ن محمد پیـــر ه  د ا ر                 پیر ه میکــر د ا و به د شت و کو هسا ر

نا گهــــا نی د ید فو ج  بیکـــــــــر ا ن                 گفت ا یستا د ه شو ید ا ی مـــر د مــا ن

خا ن محمد نا م من هست آ شکـــــا ر                  بر سر ی ا ین کو ه هستم پیـــــر ه د ا ر

می گـــر یز ید خلقیــا ن با ا ین ر قـــــم                 کی گـــــذ  ا ر م من شما ر ا یک قـــد م

شنید ند جملــــــــه حز بی ها ی بید ین                   به جا نش هملـــــه کر د ند ا ز سر کین

تما م حـز بیا ن شـو م بـد کـــــــــــا ر                    به ر و یش فیــــر کر د ند با ما شیند ا ر

به ضر ب گله ها آ ن مر د چا لا ک                      سپر د ه جا ن خو د بر خـــــــا لق پا ک

د ر یغا و ا د ر یغــــــــــــا خا نمحمد                     نبر د ی هیچ آ ر مـــــا ن با قیـــــــا مت

د ر یغـــــــا آ ن جو ا ن با ر هی د ین                   بــه ر ا ه حـق سپـر د ه جــــا ن شیر ین

د ر یغــــــا آ ن جو ا ن با سعـــــا د ت                   کـــه ا و نو شید جا م ا ز شهـــــــــا د ت

کمـــر بستی مثا ل ر ستــــــم ســــــا م                   سپر د ی سر بــــه ر ا هی د ین ا ســـلا م

کمر بستی به ر ا ه  د ین و ا یمــــــا ن                 و لســــــو ا لی ز د ست تو پــــر یشـــا ن

به شب ها میز د ی هــــر جا شبیخو ن                   ز د ستت حز بی ها بو د ند جگـــر خو ن

ز تو لک تا به شهر ک جمله غو ر ا ت                 ز جا و ند  تا به قا  د س شهر هــــــر ا ت

بمـــــــا ند نا م خا ن ما بــــــه د و ر ا ن                که بو د ا و قهـــــــــر ما ن ر و ز مید ا ن

ا لهی تو بیا مز آ ن جو ا ن ر ا

نصیبش کن بهشت جا و د ا ن ر ا

 

 

خبر کشته شد ن خا نمحمد قو ما ند ا ن جنگی شهر ک

 

کمیتهً خا نمحمد شد خبــــــــــر د ا ر                   جلو گیــــــــــر ی نمو د ند فو ج کفا ر

گـر فتـن خلقیــا ن ر ا ز یـــــــر آ تش                     ا جــــــل ا نـــــد ر پی شــــا ن د ر کشــا کش

ا ز ین قصه شد ند جملگی آ گـــــــا ه                            ســـــو  ا ر ه هـــــم پیــــا د ه شیخ  و مــلا

کمــر ر ا بسته کــر د ا و ل قو ما ند ا ن                        بـــه غضب ا سپ خو د  ر ا د ا د جــــو لا ن

یکنیم سا عت آ ن بو د ی به ر فتـــا ر                           به خلقیــــــا ن ر سید آ ن مـــــر د د یند ا ر

بد ید ا و خلقیا ن ر ا د ر بر ا بـــــــــر                           به چا لا کی گــــــر فت آ ن لحظـــه سنگــــر

به ا مر آ ن خد ا ی هی  سبحــــــا ن                             گــر فت میـــــــل تفنگ ر ا آ ن قو ما ند ا ن

صد و پنجــــا ه مر می  بر د د ر کــا ر                          تنی  چند ی ز جمع شــــــا ن نگــــو نســا ر

ز د نبــا لش ر سیـــد  ند  لشکـــر ا و                           جو ا نــــــا ن د لیــــــــــــر همسنگــــــر ا و

نمو د ند خلقیـــا ن ر ا تیــر بــا ر ا ن                            نما ند ند بر د ل خو یش هیچ ا ر مــــــــا ن

بما معلو م نشد هم آ خــــــــر کــــــا ر                           کجــــــا ر فتند خلقی ها ی مکــــــــــــــــا ر

ا ز آ نجا جبهه ها پس با  ز گــر د ید

به مر کز شا د ی ها آ غا ز گــر د ید

 

 

8

 

تسخیر ولسوالی شهرک

وو یر ا ن کــــــــر د ن آ ن

 

و لسو ا لی شهر ک شد مسخـــــــــــــر                          نه خلقی ما ند نه حز بی ما ند نه کا فر

نه چو کی ما ند د ر آ نجا و نه د ر با ر                         نه کو چه ما ند د ر آ نجا و نه بــا زا ر

نما ند آ نجا و لسو ا ل و قو ما ند ا ن                           نه محبس ما ند د ر آ نجا و نه ز ند ا ن

نه پیر ه د ا ر د ر آ نجا و نه عسکـــر                          نه میر ز ا ما ند د ر آ نجا و نه د فتــــر

نه قا ضی ما ند د ر آ نجا نه شر یعــت                          نـــــه محکمه د ر آ نجا نه طـــــر یقت

نمـــا ند آ نجا معلم هــــــا ی مکتـــــب                         نه ا صل ما ند هم د ر آ نجا و نه منصب

نما  ند آ نجا شفا خا نه و د ا کتـــــــــر                        نه بیمــــــا ر مـــا ند د ر آ نجا و نه بستر

نه د کا ن ما ند د ر آ نجا و نه با ز ا ر                        نه نا نو ا ما ند نه هو تل نه سمــــا و ا ر

نه شیطا نی  د رآ نجا و نه و سوا س                         ا ز ین با بت نما ند ه  تر س و ا حسـا س

هز ا ر ا ن آ فر ین بر نو جو ا نا ن                             کمر بستند بر ا ه د ین و ا یمــــــــــــا ن

هز ا ر ا ن د ر و د و هز ا ر ا ن سلا م                        به ر و ح محمـــــــــــــد علیـــــه ا سلا م

غـلا م سخی د عا کن ا ز د ل و جا  ن

خد ا و ند جم کند فــر ش قو مند ا ن

 

 

9

نظـم

 

جر گـــــهً ا سلا می جلگه مــــز ا ر                        ضد  خلقی ضد  پر چــــم آ شکـــا  ر

ضد ببر ک ضد کفر و ضد ر و س                         ضد حز بی ها ی  ر د ر و چا  پلو س

ضد مکتب و معلــــم ها ی شــــــو م                       ضد یت  د ا ر یم  با علـــم  نجــــــو م

ضد حز ب و ضد کذ ب و ضد لا ف                        ضد  کفا ر یــــم  د  ر ر و ز مصا  ف

ضد طیـــا ر ه  بر و ی آ سمــــا ن                        ضد تا نک وضد  تو پ و هم ها وا ن

ضد قر یه ها ی خلقی چها ر طر ف                        مــــر د م  قطـــا  طر  یق  نا خلـــف

شکر ا لله که مسلما نیـــم ما                                 جا  ن  فد ا با  د  ین  و ا یما نیم مــا

مشت خا ک هستیم بند ه با خد ا                           ا  مت  هستیم  بــا  محمد مصطفــــی

جا ن ما با د ا فد ا ی چها ر یا ر                            د و ست مید ا ر یم ا صحــا ب کبا ر

شیر مر د ا نیم ر و ز کا ر ز ا ر                               مسکن و ماً و ا ی ما جلگه مز ا ر

د ر میــا ن ملت ا فغــا ن ز مین                                ما کمر بستیــم ا نـــد ر ر ا ه د ین

صد هزا ر ا ن سا ل ا گر با شد قضا                         ما همـــــه جنگیـــــم د ر ر ا ه خد ا

آ ن و لسو ا لی شهر ک شد کجــــا                          فضل ا لحق حا کم تو لک شد کجــــا

مر کز شهر ک نمو د یم خا کسا ر                           پا یگــا ه خلـقـیا ن شــد تا ر و ما ر

قر یهً پیر و ژ ه را کر د یم خرا ب                          قلب خلقیــا ن ز د ست مـــا کبــــا ب

آ تش ا فگند یم ا ند ر تا نک ا و                            د ست ا ند ا ختیــــم ا ند ر با نک ا و

ما کمر بستیم ا ند ر ر و ز جنگ                            جـــا د هً جــلا د ر ا کـــــــر د یم تنگ

یک شبا نه ر و زکر د یم کا ر زا ر                         ر و ز ر و شن شد بر ا یش شا م تا ر

شد خر ا ب هم خا نهً ر شو ت خو را ن                   شکــــم خو د ر ا نمو د ند کـــا هد ا ن

ا ر با ب و ملا و قا ضی یک بیک                         هر کد ا م ر شو ت گر فت پنجا ه لک

جنگ ما بلآ خـــــر ه آ ر ا م شــــد

هــــد ف پختـــهً ما یا ن خــا م شـــد

 

 

12.11.2010

تر تیب وتنظیم کنندهً اشعار: عبدالغفور (غوری)

 

معرفی غلام سخی شاعـر جلگه مزاری