لوگوی وبسایت جام غور سلطان قطب الدین ایبک غوری منار تاریخی جام که در قریه جام ولایت غور موقعیت دارد یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان غیاث الدین غوری مسجد جامع هرات یکی دیگر از شاهکار های غوریان سلطان شهاب الدین غوری یکی دیگر از شهنشاهان غوری منار قطب دهلی یکی دیگر از شاهکار های دوره غوریان سلطان راضیه غوری یکی از شهنشاهان دروه غوریان که در هندوستان حکمروای میکرد

ولایت غور - همه معلومات راجع به ولایت غور را در اینجا بخوانید

اخبار روز از ولایت غور در وبسایت جام غور

آرشیف مطالب وبسایت جام غور

کتابخانه مجازی وبسایت جام غور

انجمن و یا پورتال وبسایت جام غور

بخش سرگرمی وبسایت جام غور

جام غور

بخش پشتو وبسایت جام غور

بخش انگلیسی وبسایت جام غور

عبدالغفور غوری

عبدالغفور غوری

 

 

معرفی گوشه یی از ولایت غور

 

 

جلگه مز ا ر:

جلگه مز ا ر یکی ا ز منا طق کو هستا نی و سر سبز مر بو ط و لسو ا لی شهر ک  و لا یت غو ر میبا شد که به طر ف شما ل قر یهً کمنج مو قعیت د ا شته که قر یهً کمنج نیز مر بو ط و لسو ا لی شهر ک و لا یت غو ر ا ست ا ین محل ر ا ا کثر یت مر د م آ نجا بنا م نا و هً جلگه مز ا ر یا د میکنند و با شند ه گا ن آ نر ا  جلگه مز ا ر ی میگو یند.

جلگه مز ا ر نا و هً جلگه مز ا ر   د ر مجمو ع ا ز قر یه ها ی ذ یل تشکیل شد ه ا ست: که ا ز شر ق بطر ف غر ب به تر تیب ذ یل و ا قع شد ه ا ست:

1-   قر یهً پسی لکهً خا ر جو 2-  قر یهً شو ر ک 3-  قر یهً سیا ه سنگ 4- قر یهً قتل جا 5- قر یهً جر ی آ سک 6- قر یهً جلو گیر ک 7- قر یهً جر ی نو ر یا نه 8- قر یهً سر ی تنگی 9- قر یهً سیا ه د ر ه 10- قر یهً سیچ 11  قر یهً بر ه ز و 12- قر یهً جر ی بر ز و 13- قر یهً پا ی تنگی 14- قر یهً د هن چو و ک 15- قر یهً خمی سنگ کا ر د 16- قر یهً پا لیز ک 17-قر یهً کلک بجه 18- قر یهً تنگی د و ا ل سنگ 19- قر یهً پسی لکهً ا و ر یسی 20-قر یهً د هن ا و ریسی نفو س جلگهً مز ا ر: گر چه ا حصا ئیهً د قیق ا ین منطقه تا هنو ز مثل د یگر نقا ط ا فغا نستا ن با کما ل تآً سف معلو م نیست به حسا ب تخمین د رحد ود 10000 د ه هز ا ر نفو س د ر همین منطقه بو د و با ش و ز ند گی د ا ر ند.

 

کو ه خر س غا ل بطر ف شر ق جلگه مز ا ر تقر یبآ شر و ع جلگهً مز ا ر ا ست

کو ه خر س غا ل بطر ف شر ق جلگه مز ا ر تقر یبآ شر و ع جلگهً مز ا ر ا ست

 

 ر و بر و کوه تکه تو ا ست که قر یه ها ی کمنج، و جا م ر ا ا ز جلگهً مز ا ر جد ا میکند

 ر و بر و کوه تکه تو ا ست که قر یه ها ی کمنج، و جا م ر ا ا ز جلگهً مز ا ر جد ا میکند

 

  قر یه ها ی  پسی لکهً خا ر جو، شو ر ک، سیا ه سنگ، جر ی آ سک ، قتل جا ، نو ر یا نه ، جلو گیر ک و سر ی تنگی مر بو ط جلگه مز ا ر د ر ا ر تفا عا ت بلند قرا ر د ا ر د ، ا ین قسمت ا ز جلگه مز ا ر   ز یا د تر ا و قا ت سا ل سر د و بر ف گیر میبا شد که  تنها  بر ا ی کشت للمی و آ بی و ما لد ا ر ی مسا عد ا ست.  با غد ا ر ی و میو ه جا ت د ر تما م قر یه ها ی د یگر که د ر ا تفا عا ت پا یا ن تر قر ا ر د ا ر ند مسا عد بو د ه که تما م ا نو ا ع میو ه جا ت د ر آ نجا بخو بی نشو و نمو میکند و نتا یج حا صلا ت با غها ی میو ه د ر ا ین منا طق بسیا ر  خو ب ا ست که ز یا د تر مصا ر ف ز ند گی مر د م ا ز طر یق فر و ش حا صلا ت همین با غها ی میو هً  شا ن بد ست می آ ید که هم به شکل تا ز ه و هم به شکل خشک حا صلا ت خو یش ر ا د ر با ز ا ر ها و شهر ها ی همجو ا ر  بفر و ش می ر سا نند. ا ین مطقهً سر سبز بر علا و هً با غها ی میو ه ، میو ه جا ت کو هی و طبیعی فر ا و ا ن د ا ر د که ا ینک چند فو تو ا ز ا ین میو ه جا ت طبیعی و کو هی ر ا که د ر ا ختیا ر د ا ر م تقد یم  شما بینند ه  گا ن عز یز میکنم.

 

 

 

د ر خت ها ی چکه 

د ر خت ها ی چکه

 

د ر خت ز لـر گ

د ر خت ز لـر گ

 

د ر خت چکه 

د ر خت چکه

 

  د ر خت غـرغا ت

 د ر خت غـرغا ت

 

ا ین نا م یک نا م محلی ا ست که مر د م محل ا ین میو ه ر ا به همین نا م مینا مند

 

 

 د ر خت ا مر و چه

د ر خت ا مر و چه

 

د ر خت ا مر و چه که ز یا د تر د ر کو ه ها ی تگو نه ، بند کو ش و سر ی ملمنج می ر و ید ا ین میو ه بشکل سیب ا ست و لی یک ا ند ا ز ه کو چکتر ا ز سیب ا ست  که د ر کو ه ها ی خشک و بی آ ب می ر و ید میو ه آ ن فقط د ر تیر ه ما ه  یعنی د ر بر ج ها ی میز ا ن و عقر ب پخته میشو د.

 

  د ر خت ز لر گ د ر تما می د ر ه ها و قر یه ها ی جلگهً مز ا ر پید ا میشو د

 د ر خت ز لر گ د ر تما می د ر ه ها و قر یه ها ی جلگهً مز ا ر پید ا میشو د

ا ز ر یشهً ا ین د خت ا بر ا ن   جو ر میکنند که بر ا ی تد ا و ی  تکا لیف ضر به خو ر د گی  ا ز آ ن ا ستفا د ه میکنند.

 

  د ر بند خنجر قست آ خر جر ی د و ا لک د ر  جلگهً مز ا ر

 د ر بند خنجر قست آ خر  جر ی د و ا لک د ر  جلگهً مز ا ر

 

  د ر بند خنجر قست آ خر جر ی د و ا لک د ر  جلگهً مز ا ر

ا ین جا د ر بند خنجر ا ست که د را یا م آ بخیز ی و بها ر سا ل ا ز سو ر ا خها ی همین کو ه یک د ر یا آ ب با شد ت فو ا ر ه میکشد که منظر هً بسیا ر ز یبا د ا ر د و لی فعلا که می بینید آ ب آ ن خشک ا ست فقط ا ز پا یا ن کو ه یک چشمه میبر ا ید که ز مین ها ی ز ر ا عتی ر ا آ ب مید هد.

 

  

کو ه ر و بر و بطر ف جنو ب جلگه مز ا ر مو قعیت د ا ر د که  کمنج و جلگه مز ا ر ر ا ا ز هم جد ا میساز د ا ین کو ه بنا م  حلقه کمر و یکه بید نا مید ه میشود و بطر ف جنو ب قر یهً سیا ه سنگ که قسمت ا زجلگه مز ا ر ا ست قر ا ر د ا ر د .

نا و ه : به ا صطلا ح مر د م عبا ر ت ا ز د ر ه و جا ی که د ر بین د و کو ه به شکل طو لا نی قر ا ر د ا شته با شد و د ر ضمن د ر یا و آ ب ر و ا ن ا ز بین آ ن بگذ ر د گفته میشو د که یقینآ  منظو ر شا ن ا ز شکل نا و د ا ن ا ست که  قسمت ها ی آ خر جلگه مز ا ر  یعنی که بعد ا ز قر یهً سر ی تنگی  تا به د رهً تخت که مر بو ط هر ا ت ا ست همه شکل یک نا و د ا ن ر ا بخو د گر فته که د ر یا ی خر و شا ن جلگهً مز ا ر ا ز بین آ ن میگذ ر د  شا ید هم ر و ی همین ملحو ظ با شد که مر د م، جلگهً مز ا ر ر ا  بنا م نا و هً جلگه مز ا ر یا د میکنند.

د لیل د یگر ی نا مید ن جلگهً مز ا ر  شا ید هم ا ین با شد که : د و نا م جلگه : که ز مین همو ا ر و د شت و سیع معنی مید هد و همچنا ن کلمهً مز ا ر : که ز یا ر ت و مقبر ه  معنی مید هد پهلو ی هم قر ا ر گر فته ا ست. که جلگهً مز ا ر هم به همین شکل و ا قع شد ه ا ست د ر فو تو ها ی بعد ی شما خو د  قر یهً جلگه مز ا ر ر ا مشا هد ه کر د ه میتو ا نید که د ر  کنا ر مز ا ر و یا ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن د شت همو ا ر و مسطح قر ا ر گر فته است یقینآ که ا ین نا م بر ا یش میطا بقت د ا ر د .

 

 نمو نهً ا ز کشت گند م آ بی د ر سر پشتهً قر یهً سیچ جلگهً مز ا ر

نمو نهً ا ز کشت گند م آ بی د ر سر پشتهً قر یهً سیچ جلگهً مز ا ر

  

قر یهً سیا ه سنگ 

قر یهً سیا ه سنگ

جلگه مز ا ر که  د ر 250 کیلو متر ی شما ل شر ق و لا یت هر ا ت و د ر 240  کیلو متر ی شما ل غر ب و لا یت غو ر قر ا ر د ا ر د، که و لا یت غو ر را با و لا یت ها ی هر ا ت و با د غیس و صل میسا ز د .  جلگه مز ا ر ا ز طر ف جنو ب به قر یهً کمنج   ا ز طر ف جنو ب شر ق به منا ر تا ر یخی جا م و قر یه ها ی شمر غک و بید ا ن و ا ز طر ف شر ق به قر یهً الله یا ر   مر بو ط  و لسو ا لی شهر ک و لا یت غو ر و ا ز طر ف شما ل به قر یهً مر غز ا ر مر بو ط و لسو ا لی جو ند و لا یت با د غیس و ا ز طر ف غر ب به قر یهً د ره گک مر بو ط و لسو ا لی چشت و لا یت هر ا ت متصل می با شد. جلگهً مز ا ر ا ز طر ف شما ل غر ب  و لا یت غو ر ر ا با قر یهً د ر ه گک که مر بو ط و لسو ا لی چشت ا ست به و لا یت هر ا ت،  ا ز سمت شما ل و لا یت غو ر ر ا با قر یهً مر غز ا ر که مر بو ط و لسو ا لی جو ند ا ست به و لا یت با د غیس متصل میسا ز د. ا ین منطقه که به فا صلهً 30 ا لی 35 کیلو متری شما ل غر ب منا ر تا ر یخی جا م قرا ر د ا ر د که ا ز  شر ق بطر ف غر ب به ا متد ا د د ر یا ی هر یر و د  ا فتید ه ا ست . جلگه مز ا ر تو سط یک شا خهً ا ز سفید کو ه  ا ز  قر یه ها ی جا م ، کمنج ، ملمنج و حصا ر ک مر بو ط و لسو ا لی شهر ک جد ا میگر د د  که ا ین بند  و یا کو ه بنا م ها ی : بند  کو ش ، کو ه با یند ر ک ، سینهً مر غا ن    و جلتنگ نا مید ه میشو د که ا ز بند شکمید ا ن محل ا تصا ل قر یهً ا لله یا ر و جلگه مز ا رشر و ع شد ه و تا قر یهً د ر ه ً تخت ا د ا مه د ا ر د .   د ر یا ی جلگهً مز ا ر که یکی ا ز معا و نین عمد هً د ر یا ی هر یر و د ا ست ا ز بند شگمید ا ن و هفتا د چشمه که محل ا تصا ل قر یه ها ی ا لله یا ر، بید ا ن، شمر غک و جلگه مز ا ر ا ست سر چشمه گر فته که بعد آ  ا ز  د ر ه ها ی آ سک ، پلنگا ن و یکه بید   که د ر د و طر ف شما ل و جنو ب جلگه مز ا ر مو قعیت د ا ر ند نیز د ر یا چه ها ی  به آ ن یکجا میشو ند که بعد ا ز پیما یش 50 ا لی 60 کیلو متر ا ز شر ق به طر ف غر ب د ر آ خر قر یهً د ر هً تخت به د ر یا ی هر یر و د ملحق گر

 د ید ه  که بعد آ هر د و د ر یا به بند سلما ی هر ا ت میر یز ند.

جلگه مز ا ر  ا ز نظر تا ر یخی : ا گر بگو یم که ا ین محل  ا ز نظر تا ر یخی بسیا ر  با ا همیت و قا بل د ید ا ست ، د و ر ا ز و ا قعیت نخو ا هد بو د. ز یر ا د ر ا ین محل با ستا نی  میتو ا ن هم ا کنو ن آ ثا ر و علا یم  تا ر یخی ر ا بطو ر ز ند ه و د ست نا خو ر د ه مشا هد ه کر د.   ا ین آ ثا ر با ا همیت و بنا ها ی قد یمی  تا ر یخی  که  د ر آ خر ین لحظا ت ا ز مو جو د یت خو یش قر ا ر د ا ر ند  شا ید هم بز و د ی ا ز بین بر و ند .  تا هنو ز هیچکس به سر ا غ آ نها نر فته و آ نها ر ا ا ز نز د یک مشا هد ه نکر د ه ا ست . ا ین قلعه ها و آ ثا ر با ا ر ز ش تا ر یخی د ر هیچ جا ی ا ز آ نها نا م بر د ه نشد ه و هم د ر ج  آ ر شیف آ ثا ر هنر ی و بنا ها ی قد یمی و تا ر یخی و طن عز یز ما  نگر د ید  ه ا ست . ا ین محلا ت  تا ر یخی  بنا بر مو قعیت و شر ا یط  خا ص جغر ا فیا یی  ا ز یکسو ، و عد م تو جه  د و لت و مقا ما ت محلی ا ز سو ی د یگر  تا هنو ز به شکل کشف نا شد ه و د ست نا خو ر د ه با قی ما ند ه ا ند که بطو ر نمو نه چند تا ی ا ز ا ین ها ر ا که  د ر بر ج ا گست سا ل 2008 فلمبر د ا ر ی  و عکا سی کر د م  بر ا ی د و ستا ن و علا قمند ا ن ا ین سا یت و همچنا بر ا ی تا ر یخ نو یسا ن و پژ و هشگر ا ن آ ثا ر تا ر یخی و فر هنگیا ن عز یز کشو ر که د ر قسمت ا ین محلا ت و آ تا ر تا ر یخی   تا هنو ز معلو ما ت ا ند کی هم د ر د ست ند ا ر ند و ا ین قسمت ا ز تا ر یخ و طن ما بر ا ی شا ن پو شید ه و نا معلو م ا ست کمکی کر د ه با شم . د ر آ یند ه ا گر د ر ا ر تبا ط با ا ین  محلا ت و آ د ر س ا ین جا ها و بنا ها ی تا ر یخی ا گر کسی سو ا لی د ا شته با شد بند ه غر ض معلو ما ت بیشتر و پا سخ به سوا لا ت شا ن حا ضر ا ست .

 

کشک قد یمی د ر هً آ سک (1)

کشک قد یمی د ر هً آ سک (1)

 

جلگه  مز ا ر  کشک ها ،  قلعه ها ، و آ ثا ر تا ر یخی ز یا د ی  د ا شته که ز یا د ی ا ز آ نها به مر و ر ز ما ن د ر اثر با ر ا ن ها و کا و شها ی خو د سر ا نه ً مر د م ا ز بین ر فته ا ند و همچنا ن بسیا ر ی ا ز آ ثا ر با ا ر ز ش تا ر یخی  که تو سط  کا و شها ی خو د سر ا نهً مر د م محل یا فت گر د یه ا ند همه  بشکل مخفیا نه  و به قیمت نا چیز بر ا ی قا چا قبر ا ن و د لا لا ن  خر ید و فر و ش آ ثا ر تا ر یخی  و هنر ی  بفر و ش ر سید ه ا ند . که بسیا ر ی ا ز ا ین آ ثا ر با ا همیت و با ا ر ز ش ا ز همین محل به ا ین قسم نا بو د شد ه ا ست که بطو ر مثا ل میتو ا ن ا ز  گم شد ن د یگ هفت جو ش ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن جلگه مز ا ر  و سنگ نیت نا م بر د که بطو ر نا گها نی ا ز  همین محل  مفقو د و لا د ر ک شد ه ا ند .

د ر ا ینجا  ا ز چند بر ج و قلا ی تا ر یخی که هم ا کنو ن د ر جلگه مز ا ر و جو د د ا ر د و یا هم ا ز بین ر فته ا ند ذ یلآ نا م می بر م  :

 1- قلعهً چو بی د ر هً آ سک  که د ر د ا خل د ر هً ا سک د ر پیش ر و ی د و مغا ر هً بز ر گ سنگی د ر ا تفا ع 500 ا لی 800  متر ا ز سطح د ر یا بطر ف با لا  د ر ه بین کو ه مو قعیت د ا شته سا خته شد ه بو د  که فعلآ کا ملآ تخر یب و ا ز بین ر فته ا ست که ا ین   د و مغا ر ه  گنجا یش صد ها نفر ر ا د ا ر د میتتو ا ن ا ز پا یا ن د ر ه هر د و غا ر ر ا بخو بی مشا هد ه کر د . ا ین د و مغا ر ه  با ید ا ز نز د یک د ید ه شو د ز یر ا تا هنو ز کسی نتو ا نسته تا به آ خر غا ر ها بر و د . ا ز قو ل مر د م محل  که میگو یند مغا ر ه ها ا ز یکنو ع خا ک نر م که ا ز جا ها ی د یگر آ و ر د ه شد ه  پر میبا شد .   

2- کشک ( بر ج )قد یمی د ر هً ا سک که شما د ر فو تو ی (1) ا نر ا مشا هد ه میکنید.

3 بنا ی ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن جلگه مز ا ر د ر شر و ع د ر ه ً  آ سک

4- پشتهً قلعن ( پشتهً قلا ) که ر و بر و ی ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن جلگه مز ا ر  قر ا ر د ا ر د که د ر سا بق یک قلا ی بز ر گ بو د ه و لی حا لا فقط به یک تپهً خا کی مبد ل شد ه ا ست . ا ین قلا ( پشتهً قلعن) د ر جلگه مز ا ر به حد ی بز ر گ و کلا ن بو د ه که د ر د ا خل آ ن  مر د م ا سپ د و ا نی  میکر د ند . نا گفته نما ند که  ا ین قلا مو ا ز ی با قلا (  پشتهً قلعن) قر یهً کمنج   قر ا ر د ا ر د که یک ر اه مستقیم  ا ز همین قلعه به قلعهً  پشتهً کمنج میر و د .

 5- ر با ط ها  و قبر ستا ن د سته جمی  جلگه مز ا ر که د ر د هن د ر هً ا سک  ا ز شر ق به سمت غر ب  د ر 500  متر ی قر یهً  قتل جا مو قعیت د ا ر د .

6 کشک( بر ج) سر ی تنگی  جلگه مز ا ر که  فعلآ تخر یب شد ه ا ست .

7- کشک( بر ج) سیا ه د ر ه که  فعلآ ا ین کشک هم تخر یب شد ه ا ست.

8- کشک( بر ج) قر یهً سیچ  فعلآ یک قسمت ا ز آ ن با قی ما ند ه ا ست .

9- کشک(بر ج) د ر هً کشکک که بطر ف شما ل قر یهً سیچ د ر د ه کیلو متر ی قر یهً سیچ قر ا ر د ا ر د .

10-  کشک ها( بر ج ها ی )  قر یهً بر ز و که فعلآ همه تخر یب گر د ید ه ا ند.

ا ینک چند نمو نهً ا ز  بر ج ها و آ ثا ر تا ر یخی منطقهً جلگهً مز ا ر:

 

کشک د ر هً ا سک(1) 

کشک د ر هً ا سک(1)

 

این محل بنا م کشکک یا د میشو د(2)

این محل بنا م  کشکک یا د میشو د(2)

 

 کشکک(2)

کشکک(2)

 

کشکک(2) 

(3)

ا ین سنگ که د ر ر و ی آ ن یا د گا ر کند ه شد ه  د ر 10 کیلو متر ی شما ل قر یهً سیچ و  د ر سه صد متر ی شما ل شر ق  بر ج کشکک د ر سر ی یک چشمه ً آ ب پید ا شد ه ا ست .  که بر ا ی ا و لین با ر ا ینجا نب عبد ا لغفو ر( غو ر ی ) بتا ر یخ 11 ا گست سا ل 2008  که غر ض عکا سی و فلمبر د ا ر ی ا ز ا ین بر ج و محل تا ر یخی به د ر هً   کشکک ر فته بو د م  یک طفل 11سا له بنا م سید ا عظم جا ن فر ز ند مو لو ی کما ل ا لد ین ا ز قر یه سیچ ر ا د ر نز د یکی همین بر ج تا ر یخی د ید م و ی  د ر مو ر د ا ین سنگ بر ا یم حکا یت کر د  و من هم که  د ر نز د یکی محل ا ین سنگ قر ا ر د ا شتم    به سر چشمهً ر فتم که ا ین سنگ د ر لب همین چشمه  صد ها سا ل سر چپه ما ند ه بو د ه و کسی ا و ر ا ا ز جا یش شو ر ند ا بو د ه  ا ست.  بعد آ  ا ز ا ین سنگ نو شته ا ین عکس ر ا گر فتم و هم ا ز ا ین سنگ و بر ج تا ر یخی  فلمبر د ا ر ی هم کر د م که ا نشا ا لله د ر آ یند ه نز د یک فلم آ ن ر ا ا ز طر یق  سا یت جا م غو ر تما شا خو ا هیم کر د.  د ر ر و ی ا ین سنگ به خط  د ر ی  نو شته ا ست  ( یا د گا ر عبد ا لر حمن می با شد  سا ل 473 ) و همچنا ن د ر با لا ی سری آ ن سر چپه  نا م ( ا لله ) نو شته ا ست

بعد ا ز عکا سی و فلمبر د ا ر ی ا ز مو جو د یت همین سنگ به د و ستا نم د ر هر ا ت قصه کر د م که بعد ا ز من  تو سط محتر م ا سر ا یل خا ن ( ر حیمی) ا ز مو جو د یت ا ین سنگ نو شته به مد یر یت ا طلا عا ت و فر هنگ و لا یت غو ر ا طلا ع د ا د ه شد ه که مد یر یت ا طلا عا ت و فر هنگ و لا یت غو ر  ا ین سنگ ر ا به مر کز و لا یت غو ر ا نتقا ل د ا د ه ا ند.  

 

 

 

 

 آ خر ین ر و ز ها ی ز ند گی ا ین بر ج د ر قلهً کو ه کشکک

(2)

آ خر ین ر و ز ها ی ز ند گی ا ین بر ج د ر قلهً کو ه کشکک

 

ا ین خشت هم مر بو ط به همین بر ج ا ست که د ر کشکک قر ا ر د ا ر د که ا ز بد نهً بر ج پا یا ن ا فتید ه ا ست

(4)

ا ین خشت هم مر بو ط به همین بر ج ا ست که د ر کشکک قر ا ر د ا ر د که ا ز بد نهً بر ج پا یا ن ا فتید ه ا ست

 

که د ر ر و ی همین خشت جا ی پنج پنجه معلو م میشو د.

بنا بر شر ا یط سخت جو ی و سر د ی هو ا ر فت و آ مد د ر منطقهً جلگه مز ا ر و همچنا ن  ا ین محل تا ر یخی   د ر هر سا ل به مد ت 4 ا لی 5  ما ه  قطع میبا شد. د ر ضمن ا ر تبا ط  ا ین منطقهً د و ر ا فتید ه  با و لسو ا لی مر بو طه   و مر کز و لا یت غو ر نیز نسبت ر یز ش بر ف ها ی شد ید طی همین مد ت  قطع میبا شد.  قا بل یا د آ و ر ی ا ست که تا سا ل 2004 میلا د ی هیچ نو ع سر ک مو تر ر و به  ا ین منطقه و  محل و جو د ند ا شت که سیا حا ن و مسا فر ین ا ز ین منطقه عبو ر و مر و ر کنند بد ین ملحو ظ ا ین محل تا ر یخی تا هنو ز ا ز نظر ها د و ر ما ند ه و بشکل  نا شنا خته و د ست نا خو ر د ه با قیما ند ه ا ست . لا ز م ا ست یا د آ و ر شو م  که   بر ا ی ا و لین با ر سر ک خا مه د ر سا ل 2004 بنا بر ا ر ا د هً متین مر د م همین منطقه و تو سط با ز و ها  ی تو ا نا و کا ر ی مر د ا ن با همت ا ین د یا ر ا ز بین قر یهً د ر یتخت( د ر هً تخت) ا لی قر یهً جلگه مز ا ر و ا ز جلگه مز ا ر ا لی قر یهً ا لله یا ر به طو ل بیش ا ز 100 کیلو متر ا ز بین د ر ه ها ی پیچا پیچ و سر به فلک ا ز کنا ر د ر یا  ی خر و شا ن جلگه مز ا ر به سر ک منا ر جا م و صل و ر ا ه مو تر ر و  بر و ی تر ا فیک و مر د م  ا ز طر ف شر ق ا لی مر کز و لا یت غو ر و ا ز سمت غر ب ا ز طر یق  د ر هً تخت به سر ک بند سلما و هر ا ت و صل و ر ا ه  با ز گر د ید که ا ین یک گا م بسیا ر با ا ر ز ش و حیا تی د ر ز ند گی مر د م ا ین محل بشما ر میر و د . بعد ا ز  با ز شد ن  ا ین ر ا ه  نها یت د شو ا ر و کو هستا نی  مر د م تو ا نستند به شهر ها و مر ا کز و لسو ا لی ها ی مر بو طه و مر کز و لا یت غو ر تو سط مو تر  ر فت و آ مد کنند که د ر  حقیقت ا مر ا ین یک تحو ل بز ر گ د ر ز ند گی مر د م ا ین محل بشما ر می آ ید . و ا ین سر ک نسبت به سر ک که ا ز طر یق کمنج بطر ف منا ر جا م و ا ز طر یق منا ر جا م  به  مر کز و لا یت غو ر میر و د بیش ا ز 50 کیلو متر  نز د یک تر ا ست.   ا ز ا شخا ص  ذ یل هر یک مو لو ی  کما ل ا لد ین خا ن  فر ز ند مر حو م عبد ا لعز یز ا ز قر یهً سیچ ، ملا علا و ا لد ین ا ز قر یهً بر ز و ، ملا محمد و ملا غلا م ر سو ل ا ز قر یهً سیچ، ملا کند م علی، ملا عبد ا لر حمن ، ملا صحت ، عبد ا لحی خا ن ا ز قر یهً جلگه مز ا ر  که د ر ا عما ر ا ین سر ک نها یت مشکل  جد و جهد و جا نفشا نی ها کر د ند میتو ا ن به قد ر د ا نی یا د کر د. 

 

(5) کشک( بر ج ) قر یهً سیچ

(5) کشک( بر ج ) قر یهً سیچ

 

 ا ین کو ز ه د ر بها ر سا ل 2008 ا ز نز د یکی کشک ( بر ج ) قر یهً سیچ پید ا شد ه ا ست

(6)

ا ین کو ز ه د ر بها ر سا ل 2008  ا ز نز د یکی کشک ( بر ج ) قر یهً سیچ پید ا شد ه  ا ست

که مر د م ا ز آ ن ها بخو بی  نگا هد ا ر ی نمیکنند و  د ه ها نمو نهًٌ د یگر ا ز ا ین کو ز ه ها فعلآ د ر قر یهً سیچ د ر خا نه ها ی مر د م  مو جو د ا ست .

 

 (6) ا ز سر پشتهً سیچ ا ین کو ز ه یا فت شد ه ا ست

(6) ا ز سر پشتهً سیچ ا ین کو ز ه یا فت شد ه ا ست

 

 (7) ا ین هم کشک قر یهً سیچ

(7) ا ین هم  کشک قر یهً سیچ

 

(7) ا ین هم کشک قر یهً سیچ 

(8)

به ا مید ا ینکه تا ر یخ نو یسا ن  و پژ و هشگر ا ن آ ثا ر تا ر یخ  ا ین منطقه ز یبا و ا ین محل تا ر یخی ر ا به فر ا مو شی نسپا ر ند .

 

   ا ین منطقهً سر سبز و سط قر یهً جلگه مز ا ر ا ست

ا ین منطقهً سر سبز و سط قر یهً جلگه مز ا ر ا ست

 

 

ا ین طفلک ها  ا طفا ل مکتب خو ا جه شهید ا ن جلگه مز ا ر ا ست که همین تپهً خا کی و همین جا که نشسته ا ند صنف د ر سی شا ن ا ست ز یر ا تا هنو ز د ست ا ند ر کا ر ا ن پر تلا ش و معا ر ف د و ست و لا یت غو ر ا ین ها ر ا به ر سمیت نمیشنا سند چه گیله و شکا یت ا ز و ز یر صا حب معا ر ف ، با لا و با لا تر ها؟

 ا طفا ل مکتب جلگه مز ا ر

ا طفا ل مکتب جلگه مز ا ر

 

ا طفا ل مکتب جلگه مز ا ر

 

همین نقطه ر ا که می بینید مکتب خو ا جه شهید ا ن جلگهً مز ا ر ا ست که ا طفا ل محر و م این قر یه سا لها ا ست که د ر همین نقطه و ا ین محل د ر ز یر آ سما ن آ بی و د ر ر و ی همین ز مین و همین خا ک هر ر و ز چها ر ا لی پنج سا عت با پا ها ی نیمه بر هنه و سر ها ی لو چ  بد و ن میز و چو کی و فر ش د ر ز یر آ فتا ب سو ز ا ن می نشینند و میخو ا هند تا چیز ی ر ا بیا مو ز ند و آ یند ه سا ز ا ن خو بی بر ا ی محیط و مر د م  خو یش به با ر آ یند. با تآ سف که د ر ا ین محل نه کد ا م تعمیر و یا خا نهً بنا م مکتب و جو د د ا ر د نه معلم  ا ست و نه مد یر ، نه کتا ب ا ست و نه   قلم ، نه  آ ب آ شا مید نی  و نه   تشنا ب  نه د ا کتر ا ست و نه د و اچه ر سد به گپ ها ی د یگر .......که ا ز هیچکد ا مش  خبر ی نیست . ا طفا ل  مظلو م   ا ز ا ثر گر ما و یا هم سر ما  مر یض و نا ر ا حت و نا ا مید به آ یند ه خو یش، با گذ شتا ند ن یک ر و ز بد و ن کد ا م د ست آ و ر د ی د و با ر ه به خا نه ها ی شا ن بر میگر د ند . ا ین جا نه جنگ ا ست و نه تر و ر و نه مو ا د مخد ر ه ، پس جر م و گنا ه ا ین مر د م مظلو م چیست که هیچکس به د ا د آ نها نمی ر سد و هیچکس فر یا د شا ن ر ا نمیشنو د . د و لت و مقا ما ت مر بو طهً ذ یصلا ح  بخا طر ی   به ا ین مر د م و ا ین  محیط  علا قه نمیگیر ند که ا ز  ا ین محل عا ید ی بر ا ی و ز یر صا حبا ن نیست ز یر ا که جنگ نیست تا و ز یر صا حب به بها نهً تا مین ا منیت د ر منطقه و محیط و یا بخا طر بها نهً  ا محا ی مو ا د مخد ر ه چیز ی ر ا به نا م آ نها  ا ز کشو ر ها ی خا ر جی یلجه  و به جیب ها ی خو  بیا  ند ا ز ند . سا ل 2005 ر فتم همین قسم بو د، سا ل 2006 ر فتم د و خیمه ً سفید بر ای شش صنف د ختر و پسر به به پا شد ه بو د  که ا ز ر طو بت و تعفن بد ا خل خیمه سر کشید ه نمیشد، د ر سا ل 2008 ر فتم خیمه ها هم نبو د .  د ر قسمت مکا تب جلگهً مز ا ر و کمک ها ی که صو ر ت گر فته د ر یک گذ ا ر ش کو چک  بعد آ ا شا ر ه خو ا هد شد.

 

 

ا ین سا ختما ن قد یمی ر ا که  با منا ر ه ها ی آ ن  د ر با لا  می بینید ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن  جلگهً مز ا ر ا ست که بطر ف شما ل قر یهً جلگه مز ا ر  د ر د هن د ر هً آ سک قر ا ر د ا ر د .ا ین کو ه که با لا ی سر ی این ز یا ر ت قر ا ر د ا ر د بنا م سنگ ا ر گ نا مید ه میشو د و سا ختما ن متصل  با کو ه سنگ ا ر گ عبا ر ت ا ز ز یا ر ت و چهله خا نهً مر بو ط به ز یا ر ت جلگه مز ا ر  ا ست و سا ختما ن پا یا ن تر ا ز کو ه که بطر ف شما ل ز یا ر ت قر ا ر د ا ر د عبا ر ت ا ز مسجد  مر بو ط به ز یا ر ت ا ست که د ر سا لها ی آ خر یعنی 35 الی 40 سا ل پیش سا خته شد ه که د ر قد یم ا ین مسجد و جو د ند ا شته ا ست د ر  سا لها ی قد یم د  ر 100 متر ی همین مسجد سنگ به بز ر گی به  و ز ن تقر یبا یک تن (1000) کیلو گر ا م د ر کنا ر  ر ا هی که بطر ف ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن میر و د و جو د د ا شت  ا ین سنگ طو ر معلو م میشو د مثل ا ینکه  کسی پشتش ر ا د ر مو م و یا خمیر فر و بر د ه با شد یعنی  جا ی پشت آ د م د ر ر و ی همین سنگ  معلو م میشو د که ا ین سنگ هم لشم ، بر ا ق و جلا د ا ر ا ست. مر د م محل و همچنا نا ن مر د ما ن کهن سا ل و ا فسا نه خو ا ن بخا طر گر می با ز ا ر و قصه خو ا نی شا ن شا ید ا ین قصه ر ا جو ر کر د ه با شند و یا هم شا ید ا ز ز با ن  به ز با ن و ا ز نسل به نسل ا ین قصه ها بیا د گا ر ما ند ه با شد که میگو یند: یکی ا ز سپهسا ل ا ر ا ن  ا سلا م د ر جنگ ز خم بر د ا شته و به پا ی ا ین سنگ آ مد ه پنا ه گز ین شد ه تا د شمن ا و ر ا پید ا کر د ه نتو ا ند  و سنگ آ ن حضر ت ر ا د ر آ غو ش پنها ن کر د ه ا ست و نجا ت یا فته ا ست . بنا بر ا ین ا فسا نه و عقا ید عا میا نهً مر د م ا ین سنگ ر ا د ر محر ا ب همین مسجد آ و ر د ه ا ند که فعلا هم د ر محر ا ب همین مسجد قر ا ر د ا ر د.  ا ز کنا ر همین مسجد د ر یا ی میگذ ر د که ا ین د ر یا ا ز د ر هً آ سک سر چشمه گر فته و بعد ا ز پیما یش 10 ا لی 15 کیلو متر فا صله ا ز کنا ر زیا ر ت خو ا جه شهید ا ن تیر شد ه و به د ر یا ی جلگهً مز ا ر ملحق میشو د که بعد آ ر و ی د ر هً ا سک ، بر ج ها و قلعهً چو بی و د ر یا ی  خر و شا ن  آ سک مر و ر ی خو ا هیم د ا شت .  

د ر سا لها ی قد یم و حتی تا چند سا ل پیش هم یک تعد ا د ا ز شیخ ها ، ملنگ ها و آ د م ها ی ا هل تصو ف  به ا ین محل می آ مد ند و مد ت چهل ر و ز ر ا د ر هما ن خا نهً تا ر یک که چله خا نه نا م د ا ر د و د ر جو ا ر ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن بشکل گنبد ی د ید ه میشو د سپر ی میکر د ند و به ر ا ز و نیا ز و عبا د ت می پر د ا ختند و طی چهل ر و ز با کسی ا ر تبا ط نمیگر فتند و شب ر ا هم د ر هما ن چهله خا نه سپر ی میکر د ند و همچنا ن میگو یند که ر و ز ا نه یک خو ر د نا ن ر ا با آ ب میخو ر د ند. د ر د و طر ف بغل کو ه جا ی سر سبز و د ر خت ها د ید ه میشو د که چشمه ی آ ب د ا ر د که یک چشمهً آ ن بنا م چشمهً چکه طلا نا م د ا ر د که ا ز و سط کو ه آ ب بشکل قطر ه ها میچکد و د ر ز مین د ر یک جا ی چقر که شکل کا سه سنگی ر ا د ا ر د جمع میشو د   که مر د م محل ا ز آ ب ا ین چشمه  تد ا و ی ا مر ا ض جلد ی  ا ستفا د ه میکر د ند ا طفا ل و بز  ر گا ن که د ر ر و ی جلد  شا ن د ا نه ها و یا   بخا ر پید ا میشد میر فتندا ز همین آ ب چشمهً چکه طلا به ر و ی د ا نه ها  و بخا ر ا ت جلد ی شا ن میما لید ند و جو ر میشد ند. شا ید هم ا ین آ ب که ا ز کو ه میچکد کد ا م مو ا د مفید ه و ضد مکر و ب ر ا با خو د د ا شته با شد . حا ل که ز ما نه آ خر شد ه خیر و بر کت هم  کم شد ه ر فته ر فته  د ا کتر ها و ا د و یه ها ی گو ن���� گو ن پید ا شد ه که د یگر کسی غر ض تد ا و ی به آ ن چشمه و آ ن محل نمی رو ند و هم چنا ن  کمتر نشا نهً ا ز آ ن  پیر ها ،  شیخ ها و ملنگ ها  ی قد یمی بنظر میر سد فقط یک و یا د و نفر که د یگر کا ر ی ا ز ر و ی شا ن د ر نمی آ ید بنا م ملنگ و جا ر و کش ز یا ر ت خو د ر ا جا ز د ه ا ند و گا ه گا هی د ر آ ن محل د ید ه میشو ند و  آ نها فقط و فقط ا ز ا ین طر یق قو ت لا یمو ت بر ا ی خو د و فا مل شا ن ا ز خیر ا ت و صد قهً مر د م همین محل و یا کو چی ها ی آ نجا جمع ا و ر ی میکنند.

 

 

ا ین محل و سط قر یهً جلگه مز ا ر ا ست که بنا م د هن جر ی ز یا ر ت و ر با طا ن  نا مید ه مشو د که د ر د وطر ف د هن د ر ه قبر ستا ن  و سر د ا و ه ها و یا قبر ها ی د سته جمعی و جو د  د ا ر د که ا ین سر د ا و ه ها ویا قبر ها ی د سته جمعی  ا ز خشت پخته سا خته شد ه که حا ل ا ز بین ر فته ا ست و کم کم با قیما ند ه ا ست و لی بسیا ر بخو بی میتو ا ن جا ی آ نر ا مشا هد ه کر د که ا ین قبر ها و سر د ا و ه ها د ر حد و د 1000 متر ا ز ز یا ر ت  خو ا جه شهید ا ن  فا صله د ا ر د  .د ر همین قسمت یک چشمهً بسیا ر شفا  ف و جو د د ا ر د که مر د م آ نر ا بنا م چشمهً نیت مینا مند . هر کس میر فت بر لبی چشمهً نیت می نشست ا گر میخو ا ست نیت کند  ا ز جیب خو یش چیز ی ر ا ا ز قبیل سکه ها ی فلز ی ، مهر ه ، حقیق ، تکمه ، سو ز نی.... ر ا به چشمه می ا ند ا خت بعد چشما نش ر ا می بست  و بسم ا لله میکر د  و د ستش ر ا به د ا خل چشمه میکر د ، ا گر چیز ی بد ستش می آ مد هما ن بو د که نیت  آ ن بجا خو ر د ه و مر ا د ش حا صل شد نی ا ست. ا گر چیز ی بد ستش نمی آ مد  معنی ا ش آ ن بو د که د ر کا ر ش مشکلی و جو د د ا ر د. بعد آ د ر آ ب چشمه و ضو میگر فت و میر فت تا سنگ نیت ر ا ا ز جا یش بلند کند ،     ا ین سنگ  لشم ، بیضو ی شکل ،سیا ه و بر ا ق که  د ر د ه متر ی تپهً خا کی  که د ر کنا ر چشمه نیت  قر ا ر د ا شت که  د ر حد و د 50 ا لی 60 کیلو گر ا م و ز ن د ا شت  هر کس به آ سا نی آ نر ا ا ز جا یش با لا کر د ه نمیتو ا نست ز یر ا ا ین سنگ د ستگیر  ه و د ر شتی ند ا شت که به د ست محکم گر فته شو د، و قتی که ا ین سنگ ر ا یک ا ند ا ز ه  با لا میکر د ی پس ا ز د ست می ا فتا د ، ا گر کسی آ نر ا با لا میکر د هما ن بو د که تیر ش به هد ف خو ر د ه  و مر ا د ش حا صل شد نی ا ست و بعد ا ز ا ین ز و ر آ ز ما یی با سنگ  نیت ، ر ا هش ر ا د ر پیش میگر فت و  خو شحا ل بطر ف خا نه و منز لش بر میگشت. نا گفته نما ند که ا ین سنگ  ، سنگ عا د ی یی نبو د ا گر بر و ی آ ن با سنگ د یگر ی میز د ی آ و ا ز فلز  ا ز آ ن شنید ه میشد که بلا خر ه ا ین سنگ ا فسا نه یی ا ز هما ن تپهً خا کی که هر ر و ز د ه ها نفر به د ید نش میر فتند و جو ا نا ن قر یه د ر ر و ز ها ی  عید و بر ا ت، سا ل نو  و قتی که به  ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن میر فتند بد و ر همین سنگ نیت  جمع میشد ند و با ا ین سنگ ز و ر آ ز ما یی میکر د ند و نیت می بستند. مر د م ر ا هگذ ر و هم کسا نیکه  خا ص بخا طر نیت و مر ا د شا ن به د ید ن ا ین سنگ  می آ مد ند کو شش میکر د ند تا سنگ ر ا ا ز جا یش بلند کنند . ا ما  نو یسند ه که بعد ا ز سی سا ل مجهز با کا مر هً عکا سی و فلمبر د ا ر ی با شو ق و اشتیا ق خا ص به د ید ن سنگ نیت به قر یهً جلگهً مز ا ر د ر محل   ر با طا ن و چشمهً  نیت  ر فتم و خو ا ستم که ا ز ا ین محل و ا ین سنگ بطو ر  مستـند  فلمبر د ا ر ی کنم و به خو نند ه  گا ن و علا قمند ا ن گر ا می جا م غو ر  نشا ن بد هم ا ما متآ سفا نه که مر ا د م بد ست نیا مد ز یر ا من بد و ن ز و ر آ ز ما یی با سنگ نیت بر گشتم. ز یر ا ا ین سنگ سیا ه و بیضو ی بر و ی آ ن تپهً خا کی جو ا ر چشمهً نیت د یگر  و جو د ند ا شت ا و ر ا سنگ نیت ر ا د ز د ید ه بو د ند. ا ز مر دم محل پر سید م گفتند که ا ین سنگ به  یکبا ر ه گی ا ز ر و ی هما ن تپهً خا کی نا پد ید و بی ا ثر گر د ید ه ا ست و هیچکس ا ز ا ین سنگ سیا ه که قر ن ها د ر ر و ی همین تپهً خا کی قر ا د ا شت ا طلا  ع  د قیق  ند ا شتند که ا ین سنگ چه شد ه ، چه کسی و به چه طر یق  سنگ نیت ر ا ا ز ا ین تپه خا کی بکجا  بر د ه ا ست.  بر علا و هً ا ین سنگ د ر د ا خل ز یا ر ت خو ا جه شهید ا ن جلگهً مز ا ر یک د یگ بز گ فلز ی شبیه به د یگ هفت جو ش که د ر مسجد جا مهً هر ا ت ا ست و جو د د ا شت که ا ین د یگ  بسیا ر گر نگ و بز ر گ بو د که با چند نفر نمیشد که  ا نر ا ا ز جا یش بلند کر د . هر سا ل مر د م محل و همچنا کو چی ها ی که ا ز و لا یت با د غیس  به و لا یت غو د ر ا یا م فصل بها ر می آ مد ند د ر بین همین د یگ ختم و خیر ا ت ها ی خو د ر ا پخته میکر د ند و بعد آ  میر فتند .   ا ین د یگ بز ر گ و تا ر یخی هم  به سر نو شت  سنگ نیت گر فتا ر شد ه بو د .ا ین د یگ بز گ  که تا ر یخ آ نر ا هم کسی بیا د ند ا ر د  به یکبا ر گی ا ز هما ن محل نا پد ید گر د ید ه بو د.   خد ا مید ا ند که سر حد ا ین سنگ سیا ه سنگ نیت و ا ین د یگ هفت جو ش به کجا ر سید ه با شد به احتما ل قو ی و حر ف ها ی مر د م محل شا ید  کسی ا ین سنگ و ا ین د یگ بز ر گ و قیمتی   ر ا به پا کستا ن و یا ا یر  ا ن  بر د ه و به د لا لا ن با ز ا ر سیا ه  و قا چا قبر ا ن  به قیمت نا چیز بفر و ش ر سا ند ه با شد.

 

  کو ه خر ه جا ل د ر د رهً جلگهً مز ا ر

  کو ه خر ه جا ل د ر د رهً جلگهً مز ا ر

 

 د ر هً جلگهً مز ا ر

د ر هً جلگهً مز ا ر

 

 ا ین کو ه ر ا بنا م کو ه کلهً خر و جر ی کلهً خر میگو یند که د ر د رهً جلگهً مز ا ر بین قر یهً سر ی تنگی و سیا ه د ر ه مو قعیت د ا ر د.

ا ین کو ه ر ا بنا م کو ه کلهً خر و جر ی کلهً خر میگو یند که د ر د رهً جلگهً مز ا ر بین قر یهً سر ی تنگی و سیا ه د ر ه مو قعیت د ا ر د.

 

غا ر بز غا ل د ر د ر هً جلگهً مز ا ر

غا ر بز غا ل د ر د ر هً جلگهً مز ا ر

 

ا ین غا ر برز ر گ  که گنجا یش صد ها نفر ر ا بد ا خل خو د د ا ر د ، د ر قسمت آ خر غا ر تختی ا ز سنگ به ا ر تفا ع  د و ا لا سه متر کند ه شد ه ا ست که میتو ا ند د و ا لا سه نفر د ر آ نجا به ر ا حتی بخو ا بند . ا ز حا لت ظا هر ی  سا ختما ن مغا ر ه طو ر معلو م میشو د که ز ما نی هم  شا ید ا ین محل بر ا ی  نگا هد ا ر ی و مو ا ضبت ا شخا ص  و ا فر ا د و یا هم ا سر ا ی جنگی بکا ر میر فته ا ست که د ر سا ل ها ی قد یم پیش ر و ی ا ین مغا ر ه د یو ا رسنگی بو د ه ا ست .

 د ر هً جلگه مز ا ر

د ر هً جلگه مز ا ر

 

 قسمت ا ز د ر هً د ر هً جلگهً مز ا ر

قسمت ا ز د ر هً د ر هً جلگهً مز ا ر

 

 د ر هً سیچ مر بو ط جلگه مز ا ر 

 د ر هً سیچ مر بو ط جلگه مز ا ر

 

 قر یهً سیچ

قر یهً سیچ

 

 و سط قر یهً سیچ

و سط قر یهً سیچ

 

د ر ه ً سیا ه د ر ه مر بو ط جلگه مز ا ر

د ر ه ً سیا ه د ر ه مر بو ط جلگه مز ا ر

 

کشک و یا قلعًه قد یمی د ر هً آ سک

کشک و یا قلعًه قد یمی د ر هً آ سک

 

آ بشا ر ز یبا ی که شما د ر ز یر می بینید د ر یا ی ا ست که ا ز سر چمهً آ سک فقط ا ز یک چشمه و ا ز یک سوراخ از و سط کو ه فو ا ر ه میکشد و بعد از طی مسا فهً د ه کیلو متر ی به د ر یا ی جلگهً مز ا ر ملحق میشو د.

 

 ا ین د و فو تو ا ز آ بشا ر د ر هً آ سک گر فته شد ه

ا ین د و فو تو ا ز آ بشا ر د ر هً آ سک گر فته شد ه

 

 ا ین د و فو تو ا ز آ بشا ر د ر هً آ سک گر فته شد ه

 

میو ه جا ت د ر قر یه ها ی مر بو ط به جلگهً مز ا ر : جلگهً مز ا ر  میو ه جا ت  ا ز قبیل چها ر مغز(جو ز) ، سیب ، ز ر د آ لو ، شفتا لو ،  ا نگو ر، بهی، نا ک، تو ت ، با د ا م وآ لو  بطو ر فر ا و ا ن د ا ر د که با غد ا ر ی و نها ل شا نی یک بخش عمد هً   ا ز ز ند گی مر د م آ ن محل ر ا تشکیل مید هد.

 

  نمو نهً د ر خت ز د آ لو د ر قر یهً سیچ و حا صل آ ن سا ل ما ه ا گست 2008 

 نمو نهً د ر خت ز د آ لو د ر قر یهً سیچ و حا صل آ ن سا ل ما ه ا گست 2008

 

  د ر خت ز ر د آ لو

 د ر خت ز ر د آ لو

 

نمو نهً ا ز ز ر د آ لو د ر جلگهً مز ا ر

نمو نهً ا ز ز ر د آ لو  د ر جلگهً مز ا ر

 

 نمو نهً ا ز حا صل زر د آ لو د ر قر یهً سیچ سا ل 2008  

نمو نهً ا ز حا صل زر د آ لو د ر قر یهً سیچ سا ل 2008

نمو نهً ا ز حا صل زر د آ لو د ر قر یهً سیچ سا ل  2008

طز ز پخت و پز نا ن و غذ ا  د ر سا حهً جلگه مز ا ر:  د ر ین محل که مر د م  تا هنو ز به ا نر ژ ی بر ق و  د ست آ و ر د ها ی تخنیکی  ا مر و ز ی  د ستر سی ند ا ر ند لذ ا تا هنو ز به هما ن شیو هً قد یمی و و سا یل ا بتد ا ئی سا خت خو د شا ن غذ ا و نا ن تحیه میکنند.

غذ ا ها ی که د ر ین محل و سا حا ت همجو ا ر آ ن پخت و پز میشو د تقر یبآ همسا ن بو د ه و کد ا م تفا و ت کلی د ر بین شا ن به نظر نمی ر سد . چند نو ع غذ ا ی که د ر ین محل پخت و پز میشو د ذ یلآ نا م میبر م: شو ر و ا ، پلو ،  لا ند ی پلو ،لا ند ی پلو با آ ش بر ید ه و سر خ شد ه ، قو ر مه ، قر د ا غ ، شیر بر نج ، شیر آ ش ،آ ش پلو ، آ ش ، خلو ک ا شخا ر ی، خلو ک لا یک  ، شیر آ ش ، پنلی ، قـلو ر ، شیر قلو ر، کا چی ، قو ر و تی ، بلگا و ه ( بلک آ به) ، لتی ، پـیـشبر ، ا شکنه ، ا شکنهً قو ر و ت ،ا شکنهً تخم مر غ ، قا له ر یز ک(خیگا نه ) ، شیر ر و غن.....

نا ن ها ی که د ر ا ین محل پخت و پز میگر د د به نا م ها ی ذ یل یا د میشو د : نا ن تنو ر ی ، نا ن تا و ه گی ،  نا ن غلفی ( نا ن د یگی) ، نا ن ز یر تا لی ( ز یر تا و ه گی ) که بنا م کو مبه هم یا د میشو د ، نا ن چپا تی ، که چپا تی به د و نو ع میبا شد 1- چپا تی خمیر ی 2- چپا تی فتیر ی ( پتیر ی) ، نا ن پتیر( فتیر) ،ا شیل ، نا ن ر و غنی ، نا ن کا ک، که ا ین نا ن ز یا د تر تو سط د هقا نا ن د ر و قت قلبه و د ر و پخت و پز میگر د د.

 

 نان چپاتی

نا ن چپا تی

 

نا ن چپا تی

نا ن چپا تی

 

  کا سهً خلو ک

 کا سهً خلو ک

 

نا ن تنو ر ی

نا ن تنو ر ی

 

   طر ز پختن نا ن تا و گی د ر ر و ی سنگ 

  طر ز پختن نا ن تا و گی د ر ر و ی سنگ

 

 نا ن تا وگی سنگی 

نا ن تا وگی سنگی

 

  نا ن ز یر تا و ه( ز یر تا لی)

 نا ن ز یر تا و ه( ز یر تا لی)

 

   منظر هً ز یبا ا ز د ر هً تگو نه سا ل 2008

  منظر هً ز یبا ا ز د ر هً تگو نه سا ل 2008

 

 کو چی ها د ر با لا ی کو ه تگو نه و با یند ر ک

کو چی ها د ر  با لا ی کو ه تگو نه و با یند ر ک

 

  ا ین هم نمو نهً ا ز ز ند گی کو چی ها د ر جلگهً مز ا ر

 ا ین هم  نمو نهً ا ز ز ند گی کو چی ها د ر جلگهً مز ا ر

 

 د ر و قت گر فتن شیر بز ها و گو سفند ا ن ر ا به کو کنه بسته میکنند 

د ر و قت گر فتن شیر بز ها و گو سفند ا ن ر ا به کو کنه بسته میکنند

 

 بعد ا ز گر فتن شیر ر مه ها ر ا د ر بغل تپه می خو با نند تا کمی هو ا سر شو د بعد به چر ش می بر ند

بعد ا ز گر فتن شیر ر مه ها ر ا د ر بغل تپه می خو با نند تا کمی هو ا سر شو د  بعد به چر ش می بر ند

 

با عر ض ا حتر ا م  عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)

2008-09-23 کشو ر هلند

 

 

معرفی گوشه یی از ولایت غور