مجلات و کتب

امين سعيدي

15-03-2017
نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

در این ولسوالی حدودآ به تعداد (209) قریه موجود میباشد ما توانستیم نام های (198) قریه آن را لست و خدمت تان ارایه بداریم . آرزو داریم در تصحیح بعضی نامها و درج نامهای باقی مانده ما را همکاری نمایید.

1- پیل بند , 2- مناره , 3- نعل بندان , 4- زوار , 5- ده سرخ , 6- اسپیزو , 7- دمه درونی , 8- دستاسک , 9- دهن توتک , 10- اوشکان , 11- آب شکان , 12- آب شکنه بالا , 13- گدی صنم , 14- زردان , 15- نهاله ,16- ماله سار , 17- کراو ران , 18- مرغه زار , 19- کاریزک , 20- پای تنگی , 21- اوسرخ , 22- هزارای دای , 23- تگآو , 24- ده ولی , 25- کوه لور , 26- دای , 27- جمعی ها , 28- غار دای , 29- خم قلی , 30- روتی , 31- خم سجت , 32- گدای , 33- دهن نوسم , 34- گازک1 , 35- سیه نو , 36- ریش بزان , 37- هوتک ها , 38- خر بید , 39- بی نوشان , 40- دربند , 41- پای قلعه ( دهن کاریز) , 42- بلوچ , 43- خیل گاومال , 44- خم جروفی , 45- مشکوله ها , 46- صوفی ها , 47- خواجه مراد , 48- قلعه شاخ , 49- تنوره , 50- دهن شاخ , 51- کوه جای ( دهن سنگ امین) , 52- کشک امین , 53- گله گاو , 54- قندی رزقه , 55- گنج خواجه مراد , 56- رباط صوفی ها , 57- پیازی , 58- رباط گذر , 59- دهن خی رضا , 60- سرجنگل , 61- طاووسان , 62- دهن کوتاه , 63- چشمه مخ , 64- سنچاک , 65- راه خشک1 , 66- راه خشک2 , 67- دهن چاد رود , 68- باغان , 69- دهن سفیدان , 70- سرای عبدالحمید , 71- باغان پائین , 72- دهن مغول , 73- مگس , 74- مغول , 75- اندرش بای , 76- خم گال , 77- مرغزار , 78- ازدوک , 79- سردره , 80- اسکوان , 81- دهن کفترخان , 82- خواجه ها , 83- بیدک , 84- پاوبانک , 85- سنگ ماشنه , 86- تلووک , 87- پائین گد رود , 88- کرووک , 89- دیارآقا , 90- نی یک , 91- درزی , 92- غوثی , 93- طی بند1, 94- خرم شهر , 95- چشمه میران , 96- هفتانک , 97- مابین گد رود , 98- بلند گد رود , 99- شورآب , 100- آزوجه , 101- آستانه , 102- خاکچا , 103- لاله سینی ها , 104- آوچه , 105- ملا دین محمد , 106- ماه اوک , 107- طی بند2 , 108- دهن تنگی , 109- ریگچه1 , 110- ریگچه2 , 111- خفته , 112- دهن برقع , 113- بادغشک , 114- جنگ جای , 115- زیرنیچ , 116- خمیاک , 117- صحرایک, 118- دهن سرونه , 119- سرونه , 120- دهن باغوجه , 121- دهن باغوجه2, 122- چالوق , 123- اسفنج , 124- ورقه ی جواجه , 125- دهن جواجه , 126- دهن رباط , 127- سپیدالک , 128- حج قل , 129- ایزدی , 130- خمین , 131- دهن حج قل , 132- دهن مسجد , 133- دهن آزاده , 134- خارکنک , 135- استانه , 136- سرآسمان , 137- شنکاربه , 138- پشه تور , 139- قشلاق خیرات خانه بالا , 140- قریه خواجه سی من , 141- قریه غفور , 142- ته آب , 143- بلبلک , 144- داشک , 145- جر سنگ خول , 146- سنگر1 , 147- سنگر2 , 148- دهن دوشک , 149- کشکر ملا ستار , 150- کشکر امیر , 151- جیره گک , 152- لکه سرخ , 153- قشلاق گلدان , 154- چهارخانه , 155- دهن بایغسک , 156- تیموری ها , 157- آسترآبه , 158- دهن گلدان , 159- روغنی , 160- قریه نالو , 161- نالو , 162- خارا , 163- دهن کهنه , 164- عقاب خانه , 165- کهنه , 166- آوباره , 167- دهن آستروه1 , 168- سنگ سفید , 169- چشمه دراز , 170- اویان , 171- اولاره , 172- فقیر آباد , 173- دهن آسترآبه 2 , 174- رباط زید , 175- سیاه لاخ , 176- گازک2 , 177- سیاه خاک , 178- جنجالک , 179- دهن گاو کوش , 180- دهن نهال ها , 181- طلاقه بای , 182- سرقل , 183- تل میدان , 184- تنگی نبات , 185- نو چار , 186- خال آبک , 187- طراز , 188- پهلان , 189- تخ رید , 190- قلعه تولک , 191- کرمنج , 192- تگاب اشنان , 193- زارگی , 194-, 195- پوزه سنگ , 196- استر آباد , 197- قلعه فولاد , 198- چهل دختران , ...

تهیه کننده : امین سعیدی
 
 

 نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

نظرات شما

نوشتن دیدگاه