مجلات و کتب

نظیر ظفر

13Feb2017 10:49PM
هر گز مکن

تــــــرک یار همنــــــوا هر گز مکن
بنــده گی غـــیر از خدا هر گز مکن

در فـــــراز و در نشیــــــب زنده گی
 کبر و نو میـــدی بپــا  هر گز مکن

مـــفلسی را با قــــــنا عت چاره کن
رو بســـوی اغنیـــــــــا هر گز مکن

کـــن بنــــــــای کعـــــبه در آفاق دل
 شـــــــوق حجاز و منا هر گز مکن

عشـــــــق را پیدا کن و دورش بگرد
 عشــــــق را از دل جدا هر گز مکن

گر بخواهی با( ظـــــــــــفر) باشی مدام

 سعی و کوشـش را رها هر گز مکن

2017/09/02  ورجینیا امریکا – دامفریز
  نوشته : نذیر ظفر

نظرات شما

نوشتن دیدگاه