مجلات و کتب

شایق الله دلدار اندرابی

13Feb2017 09:43PM
چی شد از بی و فایان
چی شد از بی و فایان
چی شد از بی و فایان حاصل من
که اکــنون زارو میگریــد دل من
شـدم غرقــــــــــی به دریا محبت
خـداوندا کـــــــــجا شد ساحل من
نمیدانم چطـورفکــرم را بـردی ؟
شـدم دیــــــــوانه ات ای آغل من
نشـنی برکمیــــــن گاه بی زیــتی
شود تیــــــــری نگاهت قاتل مـن
چــــو پروانه بسوزم در برشمـع
اگر آتـــــــش زنـی بر مفـحل مـن
بسر بردم زبــسی با خارهجــران
تو در گـــــلزار باشی غافـــل من
شبـم تاریک مقـــــــــصد تا پدیده
در این وادی کـجا شد منـزل مــن
کنم پرواز انـــــــــــــدر آسـمانهــا
ترا جــویت خیال باطــــــــــل مـن
وفا نــــــــبود جفا بـاشد ز یـاران
فتاده مشکلی بر مشکــــــــل من
همیشه در دوعا ذکـــــر تو گـویم
بنویسم تویی هــــــــم یــار دل من
ببـین«شایق» زهجرت زار گیرید
شدی غافل نباشــــــــــی مایل من
بجز از اشـــــــک این آهی دمادم
چی شد از بی و فایان حاصل من
بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی
2017/13/2

نظرات شما

نوشتن دیدگاه